bip.pruszkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Pruszków www.pruszkow.pl
Deklaracja dostępności strona główna 
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Pruszkowa dla Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Urząd Miasta Pruszkowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP  https://bip.pruszkow.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2015.05.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.07.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wstęp

Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
  Od września 2020 r. staramy się publikować dwie wersje dokumentów, w tym wersję zgodną z wymaganiami dostępności.
 3. Niektóre treści są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 4. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 5. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują.

 Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Pliki wideo z nagranych już transmisji nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. W przypadku nagrań z sesji Rady Miasta dostępne są protokoły z obrad (alternatywna treść). Pracujemy nad tym, by pliki wideo nagrane po dniu 23 września 2020 r. miały już dodane napisy. Funkcja ta będzie dostępna do końca roku.
 2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 5. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 6. Transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. Trwają pracę nad poprawą istniejących niezgodności. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Data aktualizacji: 2020.10.13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dla osób z dysfunkcją słuchu dostępna jest usługa wideo tłumacza języka migowego .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Gizińska, dostepnosc@miasto.pruszkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 735 88 02; +48 22 735 88 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej Pruszkowa https://bip.pruszkow.pl/ odpowiada koordynator ds. dostępności Magdalena Gizińska

 • telefon: +48 22 735 88 02

Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej:

Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności – Magdalena Gizińska;

Zastępca Przewodnicząco Zespołu – Hubert Chmielecki;

Członek Zespołu - Anna Seliga.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Zapewnienie komunikacji z Urzędem może nastąpić na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w dowolnej formie określonej we wniosku  lub protokole sporządzonym przez pracownika Urzędu.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezydenta Miasta Pruszkowa:

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miasta Pruszkowa:

Budynek Urzędu Miasta Pruszkowa ul. J.I. Kraszewskiego 14/16

Budynek Urzędu Miasta Pruszkowa jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum miasta, w otoczeniu innych instytucji takich jak: Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji, Książnica Pruszkowska.

Do budynku Urzędu Miasta można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Budynek urzędu posiada dwa wejścia: jedno od strony ul. Kraszewskiego nie posiadające udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Drugie wejście usytuowane za budynkiem posiada podjazd przystosowany dla osób poruszających się na wózkach. Najłatwiej dotrzeć do wejścia do budynku Urzędu Miasta poprzez parking, który usytuowany jest za budynkiem. Parking nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Na parkingu znajdują się 2 miejsca parkingowe, wydzielone i oznaczone jako miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie
z możliwości parkowania na tych miejscach nie wymaga uprzedniego uzgodnienia). Usytuowanie miejsc: 2 miejsca bezpośrednio przed budynkiem w bliskiej odległości od wejścia.

Obok miejsc parkingowych znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W przedsionku znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika do udzielania asysty osobom z niepełnosprawnościami.

Po wejściu do budynku znajduje się sala obsługi interesanta w zakresie obsługi ewidencji ludności, dowodów osobistych. Na sali znajduje się również oznakowane miejsce
z pierwszeństwem obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Po lewej stronie znajduje się korytarz poprzez który można przemieścić się do sali  w której znajduje się kancelaria urzędu oraz winda, którą można przemieścić się na wyższe kondygnacje. Po wyjściu z windy osoby korzystające z wózków mają możliwość przemieszczania się tylko wzdłuż jednego skrzydła budynku. Pozostałe skrzydło posiada różnicę poziomów, które tworzą schody uniemożliwiające poruszanie się osób na wózkach.

W budynku na parterze znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób
z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W budynku Urzędu Miasta nie ma pętli indukcyjnych.

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz.U. z 2022 r. nr 209 poz.1243) Gmina Miasto Pruszków rozszerzyła w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym możliwość skontaktowania się z Urzędem Miasta.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń udostępnionych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zgłoszenia potrzeby skorzystania z usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz języka migowego należy dokonać na adres: dostepnosc@miasto.pruszkow.pl lub tel: 22 735 88 88.

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego Plac Jana Pawła II nr 1.

Budynek zabytkowy Urzędu Stanu Cywilnego usytuowany jest w centrum miasta. Obiekt posiada jedno wejście od strony placu Jana Pawła II. Wejście do budynku nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami ze względu na usytuowanie zewnętrznych schodów przed obiektem.

Do budynku Urzędu Stanu Cywilnego można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. W pobliżu Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się przystanek autobusowy.

W pobliżu Urzędu, wzdłuż ulicy B.Prusa i ul. Kościuszki znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe. Przed budynkiem USC znajduje się plac umożliwiający zaparkowanie (dostępny tylko dla interesantów).

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz.U. z 2022 r. nr 209 poz.1243) Gmina Miasto Pruszków rozszerzyła w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym możliwość skontaktowania się z Urzędem Stanu Cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego zapewnia komunikację z interesantem na wniosek osoby
z niepełnosprawnością i ustala termin i sposób obsługi.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W budynku Urzędu Stanu Cywilnego nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń udostępnionych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zgłoszenia potrzeby skorzystania z usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz języka migowego należy dokonać na adres: usc@miasto.pruszkow.pl, lub nr tel. 22 738 45 61

Budynek PKP – Punkt Obsługi Mieszkańców ul. Sienkiewicza 2 (piętro 1)

Budynek usytuowany jest przy dworcu PKP. Do budynku w którym znajduje się Punkt Obsługi Mieszkańców można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Przystanek autobusowy znajduje się obok wejścia. Budynek posiada jedno wejście od strony zachodniej, posiadające udogodnienie w formie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

W okolicy budynku dworca znajdują się miejsca parkingowe wydzielone i oznaczone jako miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W odległości 50 m znajduje się ogólnodostępny parking poziomowy z wydzielonymi miejscami dla osób
z niepełnosprawnościami (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach nie wymaga uprzedniego uzgodnienia). Parking posiada windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku wymaga otwarcia biernego skrzydła drzwi wejściowych.

Po wejściu do budynku znajduje się korytarz prowadzący do windy. Punkt Obsługi Mieszkańców usytuowany jest na 1 piętrze budynku. W pomieszczeniu obsługi interesantów znajduje się informacja o oznakowane miejsce pierwszeństwie obsługi osób z niepełnosprawnościami.

W budynku na poziomie pierwszym plus 2 stopnie schodów znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami do której można się dostać po pochylni, która znajduje się pomieszczeniu obsługi interesantów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W budynku PKP nie ma pętli indukcyjnych.

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz.U. z 2022 r. nr 209 poz.1243) Gmina Miasto Pruszków rozszerzyła w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym możliwość skontaktowania się z Punktem Obsługi Mieszkańców.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń udostępnionych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zgłoszenia potrzeby skorzystania z usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz języka migowego należy dokonać na adres: pom@miasto.pruszkow.pl, lub tel. 22 735 88 88 lub 539 952 714.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-23 15:14:21 | Data modyfikacji: 2020-10-14 13:19:57.
Data wprowadzenia: 2020-09-23 15:14:21
Data modyfikacji: 2020-10-14 13:19:57
Opublikowane przez: Anna Seliga
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.pruszkow.pl