umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Programy realizowane przez Urząd Miasta strona główna 

Programy realizowane przez Urząd Miasta

Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok
 Gminny Program RPAlk. na 2018r..docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:13:45.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
2017r.
 Program opieki nad zwierzętami na 2017 rok..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-08 11:24:26.
„WYPRAWKA SZKOLNA „ – dofinansowanie
kosztów zakupu podręczników w roku szkolnym
2017/2018
 Wyprawka szkolna 2017.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-08 11:18:46.
Program współpracy Gminy Miasto Pruszków z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
 Program wspołpracy z org. pozarząd.2018r..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-08 09:23:51.
Program mieszkaniowy „Lepsze lokum”
 Program Lepsze lokum.2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-20 11:29:54.
Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata
2017 - 2021
 program przeciwdziałania narkomanii 17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:58:21.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2017 rok
 GPPiRPA na rok 2017._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:53:30.
Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:53:30
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl