umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Załatwianie spraw > Nadanie numeru porządkowego strona główna 

Nadanie numeru porządkowego

Karta informacyjna nr G-2

URZĄD MIEJSKI W PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
telefon: (0-22) 735 88 88, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Ustalanie numerów porządkowych

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
    (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia
    2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U.
    z 2012 r. poz. 125)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
    administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz.267 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U.
    z 201 r. poz. 1628 ze zm.).

Wymagane dokumenty

1. USTALANIE NUMERÓW PORZĄDKOWYCH:

   a) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Załączniki:

b)    dla budynku wybudowanego:

- kopia mapy zasadniczej z aktualnym stanem zabudowy, jeżeli budynek nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,

c)     dla budynku w trakcie budowy:

- kopia mapy zasadniczej, na której wykazany jest budynek
w budowie,

d)    dla budynku prognozowanego do wybudowania:

- kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym obrazującym usytuowanie budynku

lub

- kopia decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z planem zagospodarowania działki stanowiącym załącznik graficzny do pozwolenia na budowę.

2. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NUMERZE PORZĄDKOWYM:

      a) Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

     b) dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

17 zł  - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.

Opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego ul. Kraszewskiego 14/16 lub przelewem, przekazem na konto Urzędu Miejskiego.

Miejsce złożenia

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Pruszkowie

Czas realizacji usługi

- zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego  -  do 1 miesiąca,

- zaświadczenie o numerze porządkowym – do 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 64 tel. 22/735 88 03

Tryb odwoławczy

Oznaczanie nieruchomości numerem porządkowym – brak trybu odwoławczego

Wydawanie zaświadczeń – przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni, za pośrednictwem organu, który wydał zaświadczenie

Uwagi

1.     Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

 2.   Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić
       właściciel nieruchomości lub inny podmiot ujawniony
       w ewidencji gruntów i budynków, który tą nieruchomością
       faktycznie włada.

  3.  O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się 
       pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli lub inne podmioty
       ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

  4. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje
       właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia
       w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki
       z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania
       zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna
       być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy
       budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
       tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na
       ogrodzeniu.

2.     Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:31:56 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:14:29.

Zobacz:
 Biuro Promocji i Marketingu .  Biuro Rady Miasta .  Wydział Strategii i Rozwoju .  Wydział Edukacji .  Wydział Inicjatyw Społecznych .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wydział Planowania Przestrzennego .  Wydział Finansów i Budżetu .  Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta .  Wydział Realizacji Inwestycji .  Wydział Ochrony Środowiska .  Wydział Organizacyjny .  Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców .  Biuro Zarządzania Kryzysowego .  Stanowisko ds. BHP .  Biuro Prezydenta .  Biuro Prawne .  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych .  Biuro Audytu i Kontroli .  Inspektor Ochrony Danych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:31:56
Data modyfikacji: 2019-08-06 13:14:29
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl