umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

POKOJE NR 60, 63, 64, 65, 71, 72, 75 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 

Danuta Brzezińska - pokój 65  tel. 22 735-87-11

geodezja@miasto.pruszkow.pl

 

OGŁOSZENIA: informacja o przetargach, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 

Zakres spraw załatwianych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

 

1/ Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych - pok. 75,  tel. 22 735 87 71

2/ Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego z ewentualnym zastosowaniem bonifikaty dla uprawnionych użytkowników – pok. 75 tel. 22 735 87 70

3/ Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

4/ Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste

5/ Zbywanie nieruchomości w drodze rokowań pok. 63 tel.: 22 735 87 23

6/ Komunalizacja pok. 72 tel. 22 735 87 68

7/ Rozgraniczenie nieruchomości - pok. 65, tel. 22 735 87 11

8/ Podział nieruchomości - - pok. 65, tel. 22 735 87 11

9/ Dzierżawa z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą  - pok. 75 tel.: 22 735 87 69

10/ Dzierżawa z przeznaczeniem pod drobne uprawy  - pok. 75 tel.: 22 735 87 70

11/ Dzierżawa z przeznaczeniem pod parkingi, garaże,  pierwokupy, ogrody działkowe,  zwroty nieruchomości -pok. 72, tel.: 22 735 68

12/ Przekazywanie gruntów pod budownictwo spółdzielcze, komunalne, i naliczanie z tego tytułu opłat - insp. d/s gospodarki nieruchomościami

13/ Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału -  - pok. 64, tel. 22 735 88 03

14/ Wykup gruntów pod inwestycje miejskie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa -pok. 63 tel. 22 735 87 23 , pok. 71 tel. 22 735 87 92

15/ Ustalenie stanu prawnego gruntów będących we władaniu Gminy oraz przygotowanie dokumentacji do zasiedzenia tych gruntów – pok. 71 tel. 22 735 87 73

16/ Nadawanie numeracji –  pok. 64 tel. 22 735 88 03

17/ Umowy na użytkowanie gruntów dla celów inwestycyjnych - pok. 71, tel. 22 735 87 92

 

SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
Wymagane dokumenty: - wniosek o nabycie lokalu- ankieta o nabyciu lokalu- poświadczona przez T.B.S. "Zieleń Miejską"- dane osobowe. Przed umową notarialną - wpłata ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego lub pierwszej raty ceny sprzedaży ratalnej oraz pierwszej opłaty za udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.Termin sposób załatwienia- po uzupełnieniu wniosku Wydział zleca wycenę lokalu rzeczoznawcy majątkowemu- po wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób ustalony w ustawie o gospodarce nieruchomościami i oświadczenia woli skorzystania z przysługującego najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego, następuje podpisanie Protokółu Uzgodnień- zawarcie umowy notarialnej sprzedaży lokalu powinno nastąpić w terminie 21 dni od dnia podpisania Protokołu Uzgodnieńtryb odwoławczy: - nie przysługujepodstawa prawna:- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z póżn.zm./ Uchwała Nr XXIX/315/2005 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dn.24 lutego 2005r. Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

 

AKTUALIZACJA OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Z EWENTUALNYM ZASTOSOWANIEM BONIFIKATY DLA UPRAWNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW

Wymagane dokumenty:- wniosek strony o udzielenie bonifikaty- dokumenty na poparcie uprawnień na poparcie uprawnień do skorzystania z bonifikaty. Termin i sposób załatwienia:- analiza przedłożonych dokumentów- zebranie opinii- podjęcie decyzji przez Zarząd MiastaTryb odwoławczy: - nie przysługujePodstawa prawna: - Art. 74 Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 261 poz. 2603 z póżn. zm./ jeżeli dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego ( wg. danych GUS ) wówczas naliczana jest bonifikata w wysokości 50% w opłacie rocznej. Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI

Miejsce załatwienia sprawy:
Kancelaria Urzędu (pokój nr 1) – złożenie wniosku
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok. Nr 72, tel. (22) 735-87-68

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 83)
- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (druk do pobrania i wypełnienia)
- odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego (z ostatnich 3 miesięcy)
- odpis decyzji administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego lub wypis umowy zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającego to prawo

Z wnioskiem o przekształcenie mogą wystąpić:
- osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 październik 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomościami,
a także osoby fizyczne i prawne będące ich następcami prawnymi;
- osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, a także do osoby fizyczne i prawne będące ich następcami prawnymi (stosuje się również
do osób, które uzyskały udział w prawie użytkowania wieczystego po dniu 13 października 2005 r.)
- spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, a także osoby fizyczne i prawne będące ich następcami prawnym,
- osoby fizyczne będące w dniu 13 październik 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomościami, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały: w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.
- w przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi, co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku
o przekształcenie, postępowanie zostaje zawieszone.

Opłaty:
- osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, która uzależniona jest od wartości nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyceny nieruchomości objętej postępowaniem administracyjnym w sprawie przekształcenia. Do ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust.3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.);

- opłatę z tytułu przekształcenia rozkłada się na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat;

- na podstawie Uchwały nr V.31.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszków w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Prezydent Miasta Pruszkowa może udzielić bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Bonifikata udzielana jest osobom fizycznych oraz spółdzielniom mieszkaniowym na podstawie współczynnika procentowego, proporcjonalnego do czasu trwania tego prawa za każdy pełny rok licząc od daty ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, z wyjątkiem użytkowników wieczystych, którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego. Dla tych użytkowników wieczystych określa się bonifikatę w wysokości 50% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to również nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

- kosztem strony jest również opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł, gdyż wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Bonifikata (zwaloryzowana) podlega zwrotowi, jeżeli osoba, na rzecz, której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej, spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rozpatrzenie wniosku odbywa się w trybie administracyjnym. Postępowanie kończy się wydaniem przez tut. organ decyzji administracyjnej przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Formularze do pobrania:
- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - załącznik nr 1
- oświadczenie o sposobie uiszczenia opłaty za przekształcenie – załącznik nr 2

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-10-02 09:36:33 | Data modyfikacji: 2017-08-25 12:34:24.

Zobacz:
 Biuro Promocji i Kultury Miasta .  Biuro Rady Miasta .  Biuro Zamówień Publicznych .  Wydział Edukacji .  Samodzielne stanowisko d/s Sportu .  Stanowisko ds. Zdrowia .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego .  Wydział Finansów i Budżetu .  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami .  Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej .  Wydział Ochrony Środowiska .  Wydział Organizacyjno-Administracyjny .  Wydział Spraw Obywatelskich .  Zespół Zarządzania Kryzysowego .  Stanowisko ds. BHP .  Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej .  Zespół Radców Prawnych .  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych .  Audytor Wewnętrzny . 
Data wprowadzenia: 2015-10-02 09:36:33
Data modyfikacji: 2017-08-25 12:34:24
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl