Nabór na wolne stanowiska

Nabór na wolne stanowiska

Ogłosznie o naborze - Wydział WI 2

Prezydent Miasta Pruszków ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

Miejskim w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Inspektor

w Wydziale Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane magisterskie,

 • co najmniej trzyletni udokumentowany staż pracy,

 • uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Wymagania dodatkowe:

 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z nadzorem lub realizacją zadań
  inwestycyjnych i remontowych,

 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych lub NFOŚ i GW,

 • znajomość przepisów prawa budowlanego i z nim związanych,

 • znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych,

 • znajomość procedur zamówień publicznych,

 • znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym i o finansach publicznych,

 • znajomość pracy z komputerem (Microsoft Word, Microsoft Excel),

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 • dyspozycyjność, odporność na stres,

 • zdolności negocjacyjne,

 • prawo jazdy kat. B

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • koordynacja działań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych ze szczególnym
  uwzględnieniem zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym m.in. w ramach
  programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru
  Funkcjonalnego, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
  2016-2019, Systemu zielonych inwestycji (GIS - Green lnvestment Scheme) - Zarządzanie
  energią w budynkach użyteczności publicznej, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 • współpraca z Wykonawcami, Projektantami, Inżynierem Kontraktu oraz nadzorem
  inwestorskim z ramienia Gminy Pruszków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych,

 • udział w przygotowaniu SIWZ w zakresie merytorycznego zakresu postępowania
  przetargowego,

 • udział w pracach komisji przetargowej na wybór Inżyniera Kontraktu i Wykonawców robót
  budowlanych,

 • nadzór nad prawidłową realizacją umów o prace projektowe, roboty budowlane i nadzór
  inwestorski pełniony w ramach funkcji Inżyniera Kontraktu,

 • kontrola prawidłowości harmonogramów rzeczowo-finansowych opracowanych przez
  Wykonawców robót oraz nadzór nad zgodnością z harmonogramami dofinansowań.

 • nadzór nad prawidłowością faktur wystawianych przez uczestników procesu budowlanego w
  ramach inwestycji, zgodności z zapisami budżetu Gminy Pruszków oraz harmonogramem
  płatności,

 • nadzór nad rozliczaniem rzeczowo-finansowym wykonanych robót,

 • przygotowywanie sprawozdań wymaganych przez jednostki finansujące inwestycje,

 • współpraca z Biurem Zamówień Publicznych, Stanowiskiem ds. funduszy unijnych, Wydziałem
  Finansów i Budżetu w zakresie realizacji inwestycji,

 • prowadzenie korespondencji związanej z realizacją inwestycji,

 • udział w pracach komisji odbiorowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu, praca siedząca, przy komputerze, prowadzenie rozmów
  telefonicznych oraz bezpośredni kontakt z interesantami,

 • praca w terenie - koordynacja działań związanych z realizacją zadań Wydziału Inwestycji,
  Remontów i Infrastruktury Technicznej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia o naborze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • curriculum vitae i list motywacyjny,

 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany

staż pracy, w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
  publicznych - podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe -
  podpisane własnoręcznie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który
  zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21
  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji -
  podpisane własnoręcznie.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, w kancelarii Urzędu Miejskiego w
Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu, do dnia
16 stycznia 2017 r. z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale
Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązana jest złożyć
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć do wglądu
oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych złożonych dokumentów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko
Inspektor w Wydziale Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej

 

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana kandydatka:

 


Pani Dorota Pociask zamieszkała w Pruszkowie

 


Uzasadnienie:
W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej, wpłynęła jedna oferta, spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą rekrutacji była rozmowa z kandydatką. Rozmowa odbyła się w dniu 19.01.2017 r. Pani Dorota Pociask wykazała się wiedzą z zakresu znajomości zagadnień wymaganych przez Pracodawcę. Ponadto posiada doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku pracy, którego dotyczy przedmiotowy nabór.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 nabór 2 WI.pdf

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2017-01-05 15:38:38 | Data modyfikacji: 2017-01-20 14:53:24.
Data wprowadzenia: 2017-01-05 15:38:38
Data modyfikacji: 2017-01-20 14:53:24
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl