Nabór na wolne stanowiska

Nabór na wolne stanowiska

Podinspektor/Inspektor w Wydziale Finansów i
Budżetu

Prezydent Miasta Pruszków ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Podinspektor/Inspektor

w Wydziale Finansów i Budżetu

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
 • co najmniej trzyletni staż pracy - wymagany w przypadku stanowiska Inspektora,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:    

 • umiejętność sprawnej pracy z komputerem,
 •   komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • księgowanie dokumentów dochodów i wydatków za pomocą komputera,
 • sporządzanie poleceń przelewów na dotacje m. in. dla gminnych instytucji kultury i zakładów budżetowych,
 • sporządzanie wydruków operacji księgowań,
 • prowadzenie wstępnej kontroli realizacji wydatków budżetowych w stosunku do planu,
 • uzgadnianie wydatków i dochodów po zaksięgowaniu wg. klasyfikacji budżetowej.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu, praca siedząca, przy komputerze, z dokumentami oraz bezpośredni i telefoniczny kontakt z interesantami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • curriculum vitae i list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany

             staż pracy,w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

             publicznych – podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

             przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –

             podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

     podpisane własnoręcznie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu, do dnia 31 stycznia 2017 r. z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązana jest złożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych złożonych dokumentów.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2017-01-20 10:34:16.
Data wprowadzenia: 2017-01-20 10:34:16
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl