Nabór na wolne stanowiska

Nabór na wolne stanowiska

Inspektor w Wydziale Inwestycji, Remontów i
Infrastruktury Technicznej

Prezydent Miasta Pruszków ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Inspektor

w Wydziale Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne,
 • co najmniej trzyletni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:    

 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów dotyczących komunikacji miejskiej,
 • znajomość procedur zamówień publicznych,
 • sprawna obsługa komputera (Microsoft Word, Microsoft Excel),
 •   komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 •    odporność na stres,
 •    prawo jazdy kat. B

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej w zakresie:

- planowania nowych tras autobusowych na terenie miasta Pruszkowa;

- przeprowadzania procedur wyłaniania operatora publicznego transportu zbiorowego

(przewoźnika) zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

- kontroli nad prawidłową realizacją zapisów umów z przewoźnikami;

- kontroli i planowania środków finansowych na funkcjonowanie miejskiej komunikacji

autobusowej;

- organizowania objazdów tras autobusowych związanych z robotami drogowymi w pasach

drogowych;

- informacji pasażerskiej;

 • współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie organizacji komunikacji autobusowej, w tym komunikacji organizowanej przez te gminy, wjeżdżającej na teren Pruszkowa,
 • współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie w zakresie:

- kontroli nad obowiązywaniem wspólnego biletu ZTM w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej,

Kolei Mazowieckich i nocnej linii autobusowej N86;

- kontroli środków finansowych wydatkowanych na funkcjonowanie wspólnego biletu ZTM;

- prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z funkcjonowaniem miejskiej komunikacji autobusowej oraz wspólnego biletu ZTM;

 • rozpatrywanie wniosków i kontrola nad wydawaniem zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym,
 • nadzór nad infrastrukturą przystankową w zakresie:

- kontroli stanu technicznego infrastruktury przystankowej;

- planowania i rozliczania środków finansowych związanych z funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury przystankowej;

- kontroli przewoźników w zakresie uzupełniania brakujących informacji o rozkładach jazdy na przystankach autobusowych;

 • opracowywanie sprawozdań związanych z:

- transportem zbiorowym;

- infrastrukturą przystankową;

 • realizacja zadań dotyczących budowy strefy płatnego parkowania w zakresie:

- utworzenia strefy płatnego parkowania (SPP) na drogach gminnych i powiatowych wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury zgodnej z ustawą o drogach publicznych;

- przeprowadzenia procedur wyłaniania wykonawcy i operatora SPP zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

- nadzór nad budową i funkcjonowaniem SPP;

 • wprowadzanie do edytora Aktów Prawnych wszystkich wydziałowych dokumentów przekazywanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu, praca siedząca, związana z pracą przy komputerze, prowadzenie rozmów telefonicznych oraz bezpośredni i telefoniczny kontakt z interesantami,
 • praca w terenie – nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej i Strefy Płatnego Parkowania.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • curriculum vitae i list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany

             staż pracy,w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

             publicznych – podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

             przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –

             podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji –

     podpisane własnoręcznie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu, do dnia 31 stycznia 2017 r. z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązana jest złożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych złożonych dokumentów.

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2017-01-20 10:38:47.
Data wprowadzenia: 2017-01-20 10:38:47
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl