Nabór na wolne stanowiska

Nabór na wolne stanowiska

Inspektor w Biurze Rady Miejskiej

Prezydent Miasta Pruszków ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

 

Inspektor

w Biurze Rady Miejskiej

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej trzyletni staż pracy,
 • dyspozycyjność,
 • dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:    

 • dwuletni staż pracy w administracji publicznej,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość pakietu Microsoft Office – Word, Excel, Power Point,
 • znajomość przepisów: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Ustawa o ochronie danych osobowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komisji Rady Miejskiej,
 • archiwizacja dokumentów Rady Miejskiej,
 • obsługa elektronicznego systemu do głosowania na sesjach i komisjach Rady.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu, stanowisko związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz bezpośrednim i telefonicznym kontakcie z interesantem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • curriculum vitae i list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji podpisane własnoręcznie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu, do dnia 20 lutego 2017 r. z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Rady Miejskiej.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązana jest złożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych złożonych dokumentów.

 

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2017-02-09 14:59:03 | Data modyfikacji: 2017-02-10 11:34:56.
Data wprowadzenia: 2017-02-09 14:59:03
Data modyfikacji: 2017-02-10 11:34:56
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl