Nabór na wolne stanowiska

Nabór na wolne stanowiska

Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony
Środowiska

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Podinspektor/Inspektor

w Wydziale Ochrony Środowiska

pełny etat

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynieria środowiska,
 • co najmniej trzyletni staż pracy - wymagany w przypadku stanowiska inspektora.

Wymagania dodatkowe:    

 • co najmniej pół roku stażu pracy w instytucjach administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, KPA
 • umiejętność sporządzania umów, zleceń,
 • umiejętność sprawnej pracy z komputerem,
 •  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • koordynacja prac i realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał lokalnych,
 • wykonywanie czynności dotyczących przygotowywania decyzji w zakresie:

a)     usuwania drzew i krzewów z terenów nieruchomości wraz z naliczaniem stosownych opłat, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody i stosownych aktów wykonawczych oraz ustalanie wysokości odszkodowań z tytułu konieczności zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń, o których mowa w § 49 Kodeksu cywilnego,

b)    naliczania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie drzew i krzewów, terenów zieleni,

c)     należności karnych za zniszczenie drzew i krzewów na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

d)    ustalonych, odroczonych czasowo opłat za przesadzenie drzew w inne miejsce lub też zastąpienie usuniętych drzew i krzewów innymi egzemplarzami roślin,

e)     rozłożenia opłat za usunięcie drzew i krzewów na raty lub przesunięcia terminu płatności,

 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usuwania drzew, ich weryfikacja, wydawanie stosownych postanowień, sprzeciwów oraz zaświadczeń,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku, konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej, Miejsc Pamięci Narodowej, elementów małej architektury oraz realizacja prac interwencyjnych z tego zakresu,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku oraz wykaszaniem terenów stanowiących własność miasta nieobjętych stałą konserwacją,
 • nadzór nad oczyszczaniem letnim ulic miejskich, chodników i ciągów pieszych stanowiących własność miasta.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu i poza nim,
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, z dokumentami, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie (kontrola porządków terenów stanowiących własność miasta, kontrola prowadzonej przez wykonawców konserwacji zieleni miejskiej, oględziny drzew w celu wydawania decyzji na usunięcie oraz przyjmowania zgłoszeń w trybie zapisów ustawy o ochronie przyrody) oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługą interesanta.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany

           staż pracy, w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

           publicznych – podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

           przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe–

          podpisane własnoręcznie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 •    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji – podpisane własnoręcznie.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Pruszkowie

ul. J.I. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków,

z dopiskiem na kopercie: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 28 lipca 2017 r. do godz. 16.00

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązana jest złożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego oraz przedłożyć oryginały (do wglądu) świadectw pracy, zaświadczeń i innych złożonych dokumentów.

 

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
/-/ mgr Jan Starzyński

Kwestionariusz osobowy

zarządzenie 116.17..pdf

Lista kandydatów

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-17 13:57:19 | Data modyfikacji: 2017-08-01 09:05:20.
Data wprowadzenia: 2017-07-17 13:57:19
Data modyfikacji: 2017-08-01 09:05:20
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl