Nabór na wolne stanowiska

Nabór na wolne stanowiska

Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego
nr 3 w Pruszkowie przy ul. Jarzynowej 21

Zarządzenie Nr 78/2018


Prezydenta Miasta Pruszkowa


z dnia 25 kwietnia 2018r.


w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 3 w Pruszkowie przy ul. Jarzynowej 21


Na podstawie art. 30 ust.1 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz 1875 t.j. z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2016r. poz 902 t.j. z późń. zm.) w związku z art.13, art. 15 ust. 4 i art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018r. poz. 603 t.j.) uchwla się co następuje:


§1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 3 w Pruszkowie, z


       siedzibą przy ul. Jarzynowej 21 w Pruszkowie.


§2. Treść ogłoszenia o konkursie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§3.1 Powołuje się komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Żłobka


       Miejskiego nr 3 w Pruszkowie, z siedzibą przy ul. Jarzynowej 21 w Pruszkowie.


2. Skład imienny komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§4. Komisja konkursowa będzie pracować na podstawie regulaminu konkursu określonego


       w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Miasta


§6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


                                                                                              


Prezydent Miasta Pruszkowa


       /-/ Jan Starzyński

Wymagania

Skład komisji

Regulamin konkursu

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:45:45 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:54:03.

Zobacz:
 Nabory do Urzędu Miasta .  Nabory do jednostek organizacyjnych . 
Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:45:45
Data modyfikacji: 2018-05-15 13:54:03
Opublikowane przez: Jan Starzyński
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl