Nabór na wolne stanowiska

Nabór na wolne stanowiska

Nabór na stanowisko Dyrektora przedszkoli nr 5,
nr 7, nr 9, nr 12

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKO
dyrektora następujących przedszkoli:


- Integracyjnego Miejskiego Przedszkola nr 5 w Pruszkowie przy ul. Narutowicza 20,
- Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Pruszkowie przy ul. Słowackeigo 1,
- Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Pruszkowie przy ul. Moniuszki 9,
- Przedszkola Miejskiego nr 12 w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 12.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone Rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017r. poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu ;
2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,

4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,

8) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz.U. z 2017r, poz. 1311),

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189, z późn.zm.)lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27.VII.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1842 z późn.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem jakiej placówki dotyczy konkurs, w terminie do dnia 6 czerwca 2018r. na adres: Wydział Edukacji, Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 73. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana elektronicznie powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 735 87 54.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Prezydent
Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

Pruszków, 2018-05-16

 

Wymagania

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:15:57.

Zobacz:
 Nabory do Urzędu Miasta .  Nabory do jednostek organizacyjnych . 
Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:15:57
Opublikowane przez: Jan Starzyński
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl