umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
PLANOWANIE PRZESTRZENNE strona główna 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W mieście Pruszkowie obowiązuje 39 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zajmują one łącznie około 78,7% powierzchni miasta (ok. 1507 ha).


W chwili obecnej trwa sporządzanie 21 planów miejscowych, z czego 18 stanowią zmiany planów obecnie obowiązujących, a 3 obejmuje nowe obszary. Powierzchnia zmian obowiązujących planów wynosi ok. 229 ha (12,0% powierzchni miasta), a nowo sporządzane plany ok. 59,7 ha (3,1% powierzchni miasta). Po uchwaleniu sporządzanych obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów łączna powierzchnia pokryta planami wynosić będzie 1566 ha, co stanowi ok. 81,8 % powierzchni całego miasta.


Zamieszczony poniżej schemat pokazuje obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zmianami obowiązujących miejscowych planów oraz projektami nowo sporządzanych planów.


W formie wykresu pokazano strukturę pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (obowiązującymi, zmianami i nowo sporządzanymi) w mieście Pruszkowie.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa.jpg

Struktura_pokrycia miejscowymi planami w mieście Pruszkowie.jpg

 

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:25:31 | Data modyfikacji: 2016-12-28 11:59:15.

Zobacz:
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszków .  Plany miejscowe . 
Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:25:31
Data modyfikacji: 2016-12-28 11:59:15
Opublikowane przez: Lidia Micberger
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl