> Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszków

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszków

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych całej gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, tym niemniej jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.


W chwili obecnej na terenie miasta Pruszkowa obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone uchwałą Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa.


W dniu 29 czerwca 2006 r. Rada Miejska w Pruszkowie podjęta Uchwałę Nr XLIV/501/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa. Na jej podstawie w chwili obecnej opracowywana jest zmiana obowiązującego studium.


Poniżej zamieszczono wersję elektroniczną obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa.

Uchwała Nr XX VIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000r

Załacznik Nr 1- TEKST Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa

Załacznik Nr 2 - RYSUNEK Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa

 

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-25 12:46:55 | Data modyfikacji: 2015-11-25 14:39:50.
Data wprowadzenia: 2015-11-25 12:46:55
Data modyfikacji: 2015-11-25 14:39:50
Opublikowane przez: Lidia Micberger
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl