umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Załatwianie spraw > Dopisanie do rejestru wyborców strona główna 

Dopisanie do rejestru wyborców

Karta informacyjna WOM-1

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16  
(0-22) 735 88 15 , fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 

Dopisanie do rejestru wyborców

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.684)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1316).

Wymagane dokumenty

-  Wniosek  oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

- Oświadczenie właściciela lokalu potwierdzajace zamieszkiwanie wyborcy pod adresem dopisania do rejestru wyborców.

Opłaty

Nie podlega opłatom

Czas realizacji usługi

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Prezydent Miasta w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pok. nr 8 tel.  (0-22) 735 88 14 lub (0-22) 735 88 15

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta., w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpatruje skargę w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia.

Uwaga

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

Stały rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyborów parlamentarnych, samorządowych, Prezydenta RP, a także spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

Do rejestru wyborców mogą się dopisać na pisemny wniosek:

- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej samej gminie,

- wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,

- wpisani zostaną do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy złożą w tej sprawie wniosek w urzędzie gminy, w której stale zamieszkują. Obywatele Unii Europejskiej niebędacy obywatelami polskimi w celu wpisania do rejestru wyborców muszą złożyć wniosek w tej sprawie, nawet jeżeli są zameldowani na pobyt stały na obszarze Polski.

Na podstawie Art.20, § 2 Kodeksu Wyborczego (Dz.U.2019,poz.684)

Wójt przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 1, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

 

 

 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (Dz.U.2019,poz.684)

Oświadczenie o zamieszkiwaniu

 

Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska | Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:15:07 | Data modyfikacji: 2019-10-28 13:59:00.

Zobacz:
 Biuro Promocji i Marketingu .  Biuro Rady Miasta .  Wydział Strategii i Rozwoju .  Wydział Edukacji .  Wydział Inicjatyw Społecznych .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wydział Planowania Przestrzennego .  Wydział Finansów i Budżetu .  Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta .  Wydział Realizacji Inwestycji .  Wydział Ochrony Środowiska .  Wydział Organizacyjny .  Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców .  Biuro Zarządzania Kryzysowego .  Stanowisko ds. BHP .  Biuro Prezydenta .  Biuro Prawne .  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych .  Biuro Audytu i Kontroli .  Inspektor Ochrony Danych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:15:07
Data modyfikacji: 2019-10-28 13:59:00
Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl