> Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
05-800 Pruszków
Plac Jana Pawła II Nr 1 


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Typiak

Zastępca Kierownika -  Joanna Rejzner

Zastępca Kierownika -  Karolina Jamiałkowska - Sorbian

 

centrala (22) 738 45 60
fax (22) 738 45 66
Kierownik (22) 738 45 61
Z-ca Kierownika (22) 738 45 64, 738 45 63
Akty Urodzeń (22) 738 45 64
Akty Zgonów (22) 738 45 63
Odpisy, korespondencja, archiwum (22) 738 45 62
Archiwum (22) 738 45 65

e-mail: usc@miasto.pruszkow.pl

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów dla Miasta Pruszkowa i Gminy Michałowice,

2) współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi na terenie
Miasta Pruszkowa i Gminy Michałowice w zakresie rejestracji
wyznaniowych związków małżeńskich ze skutkami cywilnymi,

3) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz
zaświadczeń,

4) transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich
ksiąg oraz wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia
związku małżeńskiego za granicą, wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,

5) dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,

6) przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński oraz
innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

7) współpraca z organami ewidencji ludności i Urzędami Stanu
Cywilnego w Polsce,

8) prowadzenie archiwum USC oraz właściwe zabezpieczenie zbiorów
w tym archiwum,

9) współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie przekazywania 100 – letnich ksiąg,

10) przygotowywanie wniosków do Wojewody w sprawie medali
"Za długoletnie pożycie małżeńskie",

11) wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk.

Terminy wydawania decyzji są zgodne z terminami zawartymi w kodeksie postępowania administracyjnego tj. niezwłocznie lub w terminie 1 miesiąca , jeżeli sprawa wymaga postępowania dowodowego. 

Niezbędne dokumenty do sporządzania aktów:

a. urodzenia:
- zaświadczenie ze szpitala o urodzeniu dziecka

b. małżeństwa:
 dokument stwierdzający tożsamość,


c. zgonu:
- karta zgonu wydana przez lekarza, który stwierdził zgon
- dowód osobisty pełnoletniej osoby zmarłej- książeczka wojskowa dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 50 lat
- dowód osobisty osoby sporządzającej zgon

Opłaty skarbowe:
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł
- odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu - 22,00 zł
- odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu - 33,00 zł
- zaświadczenie o zdolności prawnej - 38.00 zł                                                                                                                            - wpisanie do polskich ksiąg zagraniczny dokument stanu cywilnego 50,00zł                                                                                  - odtworzenie zagranicznego dokumenu stanu cywilnego 39,00zł
- inne czynności urzędowe - 11,00 zł
- poświadczenie własnoręczności podpisu - 9,00 zł
- protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy - 22,00 zł.

 

 

Klauzula informacyjna - akty usc

Klauzula informacyjna ewidencja ludności

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2015-06-23 14:31:10 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:36:15.

Zobacz:
 Dokonanie zmiany imienia dziecka .  Nadanie dziecku nazwiska męża matki .  Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie .  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa .  Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa .  Rejestracja urodzeń .  Rejestracja zgonu .  Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym .  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego .  Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego .  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego .  Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą .  Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą .  Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym .  Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego .  Zmiana imienia lub nazwiska . 
Data wprowadzenia: 2015-06-23 14:31:10
Data modyfikacji: 2019-03-26 14:36:15
Opublikowane przez: Łukasz Kamiński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl