> Biuro Promocji i Kultury Miasta

Biuro Promocji i Kultury Miasta

Biuro Promocji i Kultury Miasta Urząd Miasta Pruszkowa

05-800 Pruszków ul. J. I. Kraszewskiego 14/16

/pok. 98 i 99/

 tel. (022)  22 735-87-20 lub 22 735 87 42

 

Naczelnik Biura Promocji i Kultury Miasta - Monika Michlewicz


Cele Biura Promocji i Kultury Miasta

1. Zmiana wizerunku Pruszkowa w mediach

2. Pełna jawność informacji o planach i działalności samorządu

3. Tworzenie atmosfery dla rozwoju opartego o uzgodnioną strategię rozwoju i programy inwestycyjne

4. Prezentacja ofert inwestycyjnych miasta

5. "Przyciąganie" inwestorów

6. Zwiększenie dochodów budżetu miasta

7. Integracja społeczności lokalnej, prezentacja osiągnięć miasta na imprezach masowych oraz szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej


Do zadań Biura Promocji i Kultury Miasta należy:

1) kreowanie wizerunku Miasta Pruszkowa,

2) informowanie opinii publicznej o planach i działaniach Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej,

3) opracowywanie strategii promocji Miasta Pruszkowa,

4) przygotowanie i realizacja imprez państwowych, patriotyczno-narodowych i rocznicowych w Mieście,

5) przygotowanie i realizacja imprez promujących Miasto,

6) opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Mieście,

7) opracowanie i prowadzenie strony internetowej Miasta,

8) redagowanie i wydawanie "Informatora Urzędu Miejskiego",

9) tworzenie banku danych dla celów promocji,

10) współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami biznesu,

11) obsługa mieszkańców w zakresie informacji miejskich,

12)  gromadzenie materiałów związanych ze strategią rozwoju Miasta,

13)  inicjowanie współpracy z jednostkami miejskimi w celu prezentowania zamierzeń i osiągnięć Miasta,

14) przeprowadzanie ankiet wśród przedstawicieli życia gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców dotyczących kierunków rozwoju,  
zamierzeń i planów Miasta,

15) poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów, inwestorów i partnerów dla Miasta,

16) koordynacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Miasta,

17) wykonywanie zadań organizatora gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury,

18)  przygotowywanie aktów tworzenia i statutów gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury,

19) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektora instytucji kultury lub powierzaniem zarządzania instytucją kultury,

20) prowadzenie spraw związanych z łączeniem, podziałem i likwidacją gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury,

21) przyjmowanie zgłoszeń o organizowanych imprezach artystycznych lub rozrywkowych,

22) przygotowywanie decyzji o zezwoleniu na przeprowadzenie artystycznej lub rozrywkowej imprezy masowej lub o odmowie  wydania zezwolenia,

23) zapewnianie warunków działalności i rozwoju instytucjom prowadzącym działalność w zakresie kultury,

24) prowadzenie spraw związanych z powołaniem rady Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego,

25) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

26) wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad instytucjami kultury,

27) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe związane są z działalnością kulturalną,

28) przygotowywanie konkursów i umów na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w zakresie kultury.

 

 

Każdego roku Biuro Promocji Miasta i Kultury Miasta organizuje duże imprezy w mieście Pruszkowie

* w ostatnią sobotę i niedzielę maja – "Dni Pruszkowa"

* w pierwszą sobotę września "Pożegnanie Lata"

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-06-18 13:57:20 | Data modyfikacji: 2019-03-19 15:45:33.
Data wprowadzenia: 2015-06-18 13:57:20
Data modyfikacji: 2019-03-19 15:45:33
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl