> Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Urząd Miejski w Pruszkowie

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16;  05-800 Pruszków

 

Naczelnik:  Jolanta Kotlarek

pok. 104, 113 /IV piętro

tel. 22 735 87 97 lub 22 735 87 10

fax. 22 758 72 44

e-mail: jkotlarek@miasto.pruszkow.pl

e-mail: bzp@miasto.pruszkow.pl


 

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,

2) przygotowanie i prowadzenie postępowań o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy,

3) opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowania,

4) przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części formalnej dotyczącej wszystkich wymagań ustawy,

5) przygotowanie ogłoszeń wymaganych dla danego trybu i wartości zamówienia,

6) kierowanie ogłoszeń odpowiednio do: Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, na strony portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, umieszczanie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,

7) przekazywanie wykonawcom wyjaśnień, odpowiedzi na pytania oraz modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

8) zapewnienie obsługi komisji przetargowych oraz uczestniczenie w jej pracach,

9)  prowadzenie dokumentacji postępowań,

10)  reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu odwoławczym,

11)  prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

12)  sporządzanie sprawozdania z prowadzonych zamówień publicznych,

13)  sporządzanie planu zamówień publicznych.

 
Informacje o postępowaniach o zamówienie publiczne można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych w pokoju 104 i 113 lub telefonicznie: tel. 22 735 87 97 lub 22 735 87 10.

Specyfikacje do ogłoszonych postępowań o zamówienie publiczne można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub odbierać w Biurze Zamówień Publicznych w pokoju 113.

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:15:36.
Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:15:36
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl