Biuro Zamówień Publicznych

Wydział Strategii i Rozwoju - WSR

Naczelnik: Monika Golędzinowska

Tel.: do naczelnika: (22) 735 87 97
adres email: mgoledzinowska@miasto.pruszkow.pl

1. W skład Wydziału Strategii i Rozwoju wchodzą:
1) Referat ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
2) Referat ds. transportu publicznego,
3) Referat ds. zamówień publicznych;

2. Do zadań Wydziału Strategii i Rozwoju należy w szczególności:
1) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań budżetowych;
2) wskazywanie inwestycji, które mogą być dofinansowane ze źródeł zewnętrznych;
3) koordynowanie działań zmierzających do pozyskiwania i wdrażania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
4) udział w przygotowywaniu projektów będących podstawą wystąpień o środki zewnętrzne;
5) nadzór nad terminowym, formalnym i merytorycznym procesem przygotowania wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;
6) rozliczanie dofinansowywanych projektów;
7) opracowanie i aktualizacja strategii rozwoju Miasta przy współpracy Wydziałów;
8) analiza i popularyzacja polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do uwarunkowań miejskich;
9) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz integracji europejskiej;
10) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
11) przygotowanie i prowadzenie postępowań o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych i obowiązującym regulaminem;
12) opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowania;
13) przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części formalnej dotyczącej wszystkich wymagań ustawowych;
14) przygotowanie ogłoszeń wymaganych dla danego trybu i wartości zamówienia;
15) kierowanie ogłoszeń odpowiednio do: Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, na strony portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, umieszczanie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu;
16) przekazywanie wykonawcom wyjaśnień, odpowiedzi na pytania oraz modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
17) zapewnienie obsługi komisji przetargowych oraz uczestniczenie w jej pracach;
18) prowadzenie dokumentacji postępowań;
19) udział w postępowaniu odwoławczym;
20) prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
21) sporządzanie sprawozdania z prowadzonych zamówień publicznych;
22) sporządzanie planu zamówień publicznych;
23) prowadzenie spraw związanych z komunikacją miejska, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników;
24) organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej;
25) współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie organizacji komunikacji autobusowej,
w tym komunikacji organizowanej przez te gminy, wjeżdżającej na teren Pruszkowa;
26) współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie i innymi podmiotami;
27) rozpatrywanie wniosków i kontrola nad wydawaniem zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym;
28) nadzór nad infrastrukturą przystankową;
29) prowadzenie zadań związanych z funkcjonowaniem Pruszkowskiego Roweru Miejskiego;
30) prowadzenie spraw związanych z organizacją gminnej komunikacji miejskiej, opracowywanie tras, lokalizacja przystanków, uzgadnianie rozkładów jazdy, wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydawanie zezwoleń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników korzystających
z przystanków będących w zarządzie Miasta;
31) prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;
32) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;
33) przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej do Biura Promocji i Marketingu;
34) współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:15:36 | Data modyfikacji: 2019-12-16 13:00:49.

Zobacz:
 Referat ds. zamówień publicznych .  Referat ds.pozyskiwania funduszy zewnętrznych .  Referat ds. transportu publicznego . 
Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:15:36
Data modyfikacji: 2019-12-16 13:00:49
Opublikowane przez: Anna Seliga