Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta

Naczelnik Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta:

Andrzej Guzik - pokój 74;  tel. 22 735-88-24

mail: geodezja@miasto.pruszkow.pl

 pokoje: 60, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 75

OGŁOSZENIA: informacja o przetargach, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zakres spraw załatwianych w Wydziale Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta:

1/ Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych - pok. 71,  tel. 22 735 87 92

2/ Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Nieruchomości stanowiących własność Miasta Pruszków w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje poniżej.

3/ Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste

4/ Zbywanie nieruchomości w drodze rokowań pok. 63 tel.: 22 735 87 23

5/ Komunalizacja pok. 72 tel. 22 735 87 68

6/ Rozgraniczenie nieruchomości - pok. 71, tel. 22 735 87 92

7/ Podział nieruchomości - - pok. 71, tel. 22 735 87 92

8/ Dzierżawa z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą  - pok. 75 tel.: 22 735 87 69

9/ Dzierżawa z przeznaczeniem pod drobne uprawy  - pok. 75 tel.: 22 735 87 69

10/ Dzierżawa z przeznaczeniem pod parkingi, garaże, pierwokupy, ogrody działkowe, zwroty nieruchomości -pok. 75, tel.: 22 735 87 69

11/ Przekazywanie gruntów pod budownictwo spółdzielcze, komunalne, i naliczanie z tego tytułu opłat - insp. d/s gospodarki nieruchomościami

12/ Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału -  - pok. 64, tel. 22 735 88 03

13/ Wykup gruntów pod inwestycje miejskie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa -pok. 63 tel. 22 735 87 23 , pok. 71 tel. 22 735 87 92

14/ Ustalenie stanu prawnego gruntów będących we władaniu Gminy oraz przygotowanie dokumentacji do zasiedzenia tych gruntów – pok. 71 tel. 22 735 87 73

15/ Ustalenie numeru porządkowego –  pok. 64 tel. 22 735 88 03

16/ Umowy na użytkowanie gruntów dla celów inwestycyjnych - służbeności przesyłu pok. 71, tel. 22 735 87 92

17/ Umowy na użytkowanie gruntów dla celów inwestycyjnych w drogach wewnętrznych - pok. 75, tel. 22 735 87 69

18/ Zawieranie umów najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego. - pok. 73

19/ Zamiana lokali - pok. 73

 

 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PRUSZKÓW W TRYBIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

W dniu 28.03.2019 r. Rada Miasta Pruszkowa podjęła Uchwałę Nr VI.67.2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej. Najwyższa bonifikata w wysokości 99% obowiązuje tylko w roku, w którym nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Szczegółowe zasady udzielenia bonifikaty dostępne są w treści uchwały - link.

!AKTUALIZACJA 27.06.2019 R.

Nieruchomości nie podlegające przekształceniu - budynki przy ul. Kraszewskiego 9 i 11.  

Miejsce załatwienia sprawy:

Kancelaria Urzędu (pokój nr 1) – złożenie wniosku
Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta, pok. Nr 72, tel. (22) 735-87-68

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716).

Informacje ogólne:
- Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

- Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc nie zachodzi konieczność składania wniosku o wydanie zaświadczenia. Prezydent Miasta Pruszkowa wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia . W przypadku złożenia wniosku przez właściciela zaświadczenie zostanie wydane w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł, wniesionej na rachunek Urzędu Miasta Pruszkowa.

- Zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, a także wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela.
W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu, wpis własności i roszczenia dokonany zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.
- W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zawarta będzie informacja o obowiązku wnoszenia na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia i wnoszona będzie przez okres 20 lat od daty przekształcenia z możliwością jednorazowej spłaty w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia na pisemny wniosek właściciela.
Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, za wyjątkiem 2019 r. w którym termin opłaty został wydłużony do 29 lutego 2020 r. (Wydłużony termin nie ma zastosowania do nieruchomości, które nie podlegają przekształceniu z mocy ustawy z dn. 20 lipca 2018 r.)
- Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Waloryzacji dokonuje się z urzędu, albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji.
O wysokości zwaloryzowanej opłaty właściwy organ zawiadamia właściciela nieruchomości.
Zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.

Procedura złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia:
Niniejsza procedura reguluje jedynie sytuację, gdy dotychczasowy użytkownik wieczysty, pomimo braku takiego obowiązku, wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia.


Wymagane dokumenty:
- przy złożeniu wniosku - potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:
Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Termin na wydanie zaświadczenia wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
W innych przypadkach termin na wydanie zaświadczenia wynosi 12 miesięcy.

Wnioski o wydanie zaświadczenia złożone przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą bezprzedmiotowe, bowiem nie będzie jeszcze istniała podstawa do wydania zaświadczeń. O przekształceniu decyduje stan faktyczny na nieruchomości istniejący w dniu 1 stycznia 2019r. Dlatego też wydanie zaświadczenia przed tą datą jest niemożliwe i w takim wypadku zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Tryb odwoławczy
Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Opłata jednorazowa:
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty będzie mógł zgłosić do Urzędu Miasta Pruszkowa na piśmie zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie pozostającej do spłaty. Wysokość opłaty jednorazowej będzie odpowiadać iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zamiar został zgłoszony oraz liczby lat do upływu 20-letniego okresu. Urząd będzie miał obowiązek poinformowania właściciela gruntu o wysokości opłaty jednorazowej w terminie do 31 grudnia roku, w którym nastąpiło przekształcenie.
Zaleca się wstrzymanie ze zgłoszeniem zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej do czasu otrzymania zaświadczenia, gdyż zawierać ono będzie informacje o wysokości i terminie wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jak również o możliwości i zasadach wnoszenia opłaty jednorazowej.

Zaświadczenie o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej
Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej, Prezydent Miasta Pruszkowa wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej, które będzie stanowiło podstawę do wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia. Wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej należy złożyć do Sądu Rejonowego w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wniosek będzie podlegał opłacie sądowej w wysokości 250 zł w przypadku wniesienia opłaty
jednorazowej lub 75 zł w pozostałych przypadkach.

Inne informacje
Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy w przypadku gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż określone w art. 1 ust. 2, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydzielonej z tego gruntu i spełniającej warunki, o których mowa w art. 1 ust. 2, następuje z dniem:
1. założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo
2. wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków, o których mowa w art. 1 ust. 2.
W przypadku gdy zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, przekształcenie następuje z dniem, w którym to zezwolenie stało się ostateczne.
Za przekształcenie opłaty nie wnoszą:
1. parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614);
2. osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:
1. wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,
2. użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:
• art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze
m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99),
• innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

Sprawy wszczęte na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe – wszczęte na podstawie dotychczasowej ustawy tj. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.) i niezakończone decyzją ostateczną do dnia 31 grudnia 2018 r. umarza się. Zatem, iż jeżeli współużytkownicy wieczyści danej nieruchomości chcą kontynuować postępowanie prowadzone w trybie tzw. „starej” ustawy z 2005 r., powinni w terminie do dnia 31.03.2019 r. złożyć oświadczenie w tym zakresie do organu, który prowadzi to postępowanie.

Formularze do pobrania:
- wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościi - załącznik nr 1
- oświadczenie wykorzystywaniu /niewykorzystywaniu* nieruchomości wyłącznie na cel mieszkaniowy – załącznik nr 2
- zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

 

SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH

Wymagane dokumenty: - wniosek o nabycie lokalu- ankieta o nabyciu lokalu- poświadczona przez T.B.S. "Zieleń Miejską"- dane osobowe. Przed umową notarialną - wpłata ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego lub pierwszej raty ceny sprzedaży ratalnej oraz pierwszej opłaty za udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.Termin sposób załatwienia- po uzupełnieniu wniosku Wydział zleca wycenę lokalu rzeczoznawcy majątkowemu- po wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób ustalony w ustawie o gospodarce nieruchomościami i oświadczenia woli skorzystania z przysługującego najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego, następuje podpisanie Protokółu Uzgodnień- zawarcie umowy notarialnej sprzedaży lokalu powinno nastąpić w terminie 21 dni od dnia podpisania Protokołu Uzgodnieńtryb odwoławczy: - nie przysługujepodstawa prawna:- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z póżn.zm./ Uchwała Nr XXIX/315/2005 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dn.24 lutego 2005r. Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-10-02 09:36:33 | Data modyfikacji: 2020-11-04 15:37:40.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2020 .  2019 .  2021 .  2018 .  2017 .  2016 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2015-10-02 09:36:33
Data modyfikacji: 2020-11-04 15:37:40
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek