> Biuro Rady Miasta

Biuro Rady Miasta

Biuro Rady Miasta w Pruszkowie BRM
pok. nr 48

Kierownik Biura: Halina Skobluk

tel.: (22) 735 87 35
adres e-mail: halina.skobluk@miasto.pruszkow.pl

Kontakt:  tel. 22 735 87 35; rada@miasto.pruszkow.pl

22 735 87 50

22 735 87 22

22 735 88 33

Do zadań Biura Rady Miasta należy w szczególności:
1. prowadzenie spraw związanych z organizacyjno-techniczną obsługą sesji Rady Miasta oraz posiedzeń komisji Rady Miasta;
2. obsługa programu e-sesja na sesjach i komisjach Rady;
3. prowadzenie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady Miasta i komisji Rady Miasta,w tym: przygotowanie zawiadomień o posiedzeniach, sporządzanie protokołów z sesji i posiedzeń komisji;
4. opracowywanie wniosków Komisji oraz przekazywanie Prezydentowi Miasta
do realizacji;
5. obsługa techniczna komisji doraźnych powoływanych przez Radę do realizacji określonych zadań;
6. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miasta i przekazywanie ich do rozpatrzenia przez Komisję ds. Skarg, Wniosków i Petycji;
7. prowadzenie rejestru interpelacji radnych oraz zamieszczanie
ich wraz z odpowiedziami w Biuletynie Informacji Publicznej;
8. prowadzenie rejestru projektów uchwał i uchwał Rady Miasta;
9. przygotowywanie podjętych uchwał z każdej sesji Rady do przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu;
10. udział w pracach związanych z wyborami samorządowymi oraz obsługa techniczna Miejskiej Komisji Wyborczej;
11. organizacja dyżurów radnych związanych z przyjmowaniem mieszkańców i przekazywanie do Prezydenta Miasta spraw wniesionych przez te osoby;
12. przygotowywanie materiałów do wyboru ławników oraz obsługa Zespołu ds. ławników;
13. opracowywanie corocznego sprawozdania o sposobie załatwienia skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miasta i przekazywanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
14. sporządzanie corocznych sprawozdań statystycznych dot. Rady Miasta i przekazywanie do GUS;
15. przygotowywanie zleceń i umów związanych z działaniem Rady Miasta;
16. obsługa elektronicznego programu księgowego – wprowadzanie umów i faktur;
17. bieżąca współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie przygotowywania materiałów na sesje i komisje Rady;
18. archiwizacja dokumentów i przekazywanie do archiwum zakładowego;
19. prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Biuro;
20. przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej do Biura Promocji i Marketingu;
21. współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:27:03 | Data modyfikacji: 2019-12-16 12:52:42.
Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:27:03
Data modyfikacji: 2019-12-16 12:52:42
Opublikowane przez: Anna Seliga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl