> Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich


URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

Wydział Spraw Obywatelskich
Ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16

Naczelnik Wydziału:    Urszula Grzegorek  
tel.  22 735 87 17 , pokój nr 45

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,

2) prowadzenie ewidencji ludności,

3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

4) prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru,

5) prowadzenie spraw i przygotowywanie niezbędnych materiałów do przeprowadzania wyborów prezydenckich, parlamentarnych i
samorządowych oraz referendów,

6) występowanie do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych,

7) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

8) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

9) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach,

10) przygotowywanie decyzji orzekających o zakazie zgromadzeń,

11) obsługa przedsiębiorców w zakresie wpisów do CEIDG,

12) prowadzenie zbioru wniosków o wpis do CEIDG składanych przez przedsiębiorców,

13) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dokonanie wpisu do CEIDG,

14)  przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego, podpisywanie podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyłanie ich do CEIDG,

15) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, wygaśnięciem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż   napojów alkoholowych w miejscu spożycia i poza miejscem spożycia,

16) wydawanie zaświadczeń w sprawach działalności gospodarczej,

17)  prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

18)  kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

29)  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,

20) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką,

21) przeprowadzanie czynności kontrolnych przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

22)  realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących najmu lokali komunalnych,

23)  prowadzenie spraw związanych z obrotem lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Miasta,

24) prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali mieszkalnych,

25) obsługa Komisji Mieszkaniowej i realizacja podejmowanych przez nią ustaleń.

 

W skład Wydziału wchodzą:

 Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - pokój 4, 5, 8, 9 (parter)

Kierownik referatu - Elżbieta Wałachowska, pokój nr 8, tel.: 22 735 88 14 

zadania referatu:

  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości
  • prowadzenie ewidencji ludności - przyjmowanie zgłoszeń wynikających z obowiązku meldunkowego obywateli polskich i obowiązku meldunkowego cudzoziemców, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów
  • udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz danych jednostkowych dot. dowodów osobistych
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach wymeldowań /zameldowań
  • udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
  • przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach, przygotowywanie decyzji o ich zakazie.

pokój nr 8 - tel. 22-735 88 23, 22 735 88 15, 22 735 88 14,  ( obowiązek meldunkowy obywateli polskich, obowiązek meldunkowy cudzoziemców - przyjmowanie zgłoszeń o zameldowaniu i wymeldowaniu stałym, bądź czasowym, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów, udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)

pokój nr 9 - tel. 22 735 88 08, 22 735 88 09 (przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych)

pokój nr 4 - tel. 22 735 88 13 (wydawanie dowodów osobistych, udostępnianie danych jednostkowych dot. dowodów osobistych)

pokój nr 5 - tel.22 735 87 96 (postępowania administracyjne w sprawach o za/wymeldowanie, zgromadzenia, zbiórki publiczne, kwalifikacja wojskowa).

 

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej pokój nr 46 (piętro-1,5)

Kierownik referatu Beata Szyszko, pokój nr 46 -  tel. 22 735 87 14

 Zadania referatu:

1) obsługa przedsiębiorców w zakresie wpisów do CEIDG,

2) prowadzenie zbioru wniosków o wpis do CEIDG składanych przez przedsiębiorców,

3) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dokonanie wpisu do CEIDG,

4) przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego, podpisywanie podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyłanie ich do CEIDG,

5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, wygaśnięciem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w miejscu spożycia i poza miejscem spożycia,

6) wydawanie zaświadczeń w sprawach działalności gospodarczej,

7) prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

8) kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

9) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,

10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką,

11) przeprowadzanie czynności kontrolnych przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

 

Referat Spraw Lokalowych pokój nr 6 (parter)

Kierownik referatu: Ewa Pol, pokój nr 6, numer telefonu:     22 735 87 95

Zadania referatu:

  • prowadzenie spraw związanych z obrotem lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Miasta,
  • prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali mieszkalnych,
  • obsługa Komisji Mieszkaniowej i realizacja jej ustaleń.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - ewidencja ludności

Klauzula informacyjna - dowody osobiste

 

Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska | Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:05:39 | Data modyfikacji: 2019-06-10 12:57:01.

Zobacz:
 Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego .  Dopisanie do rejestru wyborców .  Zamiana lokali  .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Zgromadzenia publiczne .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:05:39
Data modyfikacji: 2019-06-10 12:57:01
Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl