> Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich

Wyd ział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski Pruszków
Ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16

 

Naczelnik Wydziału:    Urszula Grzegorek  
tel.  22 735 87 17 , pokój 45

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,

2) prowadzenie ewidencji ludności,

3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

4) prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru,

5) prowadzenie spraw i przygotowywanie niezbędnych materiałów do przeprowadzania wyborów prezydenckich, parlamentarnych i
samorządowych oraz referendów,

6) występowanie do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych,

7) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacjii wojskowej,

8) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

9) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki na terenie Miasta lub jego części,

10) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach,

11) przygotowywanie decyzji orzekających o zakazie zgromadzeń,

12) obsługa przedsiębiorców w zakresie wpisów do CEIDG,

13) prowadzenie zbioru wniosków o wpis do CEIDG składanych przez przedsiębiorców,

14) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dokonanie wpisu do CEIDG,

15)  przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego, podpisywanie podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyłanie ich do CEIDG,

16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, wygaśnięciem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż   napojów alkoholowych w miejscu spożycia i poza miejscem spożycia,

17) wydawanie zaświadczeń w sprawach działalności gospodarczej,

18)  prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

19)  kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

20)  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,

21) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką,

22) przeprowadzanie czynności kontrolnych przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

23)  realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących najmu lokali komunalnych,

24)  prowadzenie spraw związanych z obrotem lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Miasta,

25) prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali mieszkalnych,

26) obsługa Komisji Mieszkaniowej i realizacja podejmowanych przez nią ustaleń.

 

W skład Wydziału wchodzą:

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - pokój 4, 5, 8, 9.

Kierownik referatu - Elżbieta Wałachowska, pokój nr 8, tel.: 22 735 88 14 

zadania referatu:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości
 • prowadzenie ewidencji ludności - przyjmowanie zgłoszeń wynikających z obowiązku meldunkowego obywateli polskich                 i obowiązku meldunkowego cudzoziemców, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów
 • udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz danych jednostkowych dot. dowodów osobistych
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach wymeldowań /zameldowań
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
 • wydawanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych,
 • przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach, przygotowywanie decyzji o ich zakazie.

pokój nr 8 - tel. 22 735 88 15, 14 ( obowiązek meldunkowy obywateli polskich, obowiązek meldunkowy cudzoziemców -przyjmowanie zgłoszeń o zameldowaniu i wymeldowaniu stałym, bądź czasowym, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów, udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)

pokój nr 9 - tel. 22 735 88 08, 22 735 88 09 (przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych)

pokój nr 4 - tel. 22 735 88 13 (wydawanie dowodów osobistych, udostępnianie danych jednostkowych dot. dowodów osobistych)

pokój nr 5 - tel.22 735 87 96 (postępowania administracyjne w sprawach o za/wymeldowanie, zgromadzenia, zbiórki publiczne,    kwalifikacja wojskowa).

 

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej pokój nr 46    

Kierownik referatu - Irena Długołęcka tel. 22 735 87 14

 Zadania referatu:

1) obsługa przedsiębiorców w zakresie wpisów do CEIDG,

2) prowadzenie zbioru wniosków o wpis do CEIDG składanych przez przedsiębiorców,

3) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dokonanie wpisu do CEIDG,

4) przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego, podpisywanie podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyłanie ich do CEIDG,

5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, wygaśnięciem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w miejscu spożycia i poza miejscem spożycia,

6) wydawanie zaświadczeń w sprawach działalności gospodarczej,

7) prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

8) kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

9) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,

10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką,

11) przeprowadzanie czynności kontrolnych przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

 

Referat Spraw Lokalowych pokój nr 6

Kierownik referatu: Ewa Pol   numer telefonu:     22 735 87 95

Zadania referatu:

 • prowadzenie spraw związanych z obrotem lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali mieszkalnych,
 • obsługa Komisji Mieszkaniowej i realizacja jej ustaleń.
 

Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska | Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:05:39 | Data modyfikacji: 2018-05-28 14:50:54.

Zobacz:
 Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego .  Dopisanie do rejestru wyborców .  Zamiana lokali  .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa 2018 .  Zgromadzenia publiczne  .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Zgromadzenia publiczne .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:05:39
Data modyfikacji: 2018-05-28 14:50:54
Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl