> Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 

kancelaria / centrala - pok. 1 - tel. 22 735 87 29

sekretariat - pok. 25 - tel.  22  735 87 77; fax 758-66-50;

kadry - pok. 57 - tel.    22 735 87 82 

pok. 22 tel.: 22 - 22 735 87 27

pok. 23 tel.: 22 735 88 57

pok. 30 - 22 735 87 87

referat administracyjny - pok. 56 - tel. 22 735 87 84, 22 735 87 15

informatycy - pok. 51 - tel. 22 738 87 800, 801, 802

kontrola wewnętrzna - pok. 52 - tel. 22 735 87 40

archiwum - pok. 55 - tel.   22 735 87 83
 

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy:

 1. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem obsługi posiedzeń  i narad w tym:

 1. opracowywanie projektów porządku posiedzeń,

 2. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania materiałów do tematów zgłoszonych na posiedzenia i narady,

 3. sporządzanie protokółów,

 4. przekazywanie podjętych na posiedzeniach ustaleń komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym do wiadomości i realizacji;

 1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków – kierowanie skarg i wniosków do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu i nadzór nad terminowością ich załatwienia,

 2. koordynacja rozpatrywania wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków i interwencji posłów i senatorów,

  4) prowadzenie rejestrów:

 1.  zarządzeń Prezydenta Miasta,

 2. porozumień zawieranych przez Urząd,

 3. upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta Miasta

5) opracowywanie projektów i nowelizacja statutu Miasta i regulaminu organizacyjnego Urzędu,

6) prowadzenie spraw osobowych kierownictwa i pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

7) prowadzenie ewidencji pracowników Urzędu Miejskiego,

 • prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu
 • organizowanie prac związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników mianowanych,
 • prowadzenie obsługi komisji dyscyplinarnych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia,
 • opracowywanie projektu regulaminu pracy Urzędu i jego zmian,
 • kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
 • organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz przedstawianie wyników z dokonanych ustaleń,
 • prowadzenie książki wpisu kontroli przeprowadzanych w Urzędzie,
 • opracowywanie projektu regulaminu kontroli i jego zmian,
 • opracowywanie rocznych planów kontroli,
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i szkoleniem pracowników Urzędu,
 • obsługa sekretariatu Prezydenta oraz Kancelarii Ogólnej,
 • techniczno-organizacyjna obsługa wyborów i referendów,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrona mienia Urzędu,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie,
 • prowadzenia archiwum zakładowego,
 • prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych oraz gospodarka drukami i formularzami,
 • prowadzenie spraw gospodarczych i zaopatrzeniowych Urzędu,
 • utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników, administrowanie ośrodkami wypoczynkowymi w Kamieńczyku i Gnojnie,
 • wdrażanie informatyki w komórkach organizacyjnych Urzędu,
 • koordynowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

8) W skład Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego wchodzą:

 • Referat Organizacyjny,
 • Referat Administracyjny.
 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:20:57 | Data modyfikacji: 2019-03-08 15:05:54.

Zobacz:
 Zatrudnienie . 
Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:20:57
Data modyfikacji: 2019-03-08 15:05:54
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl