Wydział Organizacyjny

P.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Małgorzata Kikta

Tel.: do naczelnika: (22) 735 88 87
adres e-mail: malgorzata.kikta@miasto.pruszkow.pl

pokój:

kancelaria / centrala - pok. 1 - tel. 22 735 87 29, 22 735 88 88

sekretariat - pok. 25 - tel.  22  735 87 77, 22 735 87 04;      fax 758-66-50;

kadry - pok. 57 - tel.    22 735 87 82

referat ds. organizacji i administracji - pok. 52 i 56 - tel. 22 735 87 15 ; 22 735 739;  22 735 87 84,

informatycy - pok. 51 - tel. 22 738 87 801,

archiwum - pok. 53 - tel.   22 735 87 83

1. W skład Wydziału Organizacyjnego wchodzą:
1) Referat ds. kadr i szkoleń;
2) Referat ds. organizacji i administracji Urzędu Miasta;
3) Referat ds. systemów teleinformatycznych.
2. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem obsługi narad organizowanych przez Prezydenta Miasta w tym:
a) opracowywanie projektów porządku posiedzeń;
b) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania materiałów do tematów zgłoszonych na narady organizowane przez Prezydenta Miasta;
c) sporządzanie protokołów;
d) sporządzanie sprawozdań;
e) przekazywanie podjętych na posiedzeniach ustaleń komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym do wiadomości i realizacji;
2) prowadzenie rejestru skarg i wniosków – kierowanie skarg i wniosków do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu i nadzór nad terminowością ich załatwienia;
3) koordynacja rozpatrywania wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków
i interwencji posłów i senatorów;
4) organizacja obsługi wyborów i referendów;
5) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu
technicznego budynku Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego;
6) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP oraz ochrona mienia Urzędu;
7) ewidencja środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie;
8) prowadzenia archiwum zakładowego i archiwizowanie akt urzędu;
9) prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych oraz gospodarka drukami i formularzami;
10) prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu;
11) zaopatrzenie materiałowo – techniczne Urzędu, gospodarka środkami rzeczowymi;
12) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu Miasta;
13) prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
14) planowanie polityki kadrowej i płacowej we współpracy z kierownictwem Urzędu;
15) prowadzenie spraw dotyczących składanych oświadczeń majątkowych;
16) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;
17) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników
po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej;
18) wspieranie rozwoju pracowników podnoszenia kwalifikacji w celu zapewnienia Urzędowi wysoko wykwalifikowanej kadry;
19) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;
20) prowadzenie spraw związanych z okresową oceną pracowników;
21) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych z wyłączeniem placówek oświatowych;
22) ocena przydatności stanowisk i optymalna etatyzacja;
23) współudział w planowaniu funduszu płac i nagród oraz racjonalne gospodarowanie tymi funduszami;
24) prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym optymalne planowanie funduszu z uwzględnieniem interesu pracowników;
25) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk zawodowych i studenckich;
26) współpraca ze stanowiskiem ds. BHP oraz IOD;
27) prowadzenie obsługi komisji dyscyplinarnych;
28) opracowywanie projektu regulaminu pracy Urzędu i jego zmian;
29) opracowywanie i wdrażanie kompleksowego programu informatyzacji
Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
30) dbanie o nowoczesność rozwiązań planowanych do zastosowania w Urzędzie i spójności z modelem przyjętym w administracji publicznej;
31) określenie i nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie standardów oraz parametrów sprzętu i oprogramowania, opiniowanie zakupów i inwestycji w tym zakresie;
32) zarządzanie systemami informatycznymi;
33) instalowanie, konfiguracja i konserwacja urządzeń komputerowych oraz wszelkiego oprogramowania w Urzędzie;
34) załatwianie spraw serwisowych i gwarancyjnych;
35) instalacja telefonów w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz administrowanie centralą telefoniczną;
36) koordynacja i nadzór nad przygotowaniem założeń do programów, projektowanie, produkcja, zakup i wdrażanie systemów aplikacyjnych;
37) nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.);
38) współdziałanie w organizacji szkoleń informatycznych;
39) udzielanie pracownikom wszelkiej pomocy związanej z pracą ze sprzętem
i oprogramowaniem komputerowym;
40) zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego;
41) pełnienie funkcji „administratora systemu” w myśl przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
42) obsługa i realizacja wniosków o nadanie uprawnień do systemów informatycznych
oraz prowadzenie ewidencji osób uprawnionych
43) wykonywanie zadań przypisanych podmiotowi publicznemu na mocy przepisów
o cyberbezpieczeństwie;
44) prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;
45) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;
46) przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej do Biura Promocji i Marketingu;
47) współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:21:19 | Data modyfikacji: 2020-11-23 11:31:54.

Zobacz:
 Zatrudnienie . 
Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:21:19
Data modyfikacji: 2020-11-23 11:31:54
Opublikowane przez: Anna Seliga