WYDZIAŁ EDUKACJI

Naczelnik Wydziału: Aneta Rosłoń-Nowak

pokój: 101, tel.: (22) 735 8741

adres e-mail: aneta.roslon-nowak@miasto.pruszkow.pl

nr pokoju – 100

tel. 7358732; 7358741; 7358752; 7358753; 7358754; 7358745

Wydział Edukacji - WED
Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:
1.monitorowanie jakości pracy szkół, przedszkoli i żłobków;
2.nadzór nad działalnością szkół, przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Miasto Pruszków w zakresie spraw:
1)opracowywanie wytycznych oraz opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i żłobków oraz aneksów do organizacji,
2)nadzorowanie działalności podległych szkół, przedszkoli w zakresie zgodności organizacji ich pracy z zatwierdzonymi arkuszami organizacji roku szkolnego,
3)nadzór nad zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, przedszkolach oraz jako zadania własnego gminy;
3.prowadzenie spraw związanych z siecią szkół prowadzonych przez Miasto Pruszków:
1) ustalanie sieci i obwodów szkół, prowadzenie ewidencji publicznych szkół i placówek,
2) zakładanie, przekształcanie, likwidacja szkół, przedszkoli, żłobków i placówek edukacyjnych oraz łączenie ich w zespół,
3) przygotowywanie projektów aktów założycielskich i pierwszych statutów placówek publicznych,
4) planowanie i koordynowanie prac związanych z naborem do szkół, przedszkoli, żłobków;
4. prowadzenie spraw związanych ze szkołami i placówkami niepublicznymi i publicznymi prowadzonymi przez osoby prawne lub fizyczne:
1) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie zaświadczeń,
2) nadawanie i pozbawianie szkół niepublicznych uprawnień szkoły publicznej,
3) wydawanie zezwoleń lub odmowy na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz wyrażanie zgody na ich likwidację, prowadzenie ewidencji tych szkół i placówek,
4) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Miasto Pruszków, wykreślanie szkół i placówek niepublicznych z w/w ewidencji;
5. sprawowanie nadzoru nad dyrektorami szkół, przedszkoli, żłobków i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków:
1) powierzanie i odwoływanie ze stanowisk kierowniczych,
2) dokonywanie oceny pracy dyrektorów,
3) wnioskowanie i prowadzenie spraw dotyczących nagród i odznaczeń,
4) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów, w tym ustalanie wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego;
6. prowadzenie spraw dotyczących nauczycieli:
1) opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej szkoły lub placówki prowadzonej przez Miasto Pruszków,
2) wydawanie decyzji o uzupełnianiu etatu przez nauczyciela,
3) organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
4) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień awansu nauczyciela mianowanego,
5) prowadzenie spraw dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli,
6) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom nagród Prezydenta Miasta Pruszkowa;
7. prowadzenie spraw dotyczących uczniów:
1) koordynowanie organizacji kształcenia specjalnego,
2) organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Pruszków,
3) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Miasta Pruszkowa i prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,
4) prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem uczniom stypendiów i zasiłków szkolnych,
5) koordynowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży;
8. wydawanie decyzji dotyczących dofinansowania kształcenia zawodowego młodocianych pracowników;
9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
10. Przy realizacji zadań własnych i zleconych, Wydział Edukacji współpracuje z:
1) Mazowieckim Kuratorium Oświaty i innymi instytucjami oświatowymi,
2) Centrum Usług Wspólnych w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Miasto w zakresie planowania i realizacji wydatków budżetowych
3) innymi gminami, prowadząc sprawy dotyczące porozumień w zakresie zadań oświatowych,
4) dyrektorami placówek i Wydziałem Realizacji Inwestycji w zakresie remontów, unowocześniania i modernizacji bazy edukacyjnej Miasta w celu pełnej realizacji programów nauczania i zadań statutowych przez placówki,
5) Referatem ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych przy realizacji projektów edukacyjnych w szkołach, przedszkolach, żłobkach i placówkach edukacyjnych,
6) miejskimi jednostkami oraz ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju edukacji;
11. Ponadto Wydział Edukacji:
1) kształtuje politykę edukacyjną oraz inspiruje inicjatywy edukacyjne,
2) działa na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku pruszkowskich jednostek oświatowych,
3) współuczestniczy przy tworzeniu miejskiego kalendarza imprez i współpracuje przy ich realizacji,
4) opracowuje analizy i plany strategiczne dotyczące lokalnego systemu oświaty i opieki żłobkowej,
5) przygotowuje informacje o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pruszków,
6) przyjmuje interesantów i rozpatruje skargi dotyczące funkcjonowania jednostek oświatowych,
7) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału,
8) prowadzi rejestr umów realizowanych przez Wydział,
9) przekazuje niezbędne informacje dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej do Biura Promocji i Marketingu.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-23 11:39:49 | Data modyfikacji: 2019-11-27 15:06:07.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych .  Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki .  Bezpłatne podręczniki .  Wykaz placówek oświatowych .  Dotacje dla placówek niepublicznych .  Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów .  Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków .  Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych .  Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów .  Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r. .  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  .  Odpłatność za przedszkola .  Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci .  Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2018 .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2019 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznyc .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2020 rok . 
Data wprowadzenia: 2015-06-23 11:39:49
Data modyfikacji: 2019-11-27 15:06:07
Opublikowane przez: Anna Seliga