> Wydział Edukacji

Wydział Edukacji

WYDZIAŁ EDUKACJI

 

Naczelnik Wydziału:

mgr Zofia Wasiota

nr pokoi – 73 -74

tel. 7358732; 7358741; 7358752; 7358753; 7358754;

 

 

 

Podstawowe zadania Wydziału:

 1. Nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów dla których organem prowadzącym jest miasto Pruszków, a w szczególności:

·         zapewnienie warunków do działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

·          wykonywanie remontów obiektów oświatowych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie

·         zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły i placówki

·         wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych

 1. Tworzenie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 2. Prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 3. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 4. Kontrola realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat.
 5. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych w celu nauki zawodu.
 6. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów i zasiłków szkolnych oraz innej pomocy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
 7. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym na dzieci niezamieszkałe w mieście Pruszków.
 8. Opracowywanie zbiorczych projektów budżetu w zakresie „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza”.
 9. Organizacja szkoleń dla pracowników podległych placówek.
 10. Nadzór nad pracą doradców metodycznych.
 11. Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych i merytorycznych.
 12. Prowadzenie banku rezerw kadrowych.
 13. Na podstawie Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej prowadzenie zbiorów z baz danych oświatowych placówek prowadzonych przez Miasto Pruszków oraz placówek niepublicznych wpisanych do „Rejestru placówek niepublicznych” prowadzonego przez Miasto Pruszków.  Koordynacja działań placówek publicznych i niepublicznych w zakresie zbierania danych oraz przygotowywanie raportów zbiorczych.
 14. Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 15. Pomoc w przygotowywaniu projektów i programów służących poprawie bazy dydaktycznej i wzbogaceniu oferty edukacyjnej w pruszkowskich placówkach oświatowych.
 16. Współpraca i koordynacja rządowych programów m.in. „Wyprawka szkolna”, „Radosna szkoła”.
 17. Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 18. Współpraca z organizatorami konkursów, olimpiad, imprez kulturalnych, w których biorą udział uczniowie placówek oświatowych.
 19. Koordynacja zadań związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2015-06-23 11:39:49.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych .  Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki .  Bezpłatne podręczniki .  Wykaz placówek oświatowych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2019 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2018 .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok .  Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów .  Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków .  Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych .  Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów .  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r. .  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  .  Odpłatność za przedszkola .  Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci .  Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego . 
Data wprowadzenia: 2015-06-23 11:39:49
Opublikowane przez: Paulina Chacińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl