> Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Naczelnik Wydziału - Elżbieta Jakubczak-Garczyńska

tel. 22 735-87-19, pokój 16

Zastępca Naczelnika - Danuta Przybysz

tel. 22 735-87-31, pokój 15

Telefony do Wydziału Ochrony Środowiska:

* utrzymanie czystości i porządku, konserwacja terenów zieleni, opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt - tel. 22 735 87 88, tel. 22 735 88 16, tel. 22 735 88 10, tel. 22 735 88 19, pokój 17

* wnioski i zgłoszenia na usunięcie drzew, pielęgnacja drzew - tel. 22 735 87 90, pokój 17; tel. 22 735 88 17, pokój 18

* odbiór odpadów komunalnych - tel. 22 735 87 99, tel. 22 735 88 17, pokój 18

* budowa i modernizacja terenów zieleni, placów zabaw i siłowni - tel. 22 735 88 18, pokój 18

* decyzje środowiskowe, gospodarka odpadami, dofinansowanie do wymiany pieców, wnioski i uwagi dotyczące stanu środowiska - tel. 22 735 87 89, pokój 20 A

* decyzje środowiskowe, edukacja ekologiczna, dofinansowanie do usunięcia azbestu, wnioski i uwagi dotyczące stanu środowiska - tel. 22 735 88 20, pokój 20 A

 

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy:

 • Wydawanie decyzji w zakresie ochrony środowiska w ramach korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne
 • Przyjmowanie wyników pomiarów przedkładanych przez prowadzących instalację i użytkowników urządzeń - od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami
 • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami
 • Działania w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska
 • Wydawanie decyzji dotyczących rozstrzygania spraw o przywrócenie stosunków wodnych
 • Kontrola uciążliwości powodowanej przez kanalizację lokalną
 • Wydawanie decyzji nakazujących podłączenie posesji do kanalizacji sanitarnej
 • Nadzór nad eksploatacją i konserwacją studni oligoceńskich wraz ze sporządzaniem informacji o poborze wody i wnoszeniem należnych opłat
 • Nadzór nad konserwacją i remontem rowów odwadniających na terenie Miasta
 • Koordynacja procesu inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie rowów odwadniających na terenie Miasta, połączona ze współpracą z innymi podmiotami i gminami
 • Opiniowanie projektów w zakresie odprowadzanie wód deszczowych do rowów
 • Nadzór nad konserwacją i remontem fontann zlokalizowanych w parkach i skwerach
 • Opiniowanie dokumentacji projektowej wykonania prac geologicznych na terenie Miasta
 • Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z dotacji (tzw. Małe Granty)
 • Koordynacja prac i realizacja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał lokalnych
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie
 • Organizacja segregacji odpadów na terenie Miasta oraz nadzór nad prawidłowo wykonywaną segregacją
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 • Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Pruszkowa
 • Prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślanie ich z rejestru
 • Nakładanie kar pieniężnych przewidzianych przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Pruszkowa w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Kontrola właścicieli nieruchomości pod kątem posiadanych umów i rachunków za wywóz nieczystości płynnych
 • Prowadzenie bazy danych dotyczących umów zawartych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 • Prowadzenie bazy danych dotyczących umów zawartych przez właścicieli i zarządców nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
 • Kontrola umów i rachunków za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
 • Prowadzenie bazy danych dotyczących właścicieli oraz zarządców nieruchomości pochodzących ze składanych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie deklaracji, rejestracja zgłaszanych zmian
 • Kontrola danych zawartych w złożonych deklaracjach w kontekście zamieszczonych w nich informacji dotyczących wybranego sposobu gromadzenia odpadów (segregacja) oraz ilości zamieszkujących osób
 • Wydawanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie złożenia deklaracji lub nieprawidłowych danych zawartych w deklaracji
 • Wydawanie z urzędu decyzji w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku nie zawarcia takich umów przez właścicieli lub zarządców nieruchomości
 • Nadzór i kontrola realizacji zadań zleconych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 • Przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
 • Przyjmowanie od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne oraz opróżniających zbiorniki bezodpływowe kwartalnych sprawozdań, weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach oraz kontrola dokumentów potwierdzających podane przez przedsiębiorców dane
 • Przygotowywanie rocznego sprawozdania do Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wraz z naliczaniem stosownych opłat, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody i stosownych aktów wykonawczych oraz ustalanie wysokości odszkodowań z tytułu konieczności zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń, o których mowa w par. 49 Kodeksu Cywilnego
 • Naliczanie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie drzew i krzewów, terenów zieleni
 • Umarzanie ustalonych należności karnych za zniszczenie drzew i krzewów na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody
 • Umarzanie i pobieranie ustalonych, odroczonych czasowo opłat za przesadzenie drzew w inne miejsce lub też zastąpienie usuniętych drzew i krzewów innymi egzemplarzami roślin
 • Wydawanie decyzji w sprawach rozłożenia opłat za usunięcie drzew i krzewów na raty lub przesunięcia terminu płatności
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zasobów przyrodniczych na terenie Miasta
 • Prowadzenie rejestru pomników przyrody, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
 • Koordynacja procesu inwestycyjnego polegającego na budowie, modernizacji i remoncie terenów zieleni w Mieście
 • Urządzanie placów zabaw na terenach miejskich oraz modernizacja i konserwacja istniejących
 • Nadzór nad utrzymaniem porządku, konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej, Miejsc Pamięci Narodowej, elementów małej architektury oraz realizacja prac interwencyjnych z tego zakresu
 • Nadzór nad utrzymaniem porządku oraz wykaszaniem terenów stanowiących własność Miasta nieobjętych stałą konserwacją
 • Nadzór nad oczyszczaniem letnim ulic miejskich, chodników i ciągów pieszych stanowiących własność Miasta
 • Nadzór nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic miejskich
 • Nadzór nad realizacją umowy dotyczącej usytuowania kabin sanitarnych na terenie Miasta
 • Nadzór nad realizacją umowy dotyczącej bieżącej eksploatacji słupów ogłoszeniowych n terenie Miasta
 • Usuwanie dzikich wysypisk śmieci
 • Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz nadzór nad ich wyłapywaniem poprzez współpracę z podmiotem wykonującym tego typu usługi, poprzez współpracę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, współpracę z lekarzem weterynarii w zakresie niezbędnej pomocy weterynaryjnej
 • Współpraca ze zbiornicą dla padłych zwierząt
 • Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras określonych w stosownym rozporządzeniu za agresywne oraz cofanie tych zezwoleń
 • Wydawanie decyzji na czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi w stwierdzonych przypadkach znęcania się nad nim
 • Przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 • Nadzór nad realizacją zadań wynikających z uchwalonego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 • Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem  
 • Wspomaganie działań mających na celu tworzenie i aktualizację Programu Ochrony Środowiska oraz raportów z jego wykonania
 • Realizacja założeń Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami w części dotyczącej Miasta Pruszkowa
 • Prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną i współpraca w tym zakresie z placówkami oświatowymi oraz mieszkańcami
 • Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w zakresie wynikającym z zakresu działalności Wydziału
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie działalności Wydziału
 • Prowadzenie procedury administracyjnej na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Wydawanie postanowień w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczom odpadów usuwanie ich z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
 • Nadzór nad realizacją planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
 • Nadzór nad udzielaniem dofinansowania dla osób fizycznych w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
 • Przedkładanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 • Przedkładanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczego zestawienia danych za korzystanie ze środowiska przez Gminę oraz naliczanie i wnoszenie należnych opłat

 

 

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:03:20 | Data modyfikacji: 2019-02-08 10:11:43.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa .  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa .  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów .  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa .  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .  Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest .  Plan usuwania wyrobów zawierających azbest .  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa .  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ewidencja kąpielisk .  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej . 
Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:03:20
Data modyfikacji: 2019-02-08 10:11:43
Opublikowane przez: Dorota Ziętek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl