> Wydział Planowania Przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego - WPP

Naczelnik Wydziału:

mgr inż. arch. Krystyna Sławińska,  

pokój nr 66

tel. (22) 735-87-36

 pokoje: nr 66, 67, 68, 69, 70

1. W skład Wydziału Planowania Przestrzennego wchodzą:
1) Referat ds. architektury;
2) Referat ds. urbanistyki.
2. Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należy w szczególności:
1) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o sporządzenie planów lub sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego;
2) przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego a także sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
3) przygotowanie niezbędnych materiałów do sporządzenia opracowań planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
4) podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia
i o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentów planistycznych (su i kzp oraz mpzp);
5) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgadnianiem projektu mpzp i su i kzp
i z ich wyłożeniem do publicznego wglądu;
6) podawanie do publicznej wiadomości informacji o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
7) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
8) przechowywanie- archiwizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako aktów prawa miejscowego;
9) przygotowanie okresowej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta
oraz analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany mpzp;
10) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin sąsiednich;
11) przygotowanie decyzji o wysokości opłat z tytułu roszczeń z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
12) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
13) przygotowanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu,
dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala inne przeznaczenie;
14) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
15) opinie o podziale nieruchomości pod katem zgodności z ustaleniami mpzp;
16) koordynacja i obsługa działań związanych z wydaniem decyzji i warunkach zabudowy;
17) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
18) przygotowanie analizy urbanistycznej;
19) przygotowanie projektu decyzji;
20) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego;
21) przygotowanie decyzji stwierdzających wygaśniecie wydanej wcześniej decyzji o warunkach zabudowy,
22) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydanych przez inne ograny administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z zagospodarowaniem przestrzennym miasta;
23) nazewnictwo ulic i placów;
a) zbieranie wniosków w sprawach nadania nazw ulicom,
b) przygotowanie projektu uchwały;
24) wydawanie informacji na temat istniejącego i potencjalnego zagospodarowania terenów położonych w promieniu 1,0 km od realizowanej inwestycji mieszkaniowej na potrzeby inwestorów realizujących tę inwestycję;
25) prowadzenie Ewidencji Zabytków:
a) opracowywanie Gminnej Ewidencji Zabytków,
b) opracowywanie programu Ochrony Zabytków,
c) wydawanie zaświadczeń dotyczących wpisu obiektu do GEZ,
d) przechowywanie decyzji o wpisie do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków,
e) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dot. Obiektów będących pod ochroną (dot. też stanowisk archeologicznych);
26) wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości bądź nie, w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, i specjalnej strefie rewitalizacji;
27) prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;
28) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;
29) przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej do Biura Promocji i Marketingu;
30) współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

  • informacja - 2 tygodnie
  • opinia - 2 tygodnie
  • wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 2 tygodnie
  • zaświadczenie – 7 dni
  • decyzja - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia wniosku organowi właściwemu w sprawie). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Decyzja o warunkach zabudowy:  
  1) budynki mieszkalne - bez opłat  
  2) budynki związane z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym - 107 zł  
  3) budynki gospodarcze i garaże - 107 zł.  
  4) przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  - 56 zł
 
Wypis lub wyrys ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
   1) od wypisu:
      a) do 5 stron – 30 zł
      b) powyżej 5 stron – 50 zł
   2) od wyrysu:
      a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie  formatu A4 - 20 zł
      b)   nie więcej niż – 200 zł

Inne opłaty:
opłata skarbowa za wydawanie zaświadczenia - 17 zł
opłata skarbowa od poświadczeń zgodności duplikatów - 5 zł - od każdej strony
opłata skarbowa od poświadczeń własnoręczności podpisów - 9 zł
 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-22 10:50:08 | Data modyfikacji: 2019-08-16 10:24:26.

Zobacz:
 wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .  wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego .  wydanie decyzji o warunkach zabudowy  .  przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu .  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .  Zaświadczenia  .  Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Zaświadczenie -Rewitalizacja . 
Data wprowadzenia: 2015-06-22 10:50:08
Data modyfikacji: 2019-08-16 10:24:26
Opublikowane przez: Anna Seliga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl