> Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego

Naczelnik Wydziału:

mgr inż. arch. Krystyna Sławińska,  

pokój nr 66

tel. (22) 735-87-36

 pokoje: nr 66, 67, 68, 69, 70

Do zadań Wydziału Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Pruszkowie należy:

 

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania opracowań planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów miejscowych,

2)  podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego oraz o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu,

3) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgadnianiem projektu planu i wyłożeniem jego do publicznego wglądu,

4) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5) opracowywanie projektów zagospodarowania terenów stanowiących własność Miasta w związku z zamiarem ich podziału (wykazanie celowości podziału oraz sposobu zagospodarowania wydzielanych działek),

6) opracowywanie linii regulacyjnych ulic,

7) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

8) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

9) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

10) przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,

11) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,

12) przygotowanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta, przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

13) przygotowanie decyzji o wysokości opłat z tytułu roszczeń z art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

14) przygotowanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala inne przeznaczenie,

15) przygotowanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

16) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

16a) wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji i specjalnej strefie ekonomicznej,

16b) wydawanie informacji na temat istniejącego i potencjalnego zagospodarowania terenów położonych w promieniu 1km od realizowanej inwestycji mieszkaniowej na potrzeby inwestorów realizujących inwestycję,

16c) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

17) uzgadnianie kolorystyki elewacji modernizowanych i remontowanych obiektów budowlanych,

18) opiniowanie możliwości dalszego użytkowania obiektów tymczasowych usytuowanych na terenach stanowiących własność Miasta,

19) wnioskowanie do organów nadzoru budowlanego o poprawienie estetyki obiektów oraz ich otoczenia,

20) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic,

21) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta,

22) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

23) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta lub jego części.

 

Termin załatwienia sprawy:

  • informacja - 2 tygodnie
  • opinia - 2 tygodnie
  • wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 2 tygodnie
  • zaświadczenie – 7 dni
  • decyzja - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia wniosku organowi właściwemu w sprawie). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Opłaty:

Decyzja o warunkach zabudowy:  
  1) budynki mieszkalne - bez opłat  
  2) budynki związane z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym - 107 zł  
  3) budynki gospodarcze i garaże - 107 zł.  
  4) przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  - 56 zł
 
Wypis lub wyrys ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
   1) od wypisu:
      a) do 5 stron – 30 zł
      b) powyżej 5 stron – 50 zł
   2) od wyrysu:
      a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie  formatu A4 - 20 zł
      b)   nie więcej niż – 200 zł

Inne opłaty:
opłata skarbowa za wydawanie zaświadczenia - 17 zł
opłata skarbowa od poświadczeń zgodności duplikatów - 5 zł - od każdej strony
opłata skarbowa od poświadczeń własnoręczności podpisów - 9 zł
 

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-06-22 10:50:08 | Data modyfikacji: 2019-01-08 09:51:10.

Zobacz:
 wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .  wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego .  wydanie decyzji o warunkach zabudowy  .  przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu .  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .  Zaświadczenia  .  Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Zaświadczenie -Rewitalizacja . 
Data wprowadzenia: 2015-06-22 10:50:08
Data modyfikacji: 2019-01-08 09:51:10
Opublikowane przez: Lidia Micberger
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl