> Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zespół Zarządzania Kryzysowego

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Dariusz Bubrowiecki – Główny Specjalista

pok. Nr. 83, 84

tel .    22 735 87  13

Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

1) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji obronnej tj:

a) Planu  Operacyjnego  Funkcjonowania  Miasta  Pruszkowa  w warunkach zewnętrznego  zagrożenia bezpieczeństwa   państwa i w czasie wojny,

a) regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta na czas wojny,

b) dokumentacji Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim,

c) dokumentacji Stałego Dyżuru,

d) planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne,

e) rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych i zarządzania kryzysowego,

f)  planów i programów szkolenia obronnego, zarządzania kryzysowego, a także organizowanie szkolenia,

g) Planu Akcji Kurierskiej,

h) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych  i doraźnych świadczeń rzeczowych  oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych)  świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także  innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,

2) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i podporządkowanych Prezydentowi Miasta,

3)realizacja wniosków  w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

4) realizowanie zadań obronnych ujętych w  Planie Operacyjnym Funkcjonowania Miasta Pruszkowa w warunkach zewnętrznego  zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

5) planowanie zadań obrony cywilnej,

6) współpraca z komórkami obrony cywilnej w zakładach pracy,

7) podejmowanie przedsięwzięć w zakresie planistyczno – organizacyjnego przygotowania Obrony Cywilnej do funkcjonowania w okresie zagrożenia i wojny,

8) opracowywanie i aktualizowanie stosownych Planów Reagowania Kryzysowego,

9) monitorowanie zagrożeń i prognozowanie rozwoju sytuacji na terenie miasta przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,

10) prowadzenie kancelarii tajnej.

W skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzi Gminne Centrum Reagowania.
 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:31:19.
Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:31:19
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl