> Wydział Finansów i Budżetu

Wydział Finansów i Budżetu

Wydział Finansów i Budżetu

Skarbnik Miasta -  Lidia Sadowska-Mucha

tel. 22 735 87 30, pokój 37

 

Uwaga !!!

Informacje w zakresie:

1)      wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego można uzyskać pod numerami telefonu: 22 735 87 57;  22 735 87 61;  22 735 87 64,

2)      rozliczenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego można uzyskać pod numerami telefonu: 22 735 87 62; 22 735 87 63,

3)      podatku od środków transportowych i podatku rolnego można uzyskać pod numerem telefonu: 22 735 87 59.

Uwaga !!!

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pruszkowie

BPH S.A. o/Pruszków 39 1060 0076 0000 3210 0018 0098

Na decyzjach w sprawiewymiaru podatku od nieruchomości i na niektórych decyzjach w sprawiewymiary podatku rolnego i łącznego zobowiązania piniężnego znajduje się zapis " INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO" . Wpłaty należy dokonywać na podany w decyzji  "INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO", który dotyczy konkretnej nieruchomości. INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKU BANKOWEG posiadają również osoby prawne.

Zadania Wydziału:

Do zadań Wydziału Finansów i Budżetu należy:

1) przygotowywanie projektu budżetu Miasta oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie zgodnie z procedurą uchwalania budżetu,

2)  analizowanie wykonania budżetu i przygotowywanie projektów zmian w budżecie,

3) opracowywanie projektów planów wykonawczych do budżetu i innych planów finansowych,

4) bieżące realizowanie budżetu Miasta oraz okresowe informowanie organów Miasta o przebiegu jego realizacji,

5) sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych z działalności finansowej i budżetowej Miasta,

6)  nadzór i kontrola nad działalnością finansową miejskich jednostek organizacyjnych,

7) prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,

8) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków
i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,

9) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych
realizowanych przez Urząd,

10) pobieranie opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów,

11) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności podatkowych
i innych dochodów,

12) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i rozliczaniem
inwestycji realizowanych przez Miasto,

13) obsługa finansowo – księgowa funduszy celowych,

14) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej mienia Miasta, organizacja
i nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych oraz jej rozliczenie,

15) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji
finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,

16) obsługa finansowo – księgowa Urzędu Miejskiego, w tym prowadzenie
spraw płacowych pracowników Urzędu, rozliczanie należności z Urzędem
Skarbowym i ZUS oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

17) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym,
organami finansowym i bankami,

18) prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT, ewidencja i rozliczenie z
Urzędem Skarbowym,

19) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

20) opracowywanie prognoz finansowych dla Miasta.

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Zygier | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:54:03 | Data modyfikacji: 2015-12-23 12:25:57.

Zobacz:
 Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych .  Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych  .  Wieloletnia Prognoza Finansowa . 
Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:54:03
Data modyfikacji: 2015-12-23 12:25:57
Opublikowane przez: Tomasz Zygier
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl