Podatek rolny

Podatek rolny

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia   15 listopada 1984r. o podatku rolnym

Uchwała Nr XXIX/317/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr XXXVII/415/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego

 

Uchwała NrXIII.129.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 27 listopada 2015r., poz.9630 )

 

Informacje w sprawie podatku rolnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Pruszkowa pok. 43 tel. (22) 735 87 59

 

Wymagane dokumenty

Osoby prawne – deklaracja na podatek rolny

DR – 1 Deklaracja na podatek rolny

Osoby fizyczne – informacja o gruntach

IR – 1 Informacja o gruntach

 

Uwaga dla podatników składających deklaracje lub informacje podatkowe


Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Nowe formularze mają zastosowanie wyłącznie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Druki dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Stawki podatku rolnego

1.Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

-  od 1ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym – równowartość pieniężną 2,5q żyta  

-  od 1 ha gruntów, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym – równowartość pieniężną 5q żyta,

-  obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

2. średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

3. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
a. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
b. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Miejsce i sposób płatności podatku

Kasa Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 20 lub na indywidualny rachunek bankowy.

Osoby fizyczne posiadają indywidualny rachunek bankowy, który podano w decyzjach wymiarowych

Osoby prawne również posiadają indywidualne rachunki bankowe, o których zostały poinformowane odrębnymi zawiadomieniami.

W przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta (nr konta podany jest na głównej stronie w BIP-ie)

 

Pozostałe informacje dotyczące podatku rolnego

1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne , z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie   posiadającej osobowości prawnej.

3. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

5 Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą, albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

8. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklaracje na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

9. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem pkt 8, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w pkt 7,

10. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem pkt 8, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

11.  Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, o których mowa w pkt 7, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

12.  Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
a. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
c. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02 - 530 Warszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

 Wybrane Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie dotyczące podatku rolnego

 

Uchwała Nr XXIX/317/05

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 24 lutego 2005r.

 

w sprawie:

trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym       ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), oraz art. 12 ust. 9 w związku z art. 12 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm. ),

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej zwolnieniem.

§ 2.

  1. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata.
  2. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika złożony do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.
  3. Wniosek o zwolnienie powinien zawierać:

a)      imię i nazwisko wnioskodawcy,

b)      określenie powierzchni, klasy, miejsca położenia gruntu, numer geodezyjny działki, rodzaj użytku rolnego (grunty orne, łąki, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych),

c)      zamierzony okres zwolnienia (1 – 3 lata),

d)     zobowiązanie do przestrzegania zwolnienia.

§ 3.

Warunkiem przyznania zwolnienia jest łączne spełnianie niżej wymienionych wymogów:

1)      zaprzestanie uprawy roślin,

2)      niewykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,

3)      w przypadku łąk i pastwisk, koszenie i wywożenie ściętych roślin dwa razy do roku lub utrzymywanie gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej, w kulturze czarnej, tj. zaoranie ich dwa razy w roku.

§ 4.

O wszelkich zaistniałych zmianach podatnicy są zobowiązani zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

§ 5.

  1. Prezydent Miasta Pruszkowa przeprowadza okresowe kontrole z przestrzegania warunków zwolnienia, o których mowa w § 3.
  2. W przypadku nie dotrzymania warunków, określonych w § 3 i § 4 – dokona się wymiaru podatku rolnego za dany rok podatkowy oraz za cały okres zwolnienia.

§ 6.

Wnioski o zwolnienie na 2005 rok przyjmuje się do dnia 30 kwietnia 2005r.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

   

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruszkowie

Eugeniusz Kulpa

 

 Uchwała Nr XXXVII/415/05                    

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 24 listopada 2005r.

 w sprawie zwolnień z podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),   art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r. Nr 94,       poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm. ). 

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zwalnia się z podatku rolnego grunty w przypadkach, gdy podatek ustalany jest przez organ podatkowy w drodze decyzji, a wysokość podatku za dany rok podatkowy od tych przedmiotów opodatkowania łącznie nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Jeżeli podatek rolny jest pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie w przypadkach, gdy wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego za dany rok podatkowy nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruszkowie

Eugeniusz Kulpa

%MCEPASTEBIN%

 

DR – 1 Deklaracja na podatek rolny

IR – 1 Informacja o gruntach

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:46:45 | Data modyfikacji: 2019-10-15 12:55:22.

Zobacz:
 stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej .  Opłata targowa .  stawki czynszu za dzierżawę, najem . 
Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:46:45
Data modyfikacji: 2019-10-15 12:55:22
Opublikowane przez: Anna Seliga
« powrót