Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarządzenie nr 14.2017

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz
§1 Uchwały Nr XLIX/440/10 Rady Miejskiej
w Pruszkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności zarządzam co następuje:

§1

Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, której dotyczy projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Pruszkowa na 2017 r.

§2

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 26 stycznia 2017 r. do dnia 9 lutego 2017 r.

§3

Konsultacje prowadzone będą drogą elektroniczną w formie przesyłanych opinii lub uwag
na adres:srodowisko@miasto.pruszkow.pl

§4

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane będą do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, który zobowiązany jest do ich rozpatrzenia i przedstawienia wniosków.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Projekt uchwały

Program opieki 2017

 

 

PREZYDENT

MIASTA PRUSZKOWA

 

mgr Jan Starzyński

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2017-01-18 13:28:19 | Data modyfikacji: 2017-01-18 15:12:58.
Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych
dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026 oraz projektu Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 Raport konsultacje GPR (1).pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-11 15:47:39 | Data modyfikacji: 2017-01-18 15:12:58.
Konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego
 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-02 09:14:23 | Data modyfikacji: 2017-01-18 15:12:58.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pruszkowa

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18.11.2016 r. o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pruszków.

Załącznik - SOOŚ.pdf

 Obwieszczenie_SOOŚ3.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-11-18 11:37:07 | Data modyfikacji: 2016-11-25 12:14:45.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pruszkowa

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18.11.2016 r. o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 2016-2026 oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania składu Komitetu Rewitalizacji.


https://www.surveymonkey.com/r/7KKWPXS


 


 

Załącznik nr 1 - Mapa kierunki zmian.pdf

Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia rewitalizacyjne.pdf

Uchwała Komitet Rewitalizacji - projekt 22-11-2016.pdf

GPR_projekt.pdf

Formularz kon.docx

 Obwieszczenie GPR18.11.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-11-18 11:32:39 | Data modyfikacji: 2016-11-25 12:21:41.
Raport z konsultacji społecznych dotyczących
projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji miasta Pruszków
 Raport z konsultacji społecznych.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-08-23 13:35:57 | Data modyfikacji: 2016-11-25 12:21:41.
Program opieki nad zwierzętami

projekt uchwały

załącznik do uchwały - Program

 zarzadzenie 55.16.konsultacje.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-25 13:14:16 | Data modyfikacji: 2016-05-25 13:50:17.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Pruszkowa na 2016 r.
 Zarządzenie nr 12.16. dot. konsultacji sp.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:06:40 | Data modyfikacji: 2016-05-25 13:50:17.

Zobacz:
   Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018
Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:06:40
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl