W mieście Pruszkowie obowiązuje 51 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zajmują one łącznie około 79,2% powierzchni miasta (ok. 1516 ha).


W chwili obecnej trwa sporządzanie 22 planów miejscowych, z czego 14 stanowią zmiany planów obecnie obowiązujących, a 8 obejmuje nowe obszary. Powierzchnia zmian obowiązujących planów wynosi ok. 214,8 ha (11,2% powierzchni miasta), a nowo sporządzane plany ok. 157,1 ha (8,2% powierzchni miasta). Po uchwaleniu sporządzanych obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów łączna powierzchnia pokryta planami wynosić będzie 1673,9 ha, co stanowi ok. 87,4 % powierzchni całego miasta.


Zamieszczony poniżej schemat pokazuje obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zmianami obowiązujących miejscowych planów oraz projektami nowo sporządzanych planów.


W formie wykresu pokazano strukturę pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (obowiązującymi, zmianami i nowo sporządzanymi) w mieście Pruszkowie.

OBSZARY OBJĘTE OBOWIĄZUJĄCYMI PLANAMI MIEJSCOWYMI-SCHEMAT.jpg

STRUKTURA POKRYCIA PLANAMI MIEJSCOWYMI-OBOWIĄZUJACYMI-ZMIANAMI-NOWO SPORZĄDZANYMI.jpg

 

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:25:31 | Data modyfikacji: 2019-01-04 09:33:26.

Zobacz:
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszków .  MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .  Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego . 
Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:25:31
Data modyfikacji: 2019-01-04 09:33:26
Opublikowane przez: Lidia Micberger