Uchwała Nr XXXI.329.2017

Uchwała Nr XXXI.329.2017
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach  w związku z przeprowadzeniem  referendum gminnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm)) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2017 r., poz. 15) w związku z art. 54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 400) Rada Miejska w Pruszkowie, działając na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa uchwala, co następuje:

§ 1.  Na obszarze Miasta Pruszków tworzy się 3 odrębne obwody głosowania w szpitalach, określając ich numery, zasięg i siedziby Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Obwody głosowania tworzy się dla przeprowadzenia referendum gminnego.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3.  Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszkowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                 Przewodniczący

                                                                     Rady Miejskiej w Pruszkowie

 

                                                                               Krzysztof Biskupski

Wykaz odrębnych obwodów głosowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2017-05-02 11:59:20.

Zobacz:
 Informacje o referendum gminnym 4 czerwca 2017 r. .  Miejska Komisja d/s Referendum . 
Data wprowadzenia: 2017-05-02 11:59:20
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
« powrót