Zarządzenie Nr 152/2017

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” w Pruszkowie.

Na podstawie art.16 ust. 1 i n. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 r. , poz. 862 t.j.), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia

30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. 2004 r., poz. 1629) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 t.j.), zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” w Pruszkowie, z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 11, 05-800 Pruszków

§2. Treść ogłoszenia o konkursie, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja, której skład osobowy oraz regulamin pracy zostaną ustalone przez Prezydenta Miasta Pruszkowa odrębnym zarządzeniem.

§4. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania niniejszego zarządzenia na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Pruszkowa, zaś kończy się nie później niż dnia 31 grudnia 2017 r.

§5.   Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia, zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Miasta Pruszkowa i zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszkowa. Pracownikom Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” w Pruszkowie zostanie podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty dla tej instytucji, zaś w skróconej formie zostanie opublikowane w dwóch gazetach o zasięgu regionalnym.

§6.   Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Pruszkowa.

§7.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              

Prezydent Miasta Pruszkowa

       /-/ Jan Starzyński

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 152 /2017

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 26 października 2017 r.

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” w Pruszkowie

z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 11 05-800 Pruszków.

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko Dyrektora Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” w Pruszkowie powinni posiadać:

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. nieposzlakowana opinia;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane o kierunku lub specjalności taniec, choreografia, muzyka;
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 2. predyspozycje i zdolności menadżerskie oraz organizatorskie;
 3. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy;
 4. brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 5. wskazana znajomość języka obcego.

 

II.  Wymagania dodatkowe:

     1.   znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania

samorządu gminnego;

     2.   doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (znajomość  zagadnień dotyczących realizacji programów Unii Europejskiej);

     3.   kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;

     4.   umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;

 1. doświadczenie w pracy w instytucjach, zespołach związanych z tańcem;  

     6.   uprawnienia do pracy z młodzieżą;

     7.   uprawnienia do pracy jako instruktor tańca.

III. Oferta kandydata przystępującego do konkursu musi zawierać:

 1. wniosek o przystąpienie do konkursu z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko Dyrektora Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” w Pruszkowie;
 2. życiorys (CV z informacjami o wykształceniu i opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej);
 3. pisemna koncepcja funkcjonowania Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” w Pruszkowie na okres min. 3 lat, uwzględniająca możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych (max. 10 stron A4);
 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia;
 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 t.j.);
 9. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty);
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.j.).

 

IV. Zakres głównych zadań dyrektora obejmuje między innymi:

 1. kierowanie i zarządzanie Zespołem Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” w Pruszkowie oraz

reprezentowanie go na zewnątrz;

 1. organizowanie działalności Zespołu, którego szczegółowy zakres określa statut,
 2. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” w Pruszkowie.

 

V.     Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z  

           napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Tańca Ludowego  

           „Pruszkowiacy” w Pruszkowie, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. do godziny 16.00

           (liczy się data wpływu) w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub przesłać pocztą na

           adres: Urząd Miasta Pruszkowa ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

           Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI.  W sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji  

           kultury, prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem Biura Promocji i Kultury Miasta,    

           Urzędu Miasta Pruszkowa, nr tel. 22 735 87 51

 

VII.     Postępowanie konkursowe

 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania niniejszego zarządzenia na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Pruszkowa.
 2. Konkurs poprowadzi Komisja , którą Prezydent Miasta Pruszkowa powoła odrębnym zarządzeniem.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap I – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału

kandydatów,

Etap II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne. O

miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie.

 

VIII.     Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszkowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

IX.     Przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” w

           Pruszkowie, kandydat wyłoniony w drodze konkursu zobowiązany jest złożyć oryginał

           zaświadczenia o niekaralności uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego.

                  

  X.   Przewidywany termin objęcia stanowiska 1 stycznia 2018 r.

                                                                                                            

Prezydent Miasta Pruszkowa

       /-/ Jan Starzyński

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-10-26 17:16:23 | Data modyfikacji: 2017-10-26 17:31:03.
Data wprowadzenia: 2017-10-26 17:16:23
Data modyfikacji: 2017-10-26 17:31:03
Opublikowane przez: Jan Starzyński
« powrót