Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od środków transportowych

Podatek środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.  z 2015r.,poz.613 z późn.zm.)

Ustawa z dnia   12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2015r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015   r., poz. 2025 )

Uchwała Nr XIII.128.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 27 listopada 2015r., poz. 9627 )

 

Informacje w sprawie podatku od środków transportowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie pok. 42 tel. (22) 735 87 59

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne i osoby prawne – deklaracja na podatek od środków transportowych.

DT – 1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

( deklaracja )   załącznik do deklaracji

Stawki podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XIII.128.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XIII.128.2015  

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 19 listopada 2015r.

 

w sprawie podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia                   8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz 1515.), art. 10 ustawy z dnia   12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 1484) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1)

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 602 zł

 

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 040 zł

 

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1 260 zł

2)

od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a)

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:

 

-

o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i więcej - 2 356 zł

 

b)

równej lub wyższej niż 25 ton:

 

-

o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i więcej - 2 410 zł

3)

od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a)

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:

 

-

o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i więcej - 2 439 zł

 

b)

równej lub wyższej niż 25 ton:

 

-

o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i więcej – 2 560 zł

4)

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

-

od 3,5   tony i poniżej 12 ton - 1 479 zł

5)

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a)

równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

 

-

o liczbie osi – dwie, trzy i więcej - 1 829 zł

 

b)

wyższej niż 36 ton:

 

-

o liczbie osi – dwie, trzy i więcej - 2 439 zł

6)

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a)

równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

 

-

o liczbie osi – dwie, trzy i więcej – 2 023 zł

 

b)

wyższej niż 36 ton:      

 

-

o liczbie osi – dwie, trzy i więcej - 2 660 zł

7)

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

-

od 7 ton i poniżej 12 ton - 877 zł

8)

od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

a)

równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

 

-

o liczbie osi – jedna, dwie, trzy i więcej - 1 205 zł

 

b)

wyższą niż 36 ton:

 

-

o liczbie osi – jedna, dwie, trzy i więcej - 1 643 zł

9)

od przyczep lub naczep z innym systemem zwieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż     12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

a)

równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

 

-

o liczbie osi – jedna, dwie, trzy i więcej - 1 348 zł

 

b)

wyższą niż 36 ton:

 

-

o liczbie osi – jedna, dwie, trzy i więcej - 1 774 zł

10)

od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a)

mniejszej niż 22 miejsca - 1 096 zł

 

b)

równej lub większej niż 22 miejsca - 1 863 zł

 

§ 2.Traci moc Uchwała Nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2016r.

 

Miejsce i sposób płatności podatku

Kasa Urzędu Miejskiego, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 20 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Pruszkowie,

BPH S.A. O/Pruszków 39 1060 0076 0000 3210 0018 0098

Pozostałe informacje dotyczące podatku od środków transportowych.                                          

  1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

- autobusy.

2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem pkt 3, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

3. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

4. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

5 Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zrejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

6. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu..

7. Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

8. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

9. Podmioty, o których mowa w pkt 2 są obowiązane:

- składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dnia od dnia zaistnienie tych okoliczności,

- wpłacać obliczony w deklaracjach podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy.

10. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsca zamieszkania lub siedzib podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym.

11.Podatek od środków transportowych płatny, z zastrzeżeniem pkt 12, płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

12. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

- po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

            a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

            b) do dnia 15 września danego roku – II rata,

- od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

13. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

14. Podatnikom wykorzystującym środki transportu dla wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje zwrot zapłaconego podatku od tych środków.

15 Kwotę zwrotu podatku od środków transportowych, o którym mowa w pkt 14ustala się przyjmując za podstawę liczbę jazd z ładunkiem lub bez ładunku wykonywanych przez środek transportu w przewozie koleją w danym roku podatkowym w następujący sposób:

- od 100 jazd i więcej - 100% kwoty rocznego podatku,

- od 70 do 99 jazd włącznie – 75% kwoty rocznego podatku,

- od 50 do 69 jazd włącznie – 50% kwoty rocznego podatku,

- od 20 do 49 jazd włącznie – 25% kwoty rocznego podatku.

16. Zwrotu zapłaconego podatku od środków transportowych na zasadach określonych w pkt 14 i pkt 15 dokonuje organ podatkowy, na rachunek którego uiszczono podatek, na wniosek podatnika złożony nie później niż do 31 marca roku następującego po roku podatkowym. Podstawą sporządzenia wniosku są dane zawarte w dokumentach przewozowych stosowanych przy wykonywaniu przewozów w transporcie kombinowanym, w których dokonano wpisu o wykonaniu przewozów koleją.

17. Zwrot podatku od środków transportowych następuje w gotówce albo na wskazany we wniosku rachunek bankowy podatnika, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02 - 530 Warszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Deklaracja

Załącznik do deklaracji

 

Opublikowane przez: Tomasz Zygier | Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:51:14 | Data modyfikacji: 2016-01-18 13:29:24.

Zobacz:
 stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej .  Opłata targowa .  stawki czynszu za dzierżawę, najem . 
Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:51:14
Data modyfikacji: 2016-01-18 13:29:24
Opublikowane przez: Tomasz Zygier
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl