Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.  z 2015r.,poz.613 z późn.zm.)

Ustawa z dnia   12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn.zm.)

Uchwała Nr XV/132/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2007r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 27 listopada 2015r., poz.9625 )

 

Uchwała NrXIII.129.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 27 listopada 2015r., poz.9630 )

 

Informacje w sprawie podatku od nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie pok. 40 tel. (22) 735 87 64, (22) 735 87 57 lub w pok. 41, tel. (22) 735 87 61, (22) 735 88 22, oraz w zakresie księgowości podatkowej w pok. 44 , tel (22) 735 87 62, (22) 735 87 63

Wymagane dokumenty

Osoby prawne – deklaracja na podatek rolny

DN– 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IN – 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Powyższe dokumenty zamieszczone są na stronie głównej Miasta Pruszków: www.pruszkow.pl w zakładce Urząd/Podatki i opłaty lokalne/Deklaracje podatkowe       

 

Stawki podatku od nieruchomości

Uchwała XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała XIII.127.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia19 listopada 2015r.

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia                 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz 1515.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 1484 ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

  

§ 2. Traci moc Uchwała XXXVII/340/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  26 września 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Prewodniczący

Rady Miejskiej w Pruszkowie

 Krzysztof Biskupski

 

Załącznik Nr 1

do uchwały XIII.127.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 19 listopada 2015r.

Roczne stawki podatku od nieruchomości

 

 

Rodzaj nieruchomości

Roczna stawka podatku w zł lub%

 

Budynki mieszkalne lub ich części – od 1 m² powierzchni użytkowej.

0,72

 

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej.

22,38

 

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej.

10,45

 

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej

1,33

 

Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m²   powierzchni użytkowej.

7,51

 

Budowle – od ich wartości.

2%

 

Grunty:

 

 

a)      związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni,

0,86

b)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni,

4,42

c)      pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni,

d)      niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U.           poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m² powierzchni

0,44

 

 

2,85

 

Miejsce i sposób płatności podatku

Kasa Urzędu Miejskiego, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 20 lub na indywidualny rachunek bankowy.

UWAGA !!!

Na decyzjach w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, i na niektórych decyzjach w sprawie wymiaru podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego znajduje się zapis „INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _” .

Dodatkowo będzie przystawiona pieczęć „UWAGA!!! INDYWIDUALNY NUMER KONTA dla nieruchomości”

Osoby prawne również posiadają „INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ”, o których zostały poinformowane odrębnymi zawiadomienimi.

Wpłat należy dokonywać na podany w decyzji „INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO” konkretnej nieruchomości.

W przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na rachunek

BPH S.A. O/Pruszków 39 1060 0076 0000 3210 0018 0098

 

Pozostałe informacje dotyczące podatku od nieruchomości

1.Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty,

- budynki lub ich części

- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

2. Podstawa opodatkowania:

- dla gruntów – powierzchnia

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,

- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,

- powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się

3. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem pkt 4, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienie okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 5

4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

5. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. ( Na formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy zaznaczyć, że jest to korekta ). Deklarację ( Informację ) należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

6. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem pkt 4, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

7.  Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, o których mowa w pkt 5, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

8.  Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
- składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- odpowiedni skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasy trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

9. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

10. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

11. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnienia.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02 - 530 Warszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie dotyczące podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XV/132/07

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 października 2007r.

 

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn .zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia   20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 )  

 

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości lokale mieszkalne oddane w najem na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale oraz pomieszczenia przynależne do takich lokali.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na podstawie oświadczenia składanego przez właściciela nieruchomości. W oświadczeniu należy podać informacje na temat powierzchni lokali i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 oraz nazwiska i imiona najemców.

§ 2.

 

 1. Zwalnia się z podatku nieruchomości ( budynki, budowle i grunty ) lub ich części w przypadkach, gdy podatek ustalany jest przez organ podatkowy w drodze decyzji, a wysokość podatku za dany rok podatkowy od tych przedmiotów opodatkowania łącznie nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku, z zastrzeżeniem   ust. 2.
 2. Jeżeli podatek od nieruchomości jest pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie w przypadkach, gdy wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego za dany rok podatkowy nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku.

§ 3.

 

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/412/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie podatku od nieruchomości

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

 

§ 5.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruszkowie

 

mgr Jerzy Sierak

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/361/09

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn .zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia   20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 z późn.zm.)  

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości całe budynki, na których wykonano kapitalny remont starej elewacji .

 

§ 2

 

 1. Zwolnienie od podatku przysługuje przez okres 2 lat podatkowych, począwszy od roku następującego po roku, w którym wykonano remont elewacji.
 2. Ze zwolnienia można skorzystać raz na 5 lat, w stosunku do tego samego budynku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej  w Pruszkowie

 

Henryk Wacławek

 

R E G U L A M I N

 

Do Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXXVIII/361/09 z dnia 29 października 2009r.w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Działając na podstawie § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXXVIII/361/09 z dnia         29 października 2009r.w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości określam, co następuje:

                                                                           

 1. Zwolnienie z podatku przysługuje właścicielom nieruchomości.
 2. Podstawowym warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest wykonanie kapitalnego remontu starej elewacji.
 3. Wniosek o zwolnienie z podatku należy złożyć niezwłocznie po wykonaniu remontu, nie później niż do końca roku, w którym zakończono remont elewacji.
 4. Ostateczne przyznanie zwolnienia nastąpi po potwierdzeniu wykonania robót przez inspektora budowlanego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Zygier | Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:39:21 | Data modyfikacji: 2016-01-18 13:27:36.

Zobacz:
 stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej .  Opłata targowa . 
Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:39:21
Data modyfikacji: 2016-01-18 13:27:36
Opublikowane przez: Tomasz Zygier
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl