Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia   12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr XV/132/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2007r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 27 listopada 2015r., poz.9625 )

 

Uchwała NrXIII.129.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 27 listopada 2015r., poz.9630 )

 

Informacje w sprawie podatku od nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Pruszkowa pok. 40 tel. (22) 735 87 64, (22) 735 87 57 lub w pok. 41, tel. (22) 735 87 61, (22) 735 88 22, oraz w zakresie księgowości podatkowej w pok. 44 , tel (22) 735 87 62, (22) 735 87 63

Wymagane dokumenty

Osoby prawne – deklaracja na podatek rolny

DN– 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IN – 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Powyższe dokumenty zamieszczone są na stronie głównej Miasta Pruszków: www.pruszkow.pl w zakładce Urząd/Podatki i opłaty lokalne/Deklaracje podatkowe       

 

Stawki podatku od nieruchomości

Uchwała XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała XIII.127.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia19 listopada 2015r.

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia                 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz 1515.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 1484 ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

  

§ 2. Traci moc Uchwała XXXVII/340/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  26 września 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Prewodniczący

Rady Miejskiej w Pruszkowie

 Krzysztof Biskupski

 

Załącznik Nr 1

do uchwały XIII.127.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 19 listopada 2015r.

Roczne stawki podatku od nieruchomości

 

 

Rodzaj nieruchomości

Roczna stawka podatku w zł lub%

 

Budynki mieszkalne lub ich części – od 1 m² powierzchni użytkowej.

0,72

 

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej.

22,38

 

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej.

10,45

 

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej

1,33

 

Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m²   powierzchni użytkowej.

7,51

 

Budowle – od ich wartości.

2%

 

Grunty:

 

 

a)      związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni,

0,86

b)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni,

4,42

c)      pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni,

d)      niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U.           poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m² powierzchni

0,44

 

 

2,85

 

Miejsce i sposób płatności podatku

Kasa Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 20 lub na indywidualny rachunek bankowy.

Osoby fizyczne posiadają indywidualny rachunek bankowy, który podano w decyzjach wymiarowych

Osoby prawne również posiadają indywidualne rachunki bankowe, o których zostały poinformowane odrębnymi zawiadomieniami.

W przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na rachunek

Bank PEKAO SA  49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

 

Pozostałe informacje dotyczące podatku od nieruchomości

1.Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty,

- budynki lub ich części

- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

2. Podstawa opodatkowania:

- dla gruntów – powierzchnia

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,

- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,

- powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się

3. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem pkt 4, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienie okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 5

4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

5. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. ( Na formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy zaznaczyć, że jest to korekta ). Deklarację ( Informację ) należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

6. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem pkt 4, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

7.  Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, o których mowa w pkt 5, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

8.  Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
- składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- odpowiedni skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasy trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

9. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

10. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

11. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnienia.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02 - 530 Warszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie dotyczące podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XV/132/07

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 października 2007r.

 

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn .zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia   20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 )  

 

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości lokale mieszkalne oddane w najem na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale oraz pomieszczenia przynależne do takich lokali.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na podstawie oświadczenia składanego przez właściciela nieruchomości. W oświadczeniu należy podać informacje na temat powierzchni lokali i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 oraz nazwiska i imiona najemców.

§ 2.

 

 1. Zwalnia się z podatku nieruchomości ( budynki, budowle i grunty ) lub ich części w przypadkach, gdy podatek ustalany jest przez organ podatkowy w drodze decyzji, a wysokość podatku za dany rok podatkowy od tych przedmiotów opodatkowania łącznie nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku, z zastrzeżeniem   ust. 2.
 2. Jeżeli podatek od nieruchomości jest pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie w przypadkach, gdy wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego za dany rok podatkowy nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku.
 3.  

§ 3.

 

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/412/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie podatku od nieruchomości

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

 

§ 5.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruszkowie

 

mgr Jerzy Sierak

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/361/09

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn .zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia   20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 z późn.zm.)  

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości całe budynki, na których wykonano kapitalny remont starej elewacji .

 

§ 2

 

 1. Zwolnienie od podatku przysługuje przez okres 2 lat podatkowych, począwszy od roku następującego po roku, w którym wykonano remont elewacji.
 2. Ze zwolnienia można skorzystać raz na 5 lat, w stosunku do tego samego budynku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej  w Pruszkowie

 

Henryk Wacławek

 

R E G U L A M I N

 

Do Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXXVIII/361/09 z dnia 29 października 2009r.w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Działając na podstawie § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXXVIII/361/09 z dnia         29 października 2009r.w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości określam, co następuje:

                                                                           

 1. Zwolnienie z podatku przysługuje właścicielom nieruchomości.
 2. Podstawowym warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest wykonanie kapitalnego remontu starej elewacji.
 3. Wniosek o zwolnienie z podatku należy złożyć niezwłocznie po wykonaniu remontu, nie później niż do końca roku, w którym zakończono remont elewacji.
 4. Ostateczne przyznanie zwolnienia nastąpi po potwierdzeniu wykonania robót przez inspektora budowlanego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Zygier | Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:39:21 | Data modyfikacji: 2019-01-16 10:01:47.

Zobacz:
 stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej .  Opłata targowa .  stawki czynszu za dzierżawę, najem . 
Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:39:21
Data modyfikacji: 2019-01-16 10:01:47
Opublikowane przez: Tomasz Zygier
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl