Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatek rolny

Podatek rolny

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia   15 listopada 1984r. o podatku rolnym

Uchwała Nr XXIX/317/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr XXXVII/415/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego

 

Uchwała NrXIII.129.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 27 listopada 2015r., poz.9630 )

 

Informacje w sprawie podatku rolnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Pruszkowa pok. 43 tel. (22) 735 87 59

 

Wymagane dokumenty

Osoby prawne – deklaracja na podatek rolny

DR – 1 Deklaracja na podatek rolny

Osoby fizyczne – informacja o gruntach

IR – 1 Informacja o gruntach

Powyższe dokumenty zamieszczone są na stronie głównej Miasta Pruszków: www.pruszkow.pl w zakładce Urząd/Podatki i opłaty lokalne/Deklaracje podatkowe

                      

Stawki podatku rolnego

1.Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

-  od 1ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym – równowartość pieniężną 2,5q żyta  

-  od 1 ha gruntów, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym – równowartość pieniężną 5q żyta,

-  obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

2. średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

3. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
a. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
b. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Miejsce i sposób płatności podatku

Kasa Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 20 lub na indywidualny rachunek bankowy.

Osoby fizyczne posiadają indywidualny rachunek bankowy, który podano w decyzjach wymiarowych

Osoby prawne również posiadają indywidualne rachunki bankowe, o których zostały poinformowane odrębnymi zawiadomieniami.

W przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na rachunek

Bank PEKAO SA 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

 

Pozostałe informacje dotyczące podatku rolnego

1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne , z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie   posiadającej osobowości prawnej.

3. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

5 Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą, albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

8. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklaracje na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

9. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem pkt 8, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w pkt 7,

10. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem pkt 8, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

11.  Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, o których mowa w pkt 7, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

12.  Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
a. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
c. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02 - 530 Warszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

 

 Wybrane Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie dotyczące podatku rolnego

 

Uchwała Nr XXIX/317/05

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 24 lutego 2005r.

 

w sprawie:

trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym       ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), oraz art. 12 ust. 9 w związku z art. 12 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm. ),

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej zwolnieniem.

 

§ 2.

 

  1. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata.
  2. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika złożony do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.
  3. Wniosek o zwolnienie powinien zawierać:

a)      imię i nazwisko wnioskodawcy,

b)      określenie powierzchni, klasy, miejsca położenia gruntu, numer geodezyjny działki, rodzaj użytku rolnego (grunty orne, łąki, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych),

c)      zamierzony okres zwolnienia (1 – 3 lata),

d)     zobowiązanie do przestrzegania zwolnienia.

 

§ 3.

 

Warunkiem przyznania zwolnienia jest łączne spełnianie niżej wymienionych wymogów:

1)      zaprzestanie uprawy roślin,

2)      niewykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,

3)      w przypadku łąk i pastwisk, koszenie i wywożenie ściętych roślin dwa razy do roku lub utrzymywanie gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej, w kulturze czarnej, tj. zaoranie ich dwa razy w roku.

 

§ 4.

 

O wszelkich zaistniałych zmianach podatnicy są zobowiązani zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

 

§ 5.

 

  1. Prezydent Miasta Pruszkowa przeprowadza okresowe kontrole z przestrzegania warunków zwolnienia, o których mowa w § 3.
  2. W przypadku nie dotrzymania warunków, określonych w § 3 i § 4 – dokona się wymiaru podatku rolnego za dany rok podatkowy oraz za cały okres zwolnienia.

 

§ 6.

Wnioski o zwolnienie na 2005 rok przyjmuje się do dnia 30 kwietnia 2005r.

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

      

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruszkowie

 

Eugeniusz Kulpa

 

 

 

 Uchwała Nr XXXVII/415/05                    

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 24 listopada 2005r.

 

 w sprawie zwolnień z podatku rolnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),   art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r. Nr 94,       poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm. ).  

 

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Zwalnia się z podatku rolnego grunty w przypadkach, gdy podatek ustalany jest przez organ podatkowy w drodze decyzji, a wysokość podatku za dany rok podatkowy od tych przedmiotów opodatkowania łącznie nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Jeżeli podatek rolny jest pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie w przypadkach, gdy wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego za dany rok podatkowy nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruszkowie

 

Eugeniusz Kulpa

%MCEPASTEBIN%

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Zygier | Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:46:45 | Data modyfikacji: 2019-01-16 09:58:29.

Zobacz:
 stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej .  Opłata targowa .  stawki czynszu za dzierżawę, najem . 
Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:46:45
Data modyfikacji: 2019-01-16 09:58:29
Opublikowane przez: Tomasz Zygier
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl