Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatek leśny

Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym Uchwała Nr XXXVII/416/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego

Uchwała NrXIII.129.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 27 listopada 2015r., poz.9630 )

 

Informacje w sprawie podatku leśnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Pruszkowa pok. 43 tel. (22) 735 87 59

 

Wymagane dokumenty

Osoby prawne – deklaracja na podatek leśny

DL – 1 Deklaracja na podatek leśny

Osoby fizyczne – informacja o lasach

IL – 1 Informacja o lasach

Powyższe dokumenty zamieszczone są na stronie głównej Miasta Pruszków: www.pruszkow.pl w zakładce Urząd/Podatki i opłaty lokalne/Deklaracje podatkowe

Stawki podatku leśnego

1.Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem pkt 3, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

2. Do ceny, o której mowa w pkt 1, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.

3 Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w pkt 1, ulega obniżeniu o 50%.

4. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w pkt 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Miejsce i sposób płatności podatku

Kasa Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 20 lub na indywidualny rachunek bankowy.

Osoby fizyczne posiadają indywidualny rachunek bankowy, który podano w decyzjach wymiarowych

Osoby prawne również posiadają indywidualne rachunki bankowe, o których zostały poinformowane odrębnymi zawiadomieniami.

W przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na rachunek

Bank PEKAO SA  49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

Pozostałe informacje dotyczące podatku leśnego

1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

2. lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

3. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

5 Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

8.Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklaracje na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

9. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem pkt 8, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w pkt.7

10. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem pkt 8, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

11.  Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

8.  Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych są obowiązane:
a. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b. odpowiedni skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
c. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02 - 530 Warszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

 

 

 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie dotyczące podatku leśnego

 

Uchwała Nr XXXVII/416/05                    

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 24 listopada 2005r.

 

w sprawie zwolnień z podatku leśnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia                   8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm. ).  

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Zwalnia się z podatku leśnego lasy w przypadkach, gdy podatek ustalany jest przez organ podatkowy w drodze decyzji, a wysokość podatku za dany rok podatkowy od tych przedmiotów opodatkowania nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Jeżeli podatek leśny jest pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie w przypadkach, gdy wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego za dany rok podatkowy nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 Przewodniczący             

     Rady Miejskiej w Pruszkowie    

 

  Eugeniusz Kulpa            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Zygier | Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:50:17 | Data modyfikacji: 2019-01-16 09:56:02.

Zobacz:
 stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej .  Opłata targowa .  stawki czynszu za dzierżawę, najem . 
Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:50:17
Data modyfikacji: 2019-01-16 09:56:02
Opublikowane przez: Tomasz Zygier
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl