Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatek leśny

Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.  z 2015r.,poz.613 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r., poz. 465 z późn.zm.)

Uchwała Nr XXXVII/416/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego

Uchwała NrXIII.129.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 27 listopada 2015r., poz.9630 )

 

Informacje w sprawie podatku leśnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie pok. 42 tel. (22) 735 87 59

 

Wymagane dokumenty

Osoby prawne – deklaracja na podatek leśny

DL – 1 Deklaracja na podatek leśny

Osoby fizyczne – informacja o lasach

IL – 1 Informacja o lasach

Powyższe dokumenty zamieszczone są na stronie głównej Miasta Pruszków: www.pruszkow.pl w zakładce Urząd/Podatki i opłaty lokalne/Deklaracje podatkowe

Stawki podatku leśnego

1.Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem pkt 3, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

2. Do ceny, o której mowa w pkt 1, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.

3 Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w pkt 1, ulega obniżeniu o 50%.

4. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w pkt 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Miejsce i sposób płatności podatku

Kasa Urzędu Miejskiego, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 20 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Pruszkowie,

BPH S.A. O/Pruszków 39 1060 0076 0000 3210 0018 0098

Pozostałe informacje dotyczące podatku leśnego

1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

2. lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

3. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

5 Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

8.Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklaracje na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

9. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem pkt 8, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w pkt.7

10. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem pkt 8, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

11.  Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

8.  Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych są obowiązane:
a. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b. odpowiedni skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
c. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02 - 530 Warszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

 

 

 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie dotyczące podatku leśnego

 

Uchwała Nr XXXVII/416/05                    

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 24 listopada 2005r.

 

w sprawie zwolnień z podatku leśnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia                   8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm. ).  

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Zwalnia się z podatku leśnego lasy w przypadkach, gdy podatek ustalany jest przez organ podatkowy w drodze decyzji, a wysokość podatku za dany rok podatkowy od tych przedmiotów opodatkowania nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Jeżeli podatek leśny jest pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie w przypadkach, gdy wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego za dany rok podatkowy nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 Przewodniczący             

     Rady Miejskiej w Pruszkowie    

 

  Eugeniusz Kulpa            

 

 

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Zygier | Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:50:17 | Data modyfikacji: 2016-01-18 13:02:56.

Zobacz:
 stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej .  Opłata targowa . 
Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:50:17
Data modyfikacji: 2016-01-18 13:02:56
Opublikowane przez: Tomasz Zygier
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl