Programy realizowane przez Urząd Miasta

Programy realizowane przez Urząd Miasta

Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok
 Gminny Program RPAlk. na 2018r..docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:13:45.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
2017r.
 Program opieki nad zwierzętami na 2017 rok..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-08 11:24:26.
„WYPRAWKA SZKOLNA „ – dofinansowanie
kosztów zakupu podręczników w roku szkolnym
2017/2018
 Wyprawka szkolna 2017.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-08 11:18:46.
Program współpracy Gminy Miasto Pruszków z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
 Program wspołpracy z org. pozarząd.2018r..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-08 09:23:51.
Program mieszkaniowy „Lepsze lokum”
 Program Lepsze lokum.2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-20 11:29:54.
Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata
2017 - 2021
 program przeciwdziałania narkomanii 17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:58:21.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2017 rok
 GPPiRPA na rok 2017._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:53:30.
Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:53:30
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl