> Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Informacja

w sprawie udzielenia 50%  bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” przysługuje 50% bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

2. Bonifikata udzielana jest na wniosek użytkownika wieczystego.

3. Termin składania wniosku:
Wniosek o udzielenie bonifikaty, wraz z załączonymi dokumentami, zgodnie z pouczeniem do wniosku, należy złożyć w kancelarii urzędu lub pocztą w terminie nieprzekraczalnym do dnia 1 marca roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata.

4. Opłata za wniosek - nie podlega opłacie

5. Tryb odwoławczy- nie przysługuje

Wniosek do pobrania tutaj  lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, pok. 75.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:57:06 | Data modyfikacji: 2018-01-31 13:27:14.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Nadanie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego .  Ogłoszenia .  2016 .  2017 .  2018 .  Stawki czynszu za dzierżawę gruntów na terenie Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:57:06
Data modyfikacji: 2018-01-31 13:27:14
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl