RODO

RODO

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Pruszków

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:  

                                                     
§1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Pruszkowa   jest  Urząd Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewski 14/16 reprezentowany przez Prezydenta Miasta.


§2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w/s danych osobowych można uzyskać poprzez e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 80 00 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16


§ 3.  Dane pozyskane przez Administratora przetwarzane  będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.


§ 4.  Dane osobowe mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym zgodnie z przepisami prawa ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią.


§ 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


§ 6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 14 lipca 1983r. ze zm.),


§ 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
1.    Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.
2.    Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.
3.    Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2  - art. 18 Rozporządzenia.
4.    Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


§ 8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze nie przysługuje Panu/Pani
1.    Prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e.
2.    Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia.
3.    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.


Podanie danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie jest wymogiem ustawowym i osoba, której dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2018-06-15 15:22:43 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:24:26.
Data wprowadzenia: 2018-06-15 15:22:43
Data modyfikacji: 2018-06-15 15:24:26
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl