Zarządzenie nr 14.2017

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz
§1 Uchwały Nr XLIX/440/10 Rady Miejskiej
w Pruszkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności zarządzam co następuje:

§1

Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, której dotyczy projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Pruszkowa na 2017 r.

§2

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 26 stycznia 2017 r. do dnia 9 lutego 2017 r.

§3

Konsultacje prowadzone będą drogą elektroniczną w formie przesyłanych opinii lub uwag
na adres:srodowisko@miasto.pruszkow.pl

§4

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane będą do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, który zobowiązany jest do ich rozpatrzenia i przedstawienia wniosków.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Projekt uchwały

Program opieki 2017

 

 

PREZYDENT

MIASTA PRUSZKOWA

 

mgr Jan Starzyński

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2017-01-18 13:28:19 | Data modyfikacji: 2017-01-18 15:12:58.

Zobacz:
 Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2017 .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018  .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2019 .  Konsultacje społeczne w zakresie budżetu obywatelskiego 28.03.2019r. .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2020 .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2021 .  Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2022 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-18 13:28:19
Data modyfikacji: 2017-01-18 15:12:58
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
« powrót