L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw75046
2Rada Miasta17197
3Urząd Stanu Cywilnego11264
4Wydziały i ich zadania9693
5Zarządzenia Prezydenta 20189515
6Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20198385
7Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego8257
8Dane kontaktowe7672
9Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami7464
10Wydział Spraw Obywatelskich7218
11Wykaz telefonów6741
12Rada Seniorów6611
13Wydział Ochrony Środowiska6173
14OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA6093
15Podstawowe dane jednostki6083
16Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy5698
17Konkursy5667
18Wydział Edukacji5268
19PLANOWANIE PRZESTRZENNE4435
20Jednostki organizacyjne4271
21Elektroniczna Skrzynka Podawcza4230
22Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego4207
23Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej3908
24Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie3880
25Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego3853
26Prezydent Miasta3727
27Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa3578
28Uchwały Rady Miasta2966
29Komisje Rady2686
30Wyszukiwarka2660
31Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/20192621
322016 rok2598
33Działalność gospodarcza2597
34Sesja Rady Miasta2550
35Wydział Finansów i Budżetu2549
36Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych - 2014r.2455
37Biuro Promocji i Kultury Miasta2388
38Jednostki Organizacyjne - BIP2334
39Pruszkowska Karta Mieszkańca2302
40Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-20182266
41Regulamin organizacyjny2244
42Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów2126
43Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20192109
44wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego2088
45Wydział Organizacyjno-Administracyjny2074
46Statut Miasta2057
47Dyżury Radnych2045
48Składy komisji2044
49Rejestracja urodzeń2013
50Stypendia szkolne1991
51Kontakt z Radnymi1970
52Referendum ogólnopolskie 20151964
53Dostęp dla osób niepełnosprawnych1921
54wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1921
55Zameldowanie w drodze decyzji1892
56Wybory Prezydenta RP 20151847
57Wniosek na zajęcie pasa drogowego1811
58Ogłoszenia1802
59Biuro Rady Miasta1750
60Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2014r.1727
61Terminy posiedzeń Komisji Rady1721
62Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 20151677
63Wykaz planów miejscowych - obowiązujące1669
64Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego1649
65Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności1649
66Plany miejscowe1647
67Skrzynka Podawcza 21641
68Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny1612
69Instrukcja obsługi1604
70Nadanie numeru porządkowego1585
71Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego1550
72Wyprawka szkolna1541
73Oświadczenia majątkowe radnych1513
74Redakcja Biuletynu1508
75Oświadczenia majątkowe pracowników UM 2016 rok1495
76Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego1459
77Kwalifikacja Wojskowa 20181459
78Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa1457
79Wnioski na lokalizację 1432
80Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20191397
81Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL1386
822015 rok1377
83Samodzielne stanowisko d/s Sportu1362
84Podział nieruchomości1356
85Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1336
86Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa1333
87Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów1317
88Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej1301
89Rozgraniczenie nieruchomości1287
90Wnioski na umieszczenie1272
91Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności1270
92Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej1262
93Zespół Zarządzania Kryzysowego1216
94Zgromadzenia publiczne1211
95Wybory ławników 20151198
961/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji1193
97Audytor Wewnętrzny1181
98Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych1174
99Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018 1172
100Stanowisko ds. Zdrowia1163
101Zespół Radców Prawnych1159
102Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców1144
103Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego1135
104Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego1125
105Zaświadczenia 1104
106Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2015r.1101
107Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015r.1098
108Skład Rady Młodzieżowej1084
109Oświadczenia majątkowe radnych-2015r.1064
110Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych1058
111Kluby Radnych1054
112Wykaz placówek oświatowych1051
113Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym1027
114Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1020
115Zbiórki publiczne1012
116Stanowisko ds. BHP1002
117Informacje992
118Zmiana imienia lub nazwiska988
119Wniosek na lokalizację zjazdu985
120Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów978
121Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego944
122Dotacje dla placówek niepublicznych939
123Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji924
124Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych911
125Aktualności z prac Miejskiej Rady Seniorów893
126wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego893
127Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa892
128Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste890
129Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym886
130Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok886
131Materiały na sesję RM885
132Oświadczenie majątkowe dyrektorów jednostek ogranizacyjnych 2017.880
133Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych878
134decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego871
135Odpłatność za przedszkola869
136Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa867
137Oświadczenia majątkowe dyrktorów jednostek organizacyjnych 2016r.866
138Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego863
139Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków862
140Plany pracy Komisji na 2018 rok861
141Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych857
142Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa852
143Oświadczenie o uznaniu ojcostwa850
144Bezpłatne podręczniki843
145Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych837
146Transmisja Sesji Rady Miasta833
147Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości828
148Zgromadzenia publiczne 828
149Zameldowanie w drodze decyzji823
150Wykaz planów miejscowych - nieobowiązujące817
151Uzupełnienie aktu stanu cywilnego801
152Rejestracja zgonu798
153Dopisanie do rejestru wyborców796
154Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych796
155Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa792
156Zamiana lokali 791
157Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego790
158Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego785
159Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki784
160Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa783
161Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest780
162Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości774
163Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów771
164Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok763
165Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą759
166Biuro Zamówień Publicznych759
167przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu754
168Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie750
169Dokonanie zmiany imienia dziecka742
170Obwieszczenia PKW 2015736
171Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą733
172Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 728
173Nadanie dziecku nazwiska męża matki720
174Wybory do Miejskiej Rady Seniorów719
175stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej718
176Referendum Ogólnokrajowe PKW717
177Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną717
178Oświadczenia majątkowe radnych-2016r.714
179Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2017709
180Zaświadczenie -Rewitalizacja703
181Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest701
182Plan usuwania wyrobów zawierających azbest700
183Upoważnienie do odebrania zaświadczenia697
184Składy komisji676
185Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2019664
186Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego660
187Informacje659
188Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na usunięcie wyrobów azbestowych na terenie Pruszkowa654
189Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.647
190Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 642
191Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.637
192Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 613
193Opłata targowa606
194Informacja II Tura wyborów599
195Zatrudnienie592
196Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.587
197ROK 2015570
198Wykaz ulic gminnych publicznych546
199ROK 2015546
200Wybory uzupełniające na ławników407
201Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci405
202REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 403
203Programy w Gminie397
204Dotacje dla placówek niepublicznych 2018345
205Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi342
206RODO247
207Nabory do jednostek organizacyjnych236
208Wieloletnia Prognoza Finansowa227
209Oświadczenia majątkowe Radnych RM - 2017rok202
210Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2017rok105
211Ewidencja kąpielisk95
212Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych68
213Umowy 2017r.47
214Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego26
215Stypendia sportowe 2018r.22

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl