L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw91524
2Rada Miasta24597
3Urząd Stanu Cywilnego15887
4Wydziały i ich zadania11431
5Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/202010936
6Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami9548
7Dane kontaktowe9511
8Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego9471
9Wydział Spraw Obywatelskich9306
10Wykaz telefonów8126
11Miejska Rada Seniorów w Pruszkowie8020
12Wydział Ochrony Środowiska7790
13Podstawowe dane jednostki JST7484
14OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA7404
15Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy7034
16Wydział Edukacji6602
17Konkursy6188
18Prezydent Miasta5907
19PLANOWANIE PRZESTRZENNE5404
20Elektroniczna Skrzynka Podawcza5196
21Jednostki organizacyjne5117
22Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego5101
23Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej5000
24Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa4967
25Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego4962
26Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie4779
27Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/20204047
28Komisje Rady3880
29Uchwały Rady Miasta3824
30Wydział Finansów i Budżetu3472
31Sesja Rady Miasta3445
32Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/20203441
33Wyszukiwarka3322
34Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-20183248
35Biuro Promocji i Kultury Miasta3204
362016 rok3150
37Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych - 2014r.3142
38Regulamin organizacyjny3091
39Jednostki Organizacyjne - BIP3051
40Działalność gospodarcza3040
41Dyżury Radnych3001
42Kontakt z Radnymi2899
43Wydział Organizacyjno-Administracyjny2841
44Rejestracja urodzeń2805
45Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów2769
46Terminy posiedzeń Komisji Rady2741
47Składy komisji2733
48wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego2715
49Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego2611
50Stypendia szkolne2608
51Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/20202607
52wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2504
53Transmisja Sesji Rady Miasta2437
54Wniosek na zajęcie pasa drogowego2422
55Biuro Rady Miasta2421
56Referendum ogólnopolskie 20152358
57Ogłoszenia różne2347
58Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2014r.2331
59Dostęp dla osób niepełnosprawnych2330
60Oświadczenia majątkowe radnych2320
61Wybory Prezydenta RP 20152251
62Zameldowanie w drodze decyzji2182
63Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności2144
64Plany miejscowe2128
65Wykaz planów miejscowych - obowiązujące2126
66Nadanie numeru porządkowego2114
67Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny2100
68Wyprawka szkolna2092
69Wybory do Sejmu RP 20152080
70Instrukcja obsługi2080
712015 rok2071
72Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2048
73Oświadczenia majątkowe pracowników UM 2016 rok2031
74Skrzynka Podawcza 22026
75Nabory do jednostek organizacyjnych1926
76Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego1925
77Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa1920
78Wnioski na lokalizację 1907
79Redakcja Biuletynu1888
80Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności1882
81Kwalifikacja Wojskowa 1879
82Samodzielne stanowisko d/s Sportu1841
83Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL1838
84Oświadczenie majątkowe dyrektorów jednostek ogranizacyjnych 2017.1822
85Podział nieruchomości1821
86Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018 1795
87Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej1739
88Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej1724
89Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1721
90Rozgraniczenie nieruchomości1685
911/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji1683
92Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów1682
93Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa1647
94Zespół Zarządzania Kryzysowego1643
95Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2015r.1637
96Audytor Wewnętrzny1635
97Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych1614
98Wnioski na umieszczenie1609
99Oświadczenia majątkowe radnych-2015r.1602
100Dopisanie do rejestru wyborców1590
101Zespół Radców Prawnych1578
102Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego1567
103Stanowisko ds. Zdrowia1566
104Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015r.1560
105Wybory ławników 20151558
106Kluby Radnych1554
107Zgromadzenia publiczne1551
108Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców1530
109Zmiana imienia lub nazwiska1501
110Oświadczenia majątkowe dyrktorów jednostek organizacyjnych 2016r.1476
111Zaświadczenia 1466
112Wykaz placówek oświatowych1403
113Skład Rady Młodzieżowej1397
114Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym1392
115Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych1391
116Informacje1386
117Stanowisko ds. BHP1355
118Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1354
119Biuro Zamówień Publicznych1323
120Wniosek na lokalizację zjazdu1298
121Zaświadczenie -Rewitalizacja1297
122Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych1288
123Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego1287
124Dotacje dla placówek niepublicznych1281
125Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów1280
126Zbiórki publiczne1279
127Plany pracy Komisji na 2019 rok1273
128Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym1236
129Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok1228
130Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji1228
131Odpłatność za przedszkola1226
132Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa1222
133Aktualności z prac Miejskiej Rady Seniorów1212
134Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1205
135Materiały na sesję RM1204
136decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego1194
137Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste1187
138Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 20191180
139Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych1170
140Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków1167
141Oświadczenie o uznaniu ojcostwa1166
142Oświadczenia majątkowe radnych-2016r.1164
143wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego1163
144Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych1159
145Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości1156
146Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych1152
147Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa1148
148Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego1145
149Zamiana lokali 1144
150Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa1141
151Wykaz planów miejscowych - nieobowiązujące1115
152Zameldowanie w drodze decyzji1107
153Zgromadzenia publiczne 1104
154Bezpłatne podręczniki1088
155Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego1085
156Rejestracja zgonu1082
157Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych1081
158Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów1074
159Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego1072
160Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa1071
161Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki1061
162Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą1052
163Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1050
164Uzupełnienie aktu stanu cywilnego1044
165Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa1043
166Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 20171030
167Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest1028
168Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie1027
169Dokonanie zmiany imienia dziecka1025
170przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu1014
171Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1002
172Nadanie dziecku nazwiska męża matki1001
173Referendum Ogólnokrajowe PKW994
174Wybory do Miejskiej Rady Seniorów993
175Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.992
176Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną975
177stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej974
178Obwieszczenia PKW 2015969
179Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok966
180Plan usuwania wyrobów zawierających azbest941
181Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest938
182Upoważnienie do odebrania zaświadczenia937
183Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.927
184Składy komisji923
185Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 904
186Opłata targowa901
187Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego900
188Informacje893
189Dotacje dla placówek niepublicznych 2018887
190Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.864
191Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2017rok835
192Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 835
193RODO834
194Zatrudnienie823
195Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci818
196Informacja II Tura wyborów818
197Wykaz ulic gminnych publicznych816
198Programy w Gminie815
199ROK 2015779
200Wybory uzupełniające na ławników759
201ROK 2015757
202Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi644
203Oświadczenia majątkowe Radnych RM - 2017rok529
204Wieloletnia Prognoza Finansowa441
205Ewidencja kąpielisk354
206Pruszkowska Karta Dużej Rodziny349
207Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego316
208Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych309
209Stawki czynszu za dzierżawę gruntów na terenie Miasta Pruszków291
210Stypendia sportowe 2018r.141
211Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok65
212Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego56
213Inspektor Ochrony Danych32
214Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oruz zapobiegania bezdomności zwrcrząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2019 r.14

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl