L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw106475
2Rada Miasta29153
3Urząd Stanu Cywilnego19241
4Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/202015073
5Wydziały i ich zadania12859
6Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami11730
7Dane kontaktowe11255
8Wydział Spraw Obywatelskich10899
9Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego10837
10Wykaz telefonów9188
11Wydział Ochrony Środowiska9128
12Miejska Rada Seniorów w Pruszkowie8845
13Podstawowe dane jednostki JST8537
14OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA8185
15Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy8043
16Wydział Edukacji7842
17Prezydent Miasta7136
18Konkursy6561
19Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/20206093
20PLANOWANIE PRZESTRZENNE6073
21Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa5956
22Elektroniczna Skrzynka Podawcza5920
23Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego5905
24Jednostki organizacyjne5797
25Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej5722
26Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego5669
27Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/20205538
28Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie5370
29Komisje Rady4667
30Uchwały Rady Miasta4607
31Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/20204590
32Wydział Finansów i Budżetu4350
33Sesja Rady Miasta4125
34Biuro Promocji i Kultury Miasta3892
35Regulamin organizacyjny3853
36Wyszukiwarka3797
37Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-20183778
38Jednostki Organizacyjne - BIP3618
39Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych - 2014r.3604
40Kontakt z Radnymi3495
41Dyżury Radnych3492
42Wydział Organizacyjno-Administracyjny3445
43Terminy posiedzeń Komisji Rady3428
44Działalność gospodarcza3366
452016 rok3340
46Nabory do jednostek organizacyjnych3281
47Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów3206
48Rejestracja urodzeń3190
49wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego3165
50Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego3149
51Składy komisji3111
52Stypendia szkolne3077
53Transmisja Sesji Rady Miasta3006
54wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2941
55Wniosek na zajęcie pasa drogowego2914
56Biuro Rady Miasta2880
57Dostęp dla osób niepełnosprawnych2814
58Ogłoszenia różne2782
59Oświadczenia majątkowe radnych2744
60Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2014r.2673
61Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności2650
62Referendum ogólnopolskie 20152646
63Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności2531
64Wybory Prezydenta RP 20152531
652015 rok2531
66Oświadczenie majątkowe dyrektorów jednostek ogranizacyjnych 2017.2503
67Wykaz planów miejscowych - obowiązujące2468
68Plany miejscowe2448
69Nadanie numeru porządkowego2436
70Wyprawka szkolna2424
71Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny2420
72Zameldowanie w drodze decyzji2411
73Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2406
74Instrukcja obsługi2362
75Oświadczenia majątkowe pracowników UM 2016 rok2357
76Wybory do Sejmu RP 20152339
77Skrzynka Podawcza 22310
78Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018 2299
79Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego2237
80Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa2234
81Wnioski na lokalizację 2233
82Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL2213
83Samodzielne stanowisko d/s Sportu2193
84Podział nieruchomości2167
85Redakcja Biuletynu2156
86Kwalifikacja Wojskowa 2143
87Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej2072
88Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej2061
891/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji2048
90Dopisanie do rejestru wyborców2047
91Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko2033
92Rozgraniczenie nieruchomości1974
93Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2015r.1971
94Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów1961
95Zespół Zarządzania Kryzysowego1958
96Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych1951
97Audytor Wewnętrzny1942
98Kluby Radnych1920
99Oświadczenia majątkowe radnych-2015r.1913
100Stanowisko ds. Zdrowia1902
101Zespół Radców Prawnych1897
102Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa1887
103Wnioski na umieszczenie1864
104Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015r.1855
105Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego1851
106Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych 2016r.1850
107Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców1848
108Zmiana imienia lub nazwiska1830
109Zgromadzenia publiczne1813
110Wybory ławników 20151783
111Biuro Zamówień Publicznych1769
112Zaświadczenia 1733
113Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym1721
114Wykaz placówek oświatowych1713
115Skład Rady Młodzieżowej1676
116Zaświadczenie -Rewitalizacja1673
117Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych1637
118Informacje1628
119Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych1617
120Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1614
121Stanowisko ds. BHP1598
122Plany pracy Komisji na 2019 rok1576
123Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego1572
124Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 20191551
125Dotacje dla placówek niepublicznych1551
126Odpłatność za przedszkola1550
127Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1538
128Wniosek na lokalizację zjazdu1523
129Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym1520
130Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów1498
131Materiały na sesję RM1498
132Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji1491
133Aktualności z prac Miejskiej Rady Seniorów1490
134Zbiórki publiczne1472
135Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa1467
136Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok1454
137Oświadczenia majątkowe radnych-2016r.1430
138decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego1420
139Oświadczenie o uznaniu ojcostwa1416
140Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych1414
141Zamiana lokali 1403
142Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste1402
143Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa1382
144Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków1379
145Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych1378
146Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości1375
147wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego1374
148Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego1373
149Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych1368
150Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa1364
151Zgromadzenia publiczne 1336
152Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 20171325
153Wykaz planów miejscowych - nieobowiązujące1322
154Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów1321
155Zameldowanie w drodze decyzji1318
156Bezpłatne podręczniki1314
157Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego1297
158Rejestracja zgonu1293
159Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa1283
160Dotacje dla placówek niepublicznych 20181275
161Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa1272
162Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych1271
163Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki1270
164Uzupełnienie aktu stanu cywilnego1263
165Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1251
166Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.1250
167Dokonanie zmiany imienia dziecka1250
168Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego1248
169Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie1248
170Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą1246
171Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest1239
172Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1226
173przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu1220
174Programy w Gminie1212
175Wybory do Miejskiej Rady Seniorów1209
176Nadanie dziecku nazwiska męża matki1207
177Referendum Ogólnokrajowe PKW1200
178stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej1195
179Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną1175
180Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci1165
181Obwieszczenia PKW 20151164
182Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2017rok1162
183Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok1143
184Plan usuwania wyrobów zawierających azbest1136
185Opłata targowa1119
186Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest1117
187Upoważnienie do odebrania zaświadczenia1115
188Informacje1106
189Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 1102
190Składy komisji1101
191Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego1098
192Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.1086
193Wykaz ulic gminnych publicznych1045
194Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 1025
195Zatrudnienie1020
196Wybory uzupełniające na ławników978
197ROK 2015958
198Informacja II Tura wyborów956
199ROK 2015934
200Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi872
201Oświadczenia majątkowe Radnych RM - 2017rok722
202Wieloletnia Prognoza Finansowa599
203Pruszkowska Karta Dużej Rodziny577
204Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego549
205Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków545
206Ewidencja kąpielisk537
207Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych482
208Stypendia sportowe 2018r.384
209Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Pruszkowskim254
210Inspektor Ochrony Danych241
211Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa232
212Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok203
213Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego190
214Dotacje dla placówek niepublicznych 2019 rok165
215Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oruz zapobiegania bezdomności zwrcrząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2019 r.136
216Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r.124
217Wybory ławników 2019107
218Oświadczenia majątkowe Radnych RM 2018101
219Konsultacje społeczne w zakresie budżetu obywatelskiego 28.03.2019r.98
220Sprawozdanie za 2017r. współpraca z organizacjami pozarządowymi91
221Sprawozdanie za 2016r. współpraca z organizacjami pozarządowymi85
222stawki czynszu za dzierżawę, najem67
223Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych 2018r.63
224Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego21
225Sprawozdanie za 2018r. współpraca z organizacjami pozarządowymi20

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl