L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw56445
2Rada Miasta12606
3Wydziały i ich zadania7849
4Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego6682
5Urząd Stanu Cywilnego6678
6Dane kontaktowe5735
7Wykaz telefonów5273
8Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami5005
9Rada Seniorów4998
10Wydział Spraw Obywatelskich4900
11Podstawowe dane jednostki4638
12Uchwały Rady Miasta4480
13OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA4438
14Wydział Ochrony Środowiska4418
15Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy4039
16Konkursy4020
17PLANOWANIE PRZESTRZENNE3286
18Jednostki organizacyjne3170
19Wydział Edukacji3098
20Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego2908
21Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej2795
22Elektroniczna Skrzynka Podawcza2766
23Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie2692
24Oświadczenia majątkowe 2690
25Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego2578
26Prezydent Miasta2472
27Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa2194
28Uchwały Rady Miasta2017
29Komisje Rady1949
30Działalność gospodarcza1879
31Wyszukiwarka1864
32Sesja Rady Miasta1766
332016 rok1741
34Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych - 2014r.1676
35Wydział Finansów i Budżetu1616
36Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-20181601
37Zameldowanie w drodze decyzji1527
38Biuro Promocji i Kultury Miasta1522
39Składy komisji1496
40Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów1494
41Jednostki Organizacyjne - BIP1475
42Regulamin organizacyjny1418
43Stypendia szkolne1399
44wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego1381
45Kontakt z Radnymi1374
46Dyżury Radnych1371
47Pruszkowska Karta Dużej Rodziny1336
48Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2014r.1300
49Wydział Organizacyjno-Administracyjny1296
50Dostęp dla osób niepełnosprawnych1295
51Statut Miasta1290
52Wybory Prezydenta RP 20151287
53Referendum ogólnopolskie 20151232
54wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1229
55Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej1227
56Biuro Rady Miasta1162
57Wniosek na zajęcie pasa drogowego1151
58Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 20151142
59Wykaz planów miejscowych - obowiązujące1136
60Plany miejscowe1123
61Terminy posiedzeń Komisji Rady1113
62Ogłoszenia1111
63Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności1077
64Skrzynka Podawcza 21074
65Nadanie numeru porządkowego1068
66Instrukcja obsługi1066
67Kwalifikacja Wojskowa 20171060
68Redakcja Biuletynu1035
69Oświadczenia majątkowe radnych1020
70Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego1014
71Rejestracja urodzeń1012
72Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny977
73Wyprawka szkolna975
74Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa949
75Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa948
76Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego930
77Terminy Sesji Rady Miasta921
78Wnioski na lokalizację 895
79Podział nieruchomości887
80Zgromadzenia publiczne877
81Samodzielne stanowisko d/s Sportu871
82Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL870
83Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko861
84Wnioski na umieszczenie855
85Rozgraniczenie nieruchomości847
86Oświadczenia majątkowe pracowników UM 2016 rok832
87Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej823
88Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności817
89Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów813
90Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej800
91Wybory ławników 2015793
922015 rok759
93Stanowisko ds. Zdrowia744
94Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych727
95Zespół Zarządzania Kryzysowego709
96Zbiórki publiczne705
97Zaświadczenia 704
98Zespół Radców Prawnych702
99Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego694
100Kluby Radnych690
1011/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji688
102Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców685
103Audytor Wewnętrzny661
104Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów642
105Wniosek na lokalizację zjazdu641
106Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych627
107Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2016r.627
108Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego613
109Stanowisko ds. BHP607
110Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015r.604
111Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych601
112Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym600
113Informacje586
114Wykaz placówek oświatowych572
115Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa568
116Zmiana imienia lub nazwiska557
117Plany pracy Komisji na 2017 rok553
118Aktualności z prac Miejskiej Rady Seniorów552
119Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2015r.548
120Materiały na sesję RM546
121Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji545
122Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych543
123Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa543
124wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego539
125Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego539
126Oświadczenia majątkowe radnych-2015r.533
127Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego531
128Bezpłatne podręczniki530
129Wykaz planów miejscowych - nieobowiązujące527
130decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego523
131Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste519
132Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym519
133Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli i żłobków miejskich oraz pierwszych klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018512
134Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego511
135Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych510
136Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa506
137Zgromadzenia publiczne 505
138Oświadczenie o uznaniu ojcostwa502
139Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok500
140Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych497
141Dotacje dla placówek niepublicznych495
142Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych491
143Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok491
144Zameldowanie w drodze decyzji491
145Zamiana lokali 491
146Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości488
147Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta w Pruszkowie487
148Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa484
149Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego483
150Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest481
151Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018 477
152Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki472
153Rejestracja zgonu469
154Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości468
155Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną464
156przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu459
157Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa459
158Dopisanie do rejestru wyborców459
159Uzupełnienie aktu stanu cywilnego454
160Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie446
161Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest439
162Referendum Ogólnokrajowe PKW434
163Dokonanie zmiany imienia dziecka433
164Obwieszczenia PKW 2015429
165Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów424
166Informacje423
167Upoważnienie do odebrania zaświadczenia422
168Wybory do Miejskiej Rady Seniorów422
169Składy komisji416
170stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej415
171Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą413
172Plan usuwania wyrobów zawierających azbest412
173Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą405
174Nadanie dziecku nazwiska męża matki398
175Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na usunięcie wyrobów azbestowych na terenie Pruszkowa397
176Projektowany wykaz ulic należących do poszczególnych szkół podstawowych387
177Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 372
178Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.370
179Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego365
180Informacja II Tura wyborów362
181ROK 2015356
182Opłata targowa354
183Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 350
184Skład Rady Młodzieżowej330
185Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych329
186Zatrudnienie320
187ROK 2015319
188Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 318
189Odpłatność za przedszkola317
190Oświadczenia majątkowe dyrktorów jednostek organizacyjnych 2016r.314
191Oświadczenia majątkowe radnych-2016r.307
192Wykaz ulic gminnych publicznych267
193Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2017261
194Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2017 r.247
195Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2017 r.214
196Zaświadczenie -Rewitalizacja149
197REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 148
198Biuro Zamówień Publicznych108
199Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi99
200Wybory uzupełniające na ławników88
201Programy w Gminie54
202Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci52
2032018 rok51
204Oświadczenie majątkowe dyrektorów jednostek ogranizacyjnych 2017.34
205Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa.24
206Wieloletnia Prognoza Finansowa21
207Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 201910

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl