L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw49446
2Rada Miasta11051
3Wydziały i ich zadania7235
4Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego6010
5Urząd Stanu Cywilnego5318
6Dane kontaktowe5023
7Wykaz telefonów4700
8Rada Seniorów4421
9Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami4282
10Podstawowe dane jednostki4199
11Wydział Spraw Obywatelskich4130
12Budżet3962
13OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA3904
14Uchwały Rady Miasta3880
15Wydział Ochrony Środowiska3851
16Konkursy3509
17Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy3487
18PLANOWANIE PRZESTRZENNE2899
19Jednostki organizacyjne2750
20Wydział Edukacji2669
21Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego2497
22Elektroniczna Skrzynka Podawcza2445
23Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej2421
24Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie2271
25Oświadczenia majątkowe 2270
26Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego2208
27Prezydent2107
28Uchwały Rady Miasta1769
29Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa1755
30Komisje Rady1694
31Wyszukiwarka1640
32Biuro Zamówień Publicznych1609
33Działalność gospodarcza1587
34Sesja Rady Miasta1530
35Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych - 2014r.1438
36Zameldowanie w drodze decyzji1412
37Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-20181401
382016 rok1399
39Projekty budżetu1324
40Wydział Finansów i Budżetu1324
41Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów1271
42Biuro Promocji i Kultury Miasta1263
43Składy komisji1262
44Stypendia szkolne1243
45Jednostki Organizacyjne - BIP1205
46Regulamin organizacyjny1179
47Kontakt z Radnymi1177
48Dyżury Radnych1175
49Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2014r.1168
50Dostęp dla osób niepełnosprawnych1144
51wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego1142
52Wybory Prezydenta RP 20151137
53Pruszkowska Karta Dużej Rodziny1119
54Wydział Organizacyjno-Administracyjny1097
55Referendum ogólnopolskie 20151085
56Statut Miasta1071
57Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszków1042
58wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1029
59Biuro Rady Miasta1016
60Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej1015
61Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015987
62Kwalifikacja Wojskowa 2017972
63Wykaz planów miejscowych - obowiązujące967
64Plany miejscowe965
65Wniosek na zajęcie pasa drogowego953
66Skrzynka Podawcza 2939
67Instrukcja obsługi922
68Terminy posiedzeń Komisji Rady913
69Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności907
70Ogłoszenia902
71Redakcja Biuletynu898
72Nadanie numeru porządkowego895
73Oświadczenia majątkowe radnych890
74Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego861
75Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa851
76Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa797
77Wyprawka szkolna796
78Zgromadzenia publiczne792
79Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny791
80Terminy Sesji Rady Miasta789
81Rejestracja urodzeń779
82Programy realizowane w 2016 roku757
83Podział nieruchomości752
84Wnioski na umieszczenie735
85Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL724
86Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko723
87Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego718
88Wnioski na lokalizację 716
89Samodzielne stanowisko d/s Sportu700
90Rozgraniczenie nieruchomości693
91Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności690
92Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej685
93Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów684
94Wybory ławników 2015678
95Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej661
96Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego637
97Zbiórki publiczne636
98Stanowisko ds. Zdrowia627
992015 rok617
100Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego595
101Oświadczenia majątkowe pracowników UM 2016 rok588
102Kluby Radnych582
103Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych576
104Zespół Zarządzania Kryzysowego569
105Zaświadczenia 568
106Zespół Radców Prawnych568
1071/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji564
108Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów556
109Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców554
110Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych527
111Audytor Wewnętrzny521
112Wniosek na lokalizację zjazdu512
113Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym500
114Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego497
115Informacje493
116Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych493
117Stanowisko ds. BHP493
118Wykaz placówek oświatowych483
119Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015r.472
120Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa466
121Materiały na sesję RM465
122Zmiana imienia lub nazwiska459
123Przetargi457
124Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego455
125Aktualności z prac Miejskiej Rady Seniorów451
126Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa451
127Plany pracy Komisji na 2017 rok448
128Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych447
129Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2016r.445
130Programy realizowane przez Urząd Miasta440
131Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym438
132Bezpłatne podręczniki437
133Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego434
134Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych431
135Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste430
136decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego429
137Wykaz planów miejscowych - nieobowiązujące428
138Zamiana lokali 428
139Zameldowanie w drodze decyzji426
140Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych424
141Zgromadzenia publiczne 423
142Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji423
143Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok423
144Oświadczenia majątkowe radnych-2015r.423
145Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa415
146Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki409
147Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego408
148Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości407
149Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2015r.407
150wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego403
151Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych402
152Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli i żłobków miejskich oraz pierwszych klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018401
153Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta w Pruszkowie401
154Oświadczenie o uznaniu ojcostwa400
155Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest399
156Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa393
157Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego388
158Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok387
159Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest383
160Dotacje dla placówek niepublicznych382
161Dopisanie do rejestru wyborców380
162przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu377
163Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa375
164Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości375
165Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną373
166Rejestracja zgonu371
167Uzupełnienie aktu stanu cywilnego367
168Referendum Ogólnokrajowe PKW360
169Informacje360
170Obwieszczenia PKW 2015359
171Składy komisji354
172Dokonanie zmiany imienia dziecka349
173Wybory do Miejskiej Rady Seniorów347
174Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie344
175stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej340
176Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 338
177Upoważnienie do odebrania zaświadczenia337
178Plan usuwania wyrobów zawierających azbest335
179Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą330
180Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na usunięcie wyrobów azbestowych na terenie Pruszkowa328
181Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą325
182Nadanie dziecku nazwiska męża matki319
183Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 306
184Informacja II Tura wyborów304
185Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.304
186Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego303
187Projektowany wykaz ulic należących do poszczególnych szkół podstawowych296
188Opłata targowa292
189ROK 2015287
190Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 285
191Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018 282
192ROK 2015259
193Zatrudnienie257
194Odpłatność za przedszkola246
195Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych246
196Skład Rady Młodzieżowej242
197Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 237
198Wykaz ulic gminnych publicznych204
199Oświadczenia majątkowe radnych-2016r.195
200Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2017 r.172
201ROK 2017155
202Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2017 r.154
203Oświadczenia majątkowe dyrktorów jednostek organizacyjnych 2016r.153
204Konkursy98
205REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 83
206Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi41
207Wybory uzupełniające na ławników16
208Konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Pruszków z organizacjami pozarządowymi.15
209Zaświadczenie -Rewitalizacja11

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl