L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw66176
2Rada Miasta14905
3Wydziały i ich zadania8806
4Urząd Stanu Cywilnego8686
5Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego7412
6Dane kontaktowe6747
7Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami6365
8Wykaz telefonów6054
9Wydział Spraw Obywatelskich6006
10Rada Seniorów5775
11Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20195556
12Podstawowe dane jednostki5383
13OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA5296
14Wydział Ochrony Środowiska5249
15Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy4927
16Konkursy4895
17Wydział Edukacji4275
18PLANOWANIE PRZESTRZENNE3839
19Jednostki organizacyjne3709
20Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego3582
21Elektroniczna Skrzynka Podawcza3494
22Oświadczenia majątkowe 3367
23Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej3329
24Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego3236
25Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie3120
26Prezydent Miasta3081
27Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa2856
28Uchwały Rady Miasta2490
29Komisje Rady2297
30Działalność gospodarcza2296
31Wyszukiwarka2250
32Sesja Rady Miasta2156
332016 rok2110
34Wydział Finansów i Budżetu2101
35Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych - 2014r.2004
36Biuro Promocji i Kultury Miasta1974
37Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/20191951
38Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-20181912
39Jednostki Organizacyjne - BIP1899
40Regulamin organizacyjny1854
41Składy komisji1781
42Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów1774
43Pruszkowska Karta Mieszkańca1740
44Zameldowanie w drodze decyzji1716
45wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego1699
46Statut Miasta1697
47Wydział Organizacyjno-Administracyjny1687
48Stypendia szkolne1680
49Dyżury Radnych1675
50Kontakt z Radnymi1663
51Dostęp dla osób niepełnosprawnych1640
52Wybory Prezydenta RP 20151584
53wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1545
54Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej1535
55Referendum ogólnopolskie 20151521
56Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2014r.1481
57Ogłoszenia1474
58Biuro Rady Miasta1466
59Wniosek na zajęcie pasa drogowego1450
60Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 20151415
61Wykaz planów miejscowych - obowiązujące1398
62Terminy posiedzeń Komisji Rady1365
63Plany miejscowe1358
64Skrzynka Podawcza 21354
65Instrukcja obsługi1349
66Nadanie numeru porządkowego1346
67Rejestracja urodzeń1338
68Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności1335
69Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20191323
70Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny1297
71Redakcja Biuletynu1280
72Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego1267
73Kwalifikacja Wojskowa 20181266
74Oświadczenia majątkowe radnych1250
75Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego1243
76Wyprawka szkolna1240
77Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa1213
78Oświadczenia majątkowe pracowników UM 2016 rok1166
79Wnioski na lokalizację 1155
80Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa1135
81Samodzielne stanowisko d/s Sportu1131
82Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego1130
83Podział nieruchomości1113
84Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL1108
85Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1068
86Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej1068
87Rozgraniczenie nieruchomości1068
88Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej1056
89Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności1050
90Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów1044
91Zgromadzenia publiczne1040
92Wnioski na umieszczenie1033
932015 rok1023
94Wybory ławników 2015999
95Stanowisko ds. Zdrowia990
96Zespół Zarządzania Kryzysowego968
97Zespół Radców Prawnych944
98Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego916
99Audytor Wewnętrzny909
100Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych907
101Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego899
102Zaświadczenia 897
1031/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji889
104Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców884
105Kluby Radnych879
106Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018 878
107Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych854
108Zbiórki publiczne852
109Wykaz placówek oświatowych833
110Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015r.823
111Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/2019821
112Stanowisko ds. BHP818
113Wniosek na lokalizację zjazdu803
114Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych802
115Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów799
116Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym792
117Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2015r.777
118Informacje774
119Oświadczenia majątkowe radnych-2015r.763
120Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa734
121wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego722
122Zmiana imienia lub nazwiska721
123Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego720
124Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji718
125Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego705
126Dotacje dla placówek niepublicznych705
127Plany pracy Komisji na 2018 rok704
128Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa702
129Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok701
130Aktualności z prac Miejskiej Rady Seniorów701
131decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego695
132Bezpłatne podręczniki686
133Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych685
134Materiały na sesję RM683
135Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste682
136Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym681
137Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych677
138Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych677
139Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa675
140Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków665
141Oświadczenie o uznaniu ojcostwa663
142Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych657
143Zgromadzenia publiczne 652
144Zameldowanie w drodze decyzji651
145Wykaz planów miejscowych - nieobowiązujące649
146Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego645
147Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości643
148Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego638
149Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki636
150Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych635
151Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa633
152Rejestracja zgonu632
153Zamiana lokali 632
154Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok628
155Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest628
156Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości627
157Uzupełnienie aktu stanu cywilnego625
158Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa615
159przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu604
160Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie602
161Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów602
162Odpłatność za przedszkola600
163Dopisanie do rejestru wyborców597
164Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną584
165Dokonanie zmiany imienia dziecka579
166Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest562
167Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą562
168Obwieszczenia PKW 2015561
169Upoważnienie do odebrania zaświadczenia559
170Referendum Ogólnokrajowe PKW557
171Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą556
172stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej555
173Wybory do Miejskiej Rady Seniorów554
174Nadanie dziecku nazwiska męża matki549
175Plan usuwania wyrobów zawierających azbest544
176Oświadczenia majątkowe dyrktorów jednostek organizacyjnych 2016r.543
177Składy komisji538
178Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 537
179Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na usunięcie wyrobów azbestowych na terenie Pruszkowa529
180Informacje526
181Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2017515
182Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 509
183Oświadczenia majątkowe radnych-2016r.501
184Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego497
185Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.495
186Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 479
187Biuro Zamówień Publicznych475
188Informacja II Tura wyborów472
189Opłata targowa468
190Skład Rady Młodzieżowej467
191Transmisja Sesji Rady Miasta454
192Zatrudnienie454
193ROK 2015453
194ROK 2015422
195Wykaz ulic gminnych publicznych406
196Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2017 r.404
197Zaświadczenie -Rewitalizacja393
198Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2017 r.356
199Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2019343
200Oświadczenie majątkowe dyrektorów jednostek ogranizacyjnych 2017.309
201REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 270
202Programy w Gminie235
203Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci218
204Wybory uzupełniające na ławników218
205Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi211
206Dotacje dla placówek niepublicznych 2018143
207Wieloletnia Prognoza Finansowa112
2082018 rok105
209Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa.87

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl