L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw84506
2Rada Miasta21678
3Urząd Stanu Cywilnego13811
4Wydziały i ich zadania10665
5Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20199116
6Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego9013
7Dane kontaktowe8703
8Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami8662
9Wydział Spraw Obywatelskich8480
10Wykaz telefonów7571
11Rada Seniorów7522
12Wydział Ochrony Środowiska7126
13Podstawowe dane jednostki6989
14OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA6931
15Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy6539
16Wydział Edukacji6081
17Konkursy6010
18Prezydent Miasta5212
19PLANOWANIE PRZESTRZENNE5021
20Elektroniczna Skrzynka Podawcza4868
21Jednostki organizacyjne4803
22Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego4751
23Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej4610
24Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego4510
25Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie4477
26Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa4416
27Uchwały Rady Miasta3446
28Komisje Rady3257
29Sesja Rady Miasta3104
30Wyszukiwarka3100
31Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/20193068
322016 rok3066
33Wydział Finansów i Budżetu3054
34Działalność gospodarcza2898
35Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych - 2014r.2894
36Biuro Promocji i Kultury Miasta2873
37Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-20182824
38Jednostki Organizacyjne - BIP2782
39Regulamin organizacyjny2745
40Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20192650
41Dyżury Radnych2608
42Statut Miasta2605
43Rejestracja urodzeń2584
44Wydział Organizacyjno-Administracyjny2579
45Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów2575
46wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego2525
47Kontakt z Radnymi2524
48Stypendia szkolne2458
49Składy komisji2435
50Terminy posiedzeń Komisji Rady2395
51wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2317
52Wniosek na zajęcie pasa drogowego2244
53Referendum ogólnopolskie 20152226
54Transmisja Sesji Rady Miasta2214
55Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego2205
56Biuro Rady Miasta2196
57Dostęp dla osób niepełnosprawnych2186
58Ogłoszenia różne2151
59Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2014r.2127
60Wybory Prezydenta RP 20152125
61Zameldowanie w drodze decyzji2075
62Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności1976
63Oświadczenia majątkowe radnych1959
64Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny1956
65Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 20151954
66Nadanie numeru porządkowego1947
67Plany miejscowe1942
68Wykaz planów miejscowych - obowiązujące1941
69Wyprawka szkolna1939
70Instrukcja obsługi1933
71Skrzynka Podawcza 21900
72Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego1871
73Oświadczenia majątkowe pracowników UM 2016 rok1844
742015 rok1842
75Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20191818
76Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego1752
77Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa1747
78Kwalifikacja Wojskowa 20181743
79Redakcja Biuletynu1740
80Wnioski na lokalizację 1732
81Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL1692
82Podział nieruchomości1665
83Samodzielne stanowisko d/s Sportu1665
84Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018 1628
85Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej1625
86Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1596
87Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności1562
88Rozgraniczenie nieruchomości1555
89Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej1545
90Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów1541
91Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa1528
921/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji1502
93Wnioski na umieszczenie1501
94Zespół Zarządzania Kryzysowego1498
95Dopisanie do rejestru wyborców1497
96Oświadczenie majątkowe dyrektorów jednostek ogranizacyjnych 2017.1480
97Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2015r.1460
98Audytor Wewnętrzny1458
99Wybory ławników 20151456
100Zgromadzenia publiczne1441
101Oświadczenia majątkowe radnych-2015r.1438
102Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego1433
103Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych1423
104Stanowisko ds. Zdrowia1420
105Zespół Radców Prawnych1415
106Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015r.1411
107Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego1374
108Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców1374
109Kluby Radnych1365
110Zaświadczenia 1343
111Zmiana imienia lub nazwiska1309
112Oświadczenia majątkowe dyrktorów jednostek organizacyjnych 2016r.1285
113Skład Rady Młodzieżowej1277
114Informacje1267
115Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych1267
116Wykaz placówek oświatowych1263
117Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym1257
118Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1238
119Stanowisko ds. BHP1227
120Wniosek na lokalizację zjazdu1196
121Zbiórki publiczne1186
122Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego1165
123Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów1162
124Dotacje dla placówek niepublicznych1137
125Nabory do jednostek organizacyjnych1124
126Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym1114
127Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji1111
128Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych1111
129Plany pracy Komisji na 2018 rok1110
130Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok1107
131Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa1106
132Biuro Zamówień Publicznych1098
133decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego1097
134Aktualności z prac Miejskiej Rady Seniorów1095
135Zaświadczenie -Rewitalizacja1087
136Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste1087
137Materiały na sesję RM1084
138wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego1081
139Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków1065
140Odpłatność za przedszkola1064
141Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych1057
142Oświadczenie o uznaniu ojcostwa1053
143Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości1053
144Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa1052
145Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego1047
146Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych1046
147Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa1037
148Zamiana lokali 1026
149Zameldowanie w drodze decyzji1021
150Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych1021
151Zgromadzenia publiczne 1019
152Oświadczenia majątkowe radnych-2016r.1018
153Wykaz planów miejscowych - nieobowiązujące1006
154Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1000
155Bezpłatne podręczniki998
156Rejestracja zgonu994
157Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych982
158Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa978
159Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego976
160Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów973
161Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego966
162Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2019963
163Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki958
164Uzupełnienie aktu stanu cywilnego956
165Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą947
166Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa946
167Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości944
168Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest941
169przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu930
170Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie925
171Dokonanie zmiany imienia dziecka925
172Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2017915
173Nadanie dziecku nazwiska męża matki902
174Referendum Ogólnokrajowe PKW902
175Wybory do Miejskiej Rady Seniorów902
176Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok893
177Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą886
178Obwieszczenia PKW 2015884
179Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.876
180Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną871
181stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej863
182Plan usuwania wyrobów zawierających azbest852
183Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest847
184Upoważnienie do odebrania zaświadczenia846
185Składy komisji830
186Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.815
187Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego814
188Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 805
189Informacje797
190Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na usunięcie wyrobów azbestowych na terenie Pruszkowa787
191Opłata targowa774
192Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.771
193Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 753
194Informacja II Tura wyborów738
195Zatrudnienie738
196ROK 2015705
197Wykaz ulic gminnych publicznych703
198Programy w Gminie697
199ROK 2015679
200Dotacje dla placówek niepublicznych 2018677
201Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci654
202RODO613
203Wybory uzupełniające na ławników597
204REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 546
205Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2017rok539
206Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi538
207Oświadczenia majątkowe Radnych RM - 2017rok427
208Wieloletnia Prognoza Finansowa363
209Programy realizowane przez Urząd Miasta352
210Ewidencja kąpielisk276
211Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego226
212Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych225
213Pruszkowska Karta Dużej Rodziny225
214Stawki czynszu za dzierżawę gruntów na terenie Miasta Pruszków166
215Umowy 2017r.150
216Stypendia sportowe 2018r.99
217Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok10

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl