L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw70896
2Rada Miasta16140
3Urząd Stanu Cywilnego9891
4Wydziały i ich zadania9298
5Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20198000
6Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego7786
7Dane kontaktowe7227
8Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami6888
9Wydział Spraw Obywatelskich6620
10Wykaz telefonów6387
11Rada Seniorów6228
12Podstawowe dane jednostki5796
13OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA5691
14Wydział Ochrony Środowiska5691
15Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy5278
16Konkursy5221
17Wydział Edukacji4873
18PLANOWANIE PRZESTRZENNE4138
19Jednostki organizacyjne4004
20Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego3930
21Elektroniczna Skrzynka Podawcza3843
22Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej3616
23Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego3533
24Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie3528
25Prezydent Miasta3421
26Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa3209
27Uchwały Rady Miasta2687
28Komisje Rady2502
29Działalność gospodarcza2453
30Wyszukiwarka2439
31Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/20192431
32Sesja Rady Miasta2366
332016 rok2353
34Wydział Finansów i Budżetu2332
35Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych - 2014r.2223
36Biuro Promocji i Kultury Miasta2199
37Jednostki Organizacyjne - BIP2124
38Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-20182104
39Regulamin organizacyjny2046
40Pruszkowska Karta Mieszkańca2023
41Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów1937
42Składy komisji1905
43Statut Miasta1887
44Wydział Organizacyjno-Administracyjny1881
45wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego1874
46Dyżury Radnych1834
47Stypendia szkolne1829
48Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20191825
49Kontakt z Radnymi1819
50Referendum ogólnopolskie 20151817
51Zameldowanie w drodze decyzji1810
52Rejestracja urodzeń1779
53Dostęp dla osób niepełnosprawnych1778
54wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1741
55Wybory Prezydenta RP 20151716
56Ogłoszenia1638
57Wniosek na zajęcie pasa drogowego1629
58Biuro Rady Miasta1613
59Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2014r.1598
60Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 20151548
61Terminy posiedzeń Komisji Rady1541
62Wykaz planów miejscowych - obowiązujące1526
63Skrzynka Podawcza 21499
64Plany miejscowe1494
65Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności1484
66Instrukcja obsługi1478
67Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny1467
68Nadanie numeru porządkowego1465
69Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego1431
70Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego1411
71Redakcja Biuletynu1409
72Wyprawka szkolna1390
73Oświadczenia majątkowe radnych1385
74Kwalifikacja Wojskowa 20181368
75Oświadczenia majątkowe pracowników UM 2016 rok1352
76Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa1342
77Wnioski na lokalizację 1289
78Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego1284
79Samodzielne stanowisko d/s Sportu1248
80Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL1243
81Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa1241
82Podział nieruchomości1228
832015 rok1187
84Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej1182
85Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów1180
86Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1180
87Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20191180
88Rozgraniczenie nieruchomości1177
89Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej1165
90Wnioski na umieszczenie1146
91Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności1146
92Zgromadzenia publiczne1128
93Wybory ławników 20151098
94Zespół Zarządzania Kryzysowego1092
95Stanowisko ds. Zdrowia1071
96Zespół Radców Prawnych1058
97Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018 1050
98Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych1042
99Audytor Wewnętrzny1034
100Skład Rady Młodzieżowej1016
101Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego1015
1021/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji1012
103Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego1006
104Zaświadczenia 998
105Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców991
106Kluby Radnych968
107Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015r.959
108Wykaz placówek oświatowych958
109Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych956
110Zbiórki publiczne934
111Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2015r.934
112Oświadczenia majątkowe radnych-2015r.924
113Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym917
114Stanowisko ds. BHP911
115Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych908
116Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów898
117Wniosek na lokalizację zjazdu892
118Informacje884
119Zmiana imienia lub nazwiska855
120Dotacje dla placówek niepublicznych832
121Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego829
122Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji828
123wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego818
124Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa816
125Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych807
126Aktualności z prac Miejskiej Rady Seniorów807
127Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste803
128Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych794
129Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok789
130decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego789
131Plany pracy Komisji na 2018 rok788
132Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa787
133Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym787
134Materiały na sesję RM784
135Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa782
136Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego775
137Bezpłatne podręczniki768
138Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych767
139Odpłatność za przedszkola762
140Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków758
141Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych757
142Oświadczenie o uznaniu ojcostwa751
143Zameldowanie w drodze decyzji736
144Zgromadzenia publiczne 735
145Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości730
146Rejestracja zgonu723
147Wykaz planów miejscowych - nieobowiązujące721
148Uzupełnienie aktu stanu cywilnego720
149Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych717
150Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego715
151Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa714
152Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki713
153Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego713
154Oświadczenia majątkowe dyrktorów jednostek organizacyjnych 2016r.708
155Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest705
156Zamiana lokali 705
157Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa702
158Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok700
159Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości700
160przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu685
161Dopisanie do rejestru wyborców683
162Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów682
163Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie672
164Dokonanie zmiany imienia dziecka663
165Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą657
166Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną654
167Obwieszczenia PKW 2015653
168Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą651
169Referendum Ogólnokrajowe PKW645
170stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej641
171Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 638
172Upoważnienie do odebrania zaświadczenia637
173Nadanie dziecku nazwiska męża matki635
174Wybory do Miejskiej Rady Seniorów633
175Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest627
176Plan usuwania wyrobów zawierających azbest619
177Biuro Zamówień Publicznych615
178Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2017609
179Składy komisji607
180Oświadczenia majątkowe radnych-2016r.606
181Informacje598
182Oświadczenie majątkowe dyrektorów jednostek ogranizacyjnych 2017.593
183Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na usunięcie wyrobów azbestowych na terenie Pruszkowa592
184Transmisja Sesji Rady Miasta585
185Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 584
186Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego582
187Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.567
188Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 546
189Informacja II Tura wyborów539
190Opłata targowa534
191Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.534
192Zaświadczenie -Rewitalizacja529
193Zatrudnienie522
194ROK 2015511
195Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.507
196Wykaz ulic gminnych publicznych482
197Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2019482
198ROK 2015480
199REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 334
200Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci323
201Programy w Gminie319
202Wybory uzupełniające na ławników303
203Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi270
204Dotacje dla placówek niepublicznych 2018252
205Wieloletnia Prognoza Finansowa162
206Oświadczenia majątkowe Radnych RM - 2017rok83
207Ewidencja kąpielisk27
208RODO27
209Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych20

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl