L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw79910
2Rada Miasta18647
3Urząd Stanu Cywilnego12746
4Wydziały i ich zadania10186
5Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20198899
6Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego8751
7Dane kontaktowe8161
8Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami8123
9Wydział Spraw Obywatelskich7960
10Wykaz telefonów7151
11Rada Seniorów6998
12Wydział Ochrony Środowiska6657
13OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA6581
14Podstawowe dane jednostki6488
15Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy6179
16Konkursy5831
17Wydział Edukacji5762
18PLANOWANIE PRZESTRZENNE4758
19Jednostki organizacyjne4568
20Elektroniczna Skrzynka Podawcza4567
21Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego4521
22Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej4299
23Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie4257
24Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego4200
25Prezydent Miasta4085
26Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa3964
27Uchwały Rady Miasta3210
28Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/20192922
29Komisje Rady2893
30Wyszukiwarka2862
312016 rok2861
32Sesja Rady Miasta2806
33Wydział Finansów i Budżetu2777
34Działalność gospodarcza2727
35Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych - 2014r.2702
36Biuro Promocji i Kultury Miasta2628
37Jednostki Organizacyjne - BIP2580
38Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-20182494
39Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20192468
40Regulamin organizacyjny2445
41Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów2392
42wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego2365
43Wydział Organizacyjno-Administracyjny2352
44Rejestracja urodzeń2331
45Statut Miasta2302
46Stypendia szkolne2296
47Dyżury Radnych2287
48Kontakt z Radnymi2213
49Składy komisji2204
50wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2140
51Referendum ogólnopolskie 20152095
52Dostęp dla osób niepełnosprawnych2066
53Terminy posiedzeń Komisji Rady2064
54Wniosek na zajęcie pasa drogowego2051
55Ogłoszenia2001
56Zameldowanie w drodze decyzji1982
57Wybory Prezydenta RP 20151979
58Biuro Rady Miasta1961
59Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego1959
60Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2014r.1907
61Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności1843
62Wykaz planów miejscowych - obowiązujące1820
63Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 20151819
64Nadanie numeru porządkowego1815
65Plany miejscowe1787
66Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny1780
67Wyprawka szkolna1776
68Skrzynka Podawcza 21767
69Instrukcja obsługi1750
70Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego1722
71Oświadczenia majątkowe radnych1690
72Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/20191653
73Oświadczenia majątkowe pracowników UM 2016 rok1639
74Redakcja Biuletynu1628
75Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa1627
762015 rok1624
77Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego1620
78Wnioski na lokalizację 1617
79Kwalifikacja Wojskowa 20181590
80Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL1538
81Podział nieruchomości1517
82Samodzielne stanowisko d/s Sportu1509
83Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1484
84Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej1463
85Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów1434
86Rozgraniczenie nieruchomości1430
87Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa1427
88Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności1413
89Wnioski na umieszczenie1386
90Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej1384
91Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018 1378
921/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji1374
93Zespół Zarządzania Kryzysowego1351
94Zgromadzenia publiczne1335
95Audytor Wewnętrzny1325
96Wybory ławników 20151322
97Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych1320
98Dopisanie do rejestru wyborców1308
99Zespół Radców Prawnych1297
100Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2015r.1291
101Stanowisko ds. Zdrowia1288
102Oświadczenia majątkowe radnych-2015r.1272
103Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego1267
104Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców1267
105Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015r.1253
106Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego1241
107Zaświadczenia 1223
108Oświadczenie majątkowe dyrektorów jednostek ogranizacyjnych 2017.1193
109Kluby Radnych1173
110Wykaz placówek oświatowych1172
111Skład Rady Młodzieżowej1169
112Zmiana imienia lub nazwiska1167
113Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych1165
114Informacje1152
115Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1132
116Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym1126
117Stanowisko ds. BHP1119
118Transmisja Sesji Rady Miasta1117
119Oświadczenia majątkowe dyrktorów jednostek organizacyjnych 2016r.1107
120Zbiórki publiczne1101
121Wniosek na lokalizację zjazdu1093
122Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów1069
123Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego1061
124Dotacje dla placówek niepublicznych1053
125Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych1027
126Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym1025
127Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji1024
128Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok1021
129decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego1011
130Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa1008
131Materiały na sesję RM992
132Aktualności z prac Miejskiej Rady Seniorów992
133wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego990
134Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste987
135Odpłatność za przedszkola982
136Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych972
137Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego969
138Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków969
139Oświadczenie o uznaniu ojcostwa964
140Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa964
141Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych960
142Plany pracy Komisji na 2018 rok957
143Zgromadzenia publiczne 945
144Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa941
145Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości940
146Biuro Zamówień Publicznych938
147Zameldowanie w drodze decyzji934
148Bezpłatne podręczniki934
149Zaświadczenie -Rewitalizacja932
150Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych928
151Zamiana lokali 920
152Rejestracja zgonu909
153Wykaz planów miejscowych - nieobowiązujące900
154Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa887
155Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów885
156Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych884
157Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego881
158Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki880
159Uzupełnienie aktu stanu cywilnego876
160Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 873
161Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa872
162Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego872
163Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości869
164Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest861
165Oświadczenia majątkowe radnych-2016r.861
166przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu847
167Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą846
168Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok831
169Dokonanie zmiany imienia dziecka830
170Wybory do Miejskiej Rady Seniorów827
171Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie827
172Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2017818
173Nadanie dziecku nazwiska męża matki817
174Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2019816
175Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą814
176Obwieszczenia PKW 2015805
177Referendum Ogólnokrajowe PKW804
178Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną793
179stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej785
180Plan usuwania wyrobów zawierających azbest781
181Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest770
182Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.757
183Upoważnienie do odebrania zaświadczenia757
184Nabory do jednostek organizacyjnych756
185Składy komisji750
186Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego744
187Informacje733
188Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.727
189Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 717
190Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na usunięcie wyrobów azbestowych na terenie Pruszkowa716
191Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.690
192Opłata targowa688
193Informacja II Tura wyborów676
194Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 674
195Zatrudnienie661
196ROK 2015639
197Wykaz ulic gminnych publicznych630
198ROK 2015599
199Programy w Gminie564
200Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci550
201Dotacje dla placówek niepublicznych 2018520
202Wybory uzupełniające na ławników505
203REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 472
204Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi436
205RODO420
206Oświadczenia majątkowe Radnych RM - 2017rok324
207Wieloletnia Prognoza Finansowa291
208Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2017rok275
209Ewidencja kąpielisk187
210Programy realizowane przez Urząd Miasta179
211Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych138
212Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego134
213Pruszkowska Karta Dużej Rodziny123
214Umowy 2017r.87
215Stawki czynszu za dzierżawę gruntów na terenie Miasta Pruszków78
216Stypendia sportowe 2018r.61

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl