> Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Karta informacyjna

 

Karta informacyjna G-3

URZĄD MIEJSKI

w Pruszkowie
05-800 Pruszków,
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
(0-22) 735 87 23, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 

Podział nieruchomości

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663)

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie postanowienia opiniującego możliwość podziału nieruchomości

- wniosek  podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, 

- 3 egzemplarze wstępnego projektu podziału, sporządzonego na aktualnej mapie zasadniczej,

- wypis z rejestru ewidencji gruntów i mapka z mapy katasrtalnej,

- tytuł prawny do nieruchomości.

Opłaty

nie ma opłaty skarbowej

Czas realizacji usługi

Zgodnie z zapisem w kodeksie postępowania administracyjnego

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 71

Tryb odwoławczy

- Zażalenie na Postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa, w terminie 7 dni od daty doręczenia,

- Odwołanie od Decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi

- Druki wniosków o wydanie decyzji ---------

- Podziału dokonuje się na wniosek i koszt wnioskodawcy,

- Podział, na podstawie planu zagospodarowania wykonuje się dwuetapowo:

I.                   Postanowienie opiniujące projekt podziału

II.                 Decyzja zatwierdzająca podział.

Podział niezależnie od ustaleń planu, nie wymaga wydawania Postanowień i opiniowania wstępnych projektów podziału.

 


 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-09-30 14:19:25 | Data modyfikacji: 2020-03-11 09:45:36.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2015-09-30 14:19:25
Data modyfikacji: 2020-03-11 09:45:36
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl