Księgowy ds. płac - 2 stanowiska

CUW nabór_płace_3.09.2020.pdf

lista kandydatów CUW - płace 8.10.2020.pdf

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych - płace 8.10.2020.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-04 09:34:27.
Samodzielny referent ds. kadr

CUW_ogłoszenie o naborze_kadry 30.03.2020.pdf

Nabór Kadry CUW inf. o ofertach 21.05.2020.pdf

Nabór Kadry CUW wybór kandydata 21.05.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-04-02 11:20:53.
Księgowy

Nabór_księgowy_200304-CUW.pdf

CUW_lista kandydatów_księgowość 30.03.2020.pdf

Wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-04 14:58:29.
Samodzielny referent ds. kadr

Nabór_kadry200304-CUW.pdf

CUW_brak ofert_kadry 30.03.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-04 14:57:05.
Księgowy-specjalista ds. płac

Ogłoszenia o naborze na stanowisko w dziale płac w Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie

Ogłoszenie o naborze na st. płace 20190919.pdf

Informacja o wynikach naboru CUW Płace.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-20 08:39:29 | Data modyfikacji: 2019-09-20 08:40:46.
Samodzielny referent ds. kadr

Ogłoszenia o naborze na stanowisko w dziale kadr w Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie

Ogłoszenie o naborze na st. kadrowe 20190919.pdf

Informacja o ofertach CUW_Kadry.pdf

Informacja o wynikach naboru do CUW - Kadry.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-20 08:37:02 | Data modyfikacji: 2019-09-20 08:41:12.
Ogłoszenia o naborze na stanowisko w dziale płac
w Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie

Nabór płace_strona_2.pdf

Wyniki naboru na stanowisko ds. płac

 Nabór płace_strona1.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:29:56 | Data modyfikacji: 2019-09-04 15:31:32.
Ogłoszenia o naborze na stanowisko księgowe w
Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie

Ogłoszenia o naborze na stanowisko księgowe (ds. planowania i sprawozdawczości) w Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie

Nabór księgowy_strona 2.pdf

Info o złożonych ofertach - planowanie.pdf

Informacja o wynikach naboru CUW Planowanie.pdf

 Nabór księgowy.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:23:21 | Data modyfikacji: 2019-09-20 08:53:52.
Ogłoszenie o naborze CUW - Główny księgowy

Informacja o złożonych ofertach Główny Księgowy.pdf

nabór na stanowisko GK.pdf

 

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-08-08 14:15:48 | Data modyfikacji: 2019-09-04 15:34:30.
Ogłoszenie o naborze CUW - Główny księgowy
(pełen etat)

Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Gł. Księgowego

Informacja o wyniku naboru -Główny księgowy.pdf

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:54:55.
Ogłoszenie o naborze CUW -gł. księgowa

Zakończenie I-go naboru na G-K.pdf

 Ogłoszenie o naborze na Gł. Księgowego.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 15:54:14.
Ogłoszenie o naborze CUW -księgowość

Informacja o naborze na płace

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Wyniki naboru CUW płace

 Ogłoszenie o naborze _ płace.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:33:07.
Ogłoszenie o naborze CUW -planowanie

Informacja o ofertach spełniających wymogi formalne

Wynik naboru

 Nabór do CUW planowanie 17122018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-04 15:19:43 | Data modyfikacji: 2018-12-04 15:21:56.
Ogłoszenie o naborze IOD CUW V

Informacja o złożonych ofertach na IODO.pdf

ogłoszenie o zakończeniu naboru

 Ogłoszenie IODO_IV.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:00:16.
Czwarte ogłoszenie o naborze płace CUW - IODO

Lista kandydatow, których oferty spełniły wymagania formalne

 Ogłoszenie o naborze IODO CUW.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-05 15:45:20.
Czwarte ogłoszenie o naborze płace CUW

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne naboru CUW płace

Wyniki naboru CUW płace

 Nabór płace IV.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:06:21.
III -cie Ogłoszenie o naborze płace CUW

Wyniki naboru CUW płace

 Nabór Płace_III.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:35:37.
Ogłoszenie o naborze IOD CUW III
 III cie ogloszenie o naborze IODO CUW.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:29:48.
Ogłoszenie o naborze IOD CUW

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne naboru iodo

Wyniki naboru iodo

 Nabór IODO_2.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-30 14:52:48.
Ogłoszenie o naborze płace CUW

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne naboru CUW płace

Wyniki naboru płace

 Nabór płace_2.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-30 14:51:11.
Ogłoszenie o naborze IOD

Informacja o ofertach spełniających wymogi formalne

Nabór IODO 0.pdf

 CUW nabór na IODO.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:14:04 | Data modyfikacji: 2018-06-15 12:17:29.
Ogłoszenie o naborze płace CUW

Lista kandydatów

Wyniki naboru płace

 Ogłoszenie płace CUW.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-04 13:20:02.
Ogłoszenie o naborze planowanie CUW

Lista kandyatów

Wyniki naboru pl.

 Ogłoszenie planowanie.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-04 13:13:51.
Ogłoszenie o naborze księgowość CUW

Lista kandydatów

Wyniki naboru księg.

 Ogłoszenie księgowość.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-04 13:12:52.
Nabór na stanowisko Dyrektora przedszkoli nr 5,
nr 7, nr 9, nr 12

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKO
dyrektora następujących przedszkoli:


- Integracyjnego Miejskiego Przedszkola nr 5 w Pruszkowie przy ul. Narutowicza 20,
- Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Pruszkowie przy ul. Słowackeigo 1,
- Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Pruszkowie przy ul. Moniuszki 9,
- Przedszkola Miejskiego nr 12 w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 12.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone Rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017r. poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu ;
2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,

4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,

8) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz.U. z 2017r, poz. 1311),

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189, z późn.zm.)lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27.VII.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1842 z późn.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem jakiej placówki dotyczy konkurs, w terminie do dnia 6 czerwca 2018r. na adres: Wydział Edukacji, Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 73. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana elektronicznie powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 735 87 54.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Prezydent
Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

Pruszków, 2018-05-16

 

Wymagania

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:15:57.
Inspektor w Wydziale Organizacyjno
Administracyjnym 2

Ogłoszenie o naborze Org.Adm.

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne naboru OR

Wyniki naboru OR 2

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-08 15:30:30 | Data modyfikacji: 2018-05-09 12:20:12.
Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego
nr 3 w Pruszkowie przy ul. Jarzynowej 21

Zarządzenie Nr 78/2018


Prezydenta Miasta Pruszkowa


z dnia 25 kwietnia 2018r.


w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 3 w Pruszkowie przy ul. Jarzynowej 21


Na podstawie art. 30 ust.1 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz 1875 t.j. z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2016r. poz 902 t.j. z późń. zm.) w związku z art.13, art. 15 ust. 4 i art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018r. poz. 603 t.j.) uchwla się co następuje:


§1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 3 w Pruszkowie, z


       siedzibą przy ul. Jarzynowej 21 w Pruszkowie.


§2. Treść ogłoszenia o konkursie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§3.1 Powołuje się komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Żłobka


       Miejskiego nr 3 w Pruszkowie, z siedzibą przy ul. Jarzynowej 21 w Pruszkowie.


2. Skład imienny komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§4. Komisja konkursowa będzie pracować na podstawie regulaminu konkursu określonego


       w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Miasta


§6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


                                                                                              


Prezydent Miasta Pruszkowa


       /-/ Jan Starzyński

Wymagania

Skład komisji

Regulamin konkursu

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:45:45 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:54:03.
Inspektor w Wydziale Organizacyjno
Administracyjnym

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru

 nabór-OR inspektor.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-05 09:27:45.
Radca Prawny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wyniki naboru MOPS

 ogłoszenie o naborze.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-04 14:44:20.
Inspektor w Wydziale Organizacyjno
Administracyjnym

Kwestionariusz Osobowyn 18r..pdf

Lista kandydatów

Wyniki naboru O

 nabór Wydz. Org.Adm..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-12 15:21:39 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:31:05.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie o naborze WI

Lista kandydatów

Wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:46:12.
Samodzielny referent w Biurze Promocji i Kultury
Miasta 2

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 nabór do BPiKM druga os..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-13 15:21:47 | Data modyfikacji: 2018-02-14 08:31:24.
Inspektor w Biurze Promocji i Kultury Miasta

nabór BPKM

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów

Wyniki naboru

 nabór BPKM.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-16 15:35:39.
Wydział Organizacyjno-Administracyjny -
Sprzątaczka

Nabór Wydz. OR sprzątaczka

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-11 10:34:54 | Data modyfikacji: 2018-01-11 10:40:20.
Podinspektor inspektor w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Kwestionariusz_osobowy.pdf

Ogłoszenie o naborze WI

Wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:09:27 | Data modyfikacji: 2018-01-10 12:13:33.
Podinspektor inspektor w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Kwestionariusz_osobowy.pdf

Wyniki naboru

 Podinspektor inspektor w Wydz. WI.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:24:22 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:26:57.
Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu

Ogłoszenie o naborze - FN

Lista kandydatów

Wynik naboru

 Kwestionariusz osobowy 2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:58:26 | Data modyfikacji: 2017-11-30 15:31:58.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji i
Remontów

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów

Wybór Kandydata na stanowisko

 nabór - Wydz. Inwest..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-17 09:53:09 | Data modyfikacji: 2017-11-17 10:02:49.
Inspektor w Wydziale Inwestycji pełny etat

Wymagania niezbędne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Kwestionariusz Osobowy

wynik naboru-inspektor WI.pdf

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2017-10-11 14:56:57 | Data modyfikacji: 2017-10-11 15:01:12.
Sprzątaczka w Urzędzie Miasta Pruszkowa pełny
etat

Wymagania niezbędne

Kwestionariusz Osobowy

Lista kandydatów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2017-10-11 14:55:36 | Data modyfikacji: 2017-10-11 15:00:47.
Archiwista w Urzędzie Stanu Cywilnego

Kwestionariusz Osobowy 17.pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

wynik naboru archiwum usc.pdf

 nabór do usc - arch..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:54:16 | Data modyfikacji: 2017-10-06 12:58:23.
Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy

 Kwestionariusz osobowy 2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:30:15 | Data modyfikacji: 2017-01-26 12:04:27.
 Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:27:32.
Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:27:32
Opublikowane przez: Anna Dąbroś