Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona  oferta - zakup budek dla kotów.

 ZADANIE PUBLICZNE.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-04 11:54:26.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-31 15:36:05 | Data modyfikacji: 2017-08-01 14:50:13.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
wychowania przedszkolnego.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,  mieszkańców Pruszkowa” .

 Jedynka ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego VI 2016r._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-22 09:32:54.
Informacja o wynikach konkursu - turystyka 2017r.
 Informacja o wynikach konkursu-turystyka 2017r..docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-08 13:14:21.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
wychowania przedszkolnego.
 ogłoszenie wyników konkursu - punkty przedszkolne 2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:52:40.
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert -
2017r.
 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert 2017r.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-30 11:56:46 | Data modyfikacji: 2017-05-30 11:59:19.
Ogłoszenie o konkursie ofert - wychowanie
przedszkolne

 


 


 


 


 ogłoszenie wyników konkursu 2017-wychowanie przedszkolne.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-19 14:38:25 | Data modyfikacji: 2017-05-19 14:40:24.
Ogłoszenie o konkursie ofert 2017r.- turystyka
 ogłoszenie - konkurs turystyka 2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:12:57 | Data modyfikacji: 2017-05-16 13:22:46.
Ogłoszenie o konkursie na zagospodarowanie
działek

OGŁOSZENIE


Gmina Miasto Pruszków ogłasza publiczny nieograniczony konkurs urbanistyczny na zadanie pn.: „Zagospodarowanie działek o nr ew. 66/3; 66/4; 69/4; 257/1; 257/2; 285; 286/1; 500; część dz. 501 w obrębie 23 z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne w Pruszkowie”

Ogłoszenie

Zarządzenie 50/2017

Regulamin

Mapa terenu

Mapa zasadnicza z zaznaczonym obszarem objęty konkursem

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-03-17 14:31:03 | Data modyfikacji: 2017-03-17 15:13:53.
Wyniki otwartego konkursu w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
 Konkurs 2017 kult wyniki.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-02-01 14:51:58.
Wyniki otwartego konkursu - wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz
turystyki.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.

 Informacja owynikach -sport i turystyka.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-31 10:36:14.
Wyniki otwartego konkursu z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
 Konkurs 2017 Malichy Zarządzenie wynik.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:31:55.
Ogłoszenie o konkursie ofert 2017r.- edukacja
muzyczna mieszkańców Pruszkowa.
 Konkurs II 2017 kult.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:29:41.
Wyniki otwartego konkursu z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
 Konkurs 2017 Kult Zarządzenie wyniki.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:23:46.
Wyniki otwartego konkursu z zakresu zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom wolnożyjącym

Ogłaszam wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom , wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie , lecznicą weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Zarzadzenie 4.2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-04 12:04:16.
Wyniki otwartego konkursu z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Pruszkowa o wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 wyniki konk. z zakresu prof. i rozw. problemów alkoholowych..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:59:31.
Wyniki otwartego konkursu ofert - problemy
alkoholowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Pruszkowa o wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych.

 Wyniki otwartego konkursu - problemy alkoholowe.pdf

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2016-12-29 09:32:18.
Ogłoszenie o konkursie ofert 2017r.

Organizacja inkubatora świetlicy osiedlowej dla mieszkańców dzielnicy Malichy.

 ogłoszeni o konkursie - świetlica Malichy 2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-06 15:47:15.
Ogłoszenie o konkursie ofert 2017r.

Edukacja muzyczna mieszkańców Pruszkowa.

 ogłoszenie o konkursie-edukacja muzyczna 2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-06 15:44:35 | Data modyfikacji: 2016-12-16 08:18:52.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - szkolenie

Szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 1998 i młodsi w różnych dyscyplinach sportu.

 ogłoszenie-szkolenia 2017r..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-06 15:29:57.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - turystyka

Organizacja na terenie kraju wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 1998 i młodsi.

 ogłoszenie - turystyka 2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-06 15:26:39.
Regulami kontroli i oceny

REGULAMIN KONTROLI I OCENY


Realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasto Pruszków podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Regulamin kontroli.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-06 14:05:53 | Data modyfikacji: 2016-12-06 14:10:31.
Ogłoszenie o konkursie ofert 2017r.

Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego świadczącej pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym.

 konkurs ofert świetlice.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 11:19:21 | Data modyfikacji: 2016-12-05 11:27:54.
Ogłoszenie o konkursie ofert 2017r.

Otwarty  konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Ogłoszenie KONKURS programy wspierania lokalnego systemu.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 11:15:18 | Data modyfikacji: 2016-12-06 15:34:23.
Konkurs ofert 2017r. OSO

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r. polegającego na zapewnieniu czasowej opieki bezdomnym zwierzętom , wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie , Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwierząt .


 

 ogłoszenie o konk.ofert OSO.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 11:00:47 | Data modyfikacji: 2016-12-06 08:47:44.
Data wprowadzenia: 2016-12-05 11:00:47
Data modyfikacji: 2016-12-06 08:47:44
Opublikowane przez: Anna Dąbroś