> Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał. Sesję Rady Miejskiej przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.
Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady nie rzadziej niż raz na kwartał. W sesji uczestniczą z prawem zabierania głosu Radni, Prezydent Pruszkowa, jego zastępcy oraz Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.

Działalność Rady jest jawna z wyjątkiem spraw, których ograniczenie jawności wynika z ustaw. Mieszkańcy mają prawo do uzyskania informacji nt. pracy rady oraz wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów i uchwał z posiedzeń rady.

Obywatel chcący uzyskać dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę lub Prezydenta składa pisemną prośbę o ich udostępnienie odpowiednio Przewodniczącemu Rady lub Prezydentowi Miast

Informacje nt. pracy Rady Miejskiej można uzyskać w Biurze Rady - Urząd Miejski w Pruszkowie ul. I.J.Kraszewskiego 14/16  pokój 48 (II piętro), telefoniczne (22) 735 87 22, 735 87 50  lub e-mail: rada@miasto.pruszkow.pl

 

 

 

Opublikowane przez: Michał Landowski | Data wprowadzenia: 2015-09-10 15:02:23 | Data modyfikacji: 2015-09-11 14:17:11.

Zobacz:
 Porządek obrad sesji RM .  Materiały na sesję RM .  Protokoły z sesji Rady Miasta - 2015 rok .  2016 rok .  2017 rok .  2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2015-09-10 15:02:23
Data modyfikacji: 2015-09-11 14:17:11
Opublikowane przez: Michał Landowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl