uchwała nr XXVI.289.2016

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie na 2017 rok.

 Uchwała XXVI.289.2016 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-20 12:57:07 | Data modyfikacji: 2016-12-20 13:04:49.
uchwała nr XXVI.288.2016

w sprawie: stanowiska dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 718 w Pruszkowie.

 uchwała XXVI.288.16.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-20 12:56:56 | Data modyfikacji: 2016-12-20 13:03:23.
uchwała nr XXVI.287.2016

w sprawie: przyjęcia do realizacjiprojektu pt. „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” oraz przystąpienia przez Miasto Pruszków do współpracy partnerskiej.

 Uchwała XXVI.287.2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-20 12:56:42 | Data modyfikacji: 2016-12-21 14:17:33.
uchwała nr XXVI.286.2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2018 r.

 

 Uchwała XXVI.286.16..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-20 12:56:31 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:22:51.
uchwała nr XXVI.285.2016

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=83

 uchwała 285.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-20 12:56:08 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:22:06.
uchwała nr XXVI.284.2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Uchwała nr XXVI.284.2016

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-20 12:55:53 | Data modyfikacji: 2018-04-05 12:40:01.
uchwała nr XXVI.283.2016

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla Miasta Pruszkowa na lata 2017  - 2021.

 uchwała XXVI.283.16._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:05:45 | Data modyfikacji: 2016-12-19 11:11:11.
uchwała nr XXVI.282.2016

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

 GPPiRPA na rok 2017 -AKT._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:04:22.
uchwała nr XXVI.281.2016

zmieniająca uchwałę Nr V.32.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa.

Załącznik nr 1 do uchwały

 uchwała 281.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:01:55 | Data modyfikacji: 2017-01-02 14:29:14.
uchwała nr XXVI.280.2016

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - obszar Żbików IV.

 

 uchwała nr XXVI.280.2016 z 15.12.2016 zmieniajacej Żbików IV - woda.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:01:37 | Data modyfikacji: 2017-03-21 11:04:22.
uchwała nr XXVI.279.2016

w sprawie poparcia dla Zarządu Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.

 Uchwała XXVI.279.2016 poparcire dla Szpitala Kolejowego.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:01:21 | Data modyfikacji: 2016-12-20 12:54:11.
uchwała nr XXVI.278.2016

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017–2031.

 uchwała WPF Nr XXVI.278.2016 z 15.12.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:01:05 | Data modyfikacji: 2016-12-20 14:39:34.
uchwała nr XXVI.277.2016

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

 

 

 Uchwała Nr XXVI.277.2016.2016-12-15.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:00:50 | Data modyfikacji: 2017-01-02 08:51:04.
uchwała nr XXVI.276.2016

w sprawie : wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

 

 

 Uchwała.XXVI.276.2016.2016-12-15.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:00:37 | Data modyfikacji: 2017-06-05 11:05:26.
uchwała nr XXVI.275.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031.

 uchwała XXVI.275.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:00:25 | Data modyfikacji: 2016-12-20 14:43:03.
uchwała nr XXVI.274.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5111

 Uchwała Nr XXVI.274.2016.2016-12-15.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:00:13 | Data modyfikacji: 2017-06-05 11:06:06.
uchwała nr XXV.273.2016

w sprawie : stanowiska dotyczącego budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 i 719 w Pruszkowie.

 uchwała XXV.273.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 09:23:17.
uchwała nr XXV.272.2016

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp.z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul.Stefana Bryły 6.


 

 Uchwała Aport - MZO ul.Parzniewska.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 09:21:45 | Data modyfikacji: 2016-12-13 11:44:56.
uchwała nr XXV.271.2016

w sprawie nadania nazwy ronda w Pruszkowie.

 uchwała XXV.271.16.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 09:21:32 | Data modyfikacji: 2016-12-19 11:19:01.
uchwała nr XXV.270.2016

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia intencyjnego pomiędzy Gminą Miasto Pruszków i Gminą Miasto Piastów w zakresie wspólnej realizacji wewnętrznej tzw. ,,małej obwodnicy" Miasta Piastowa.

 uchwała XXV.270.16..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 09:21:18 | Data modyfikacji: 2016-12-19 11:23:32.
uchwała nr XXV.269.2016

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcieporozumień pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim dotyczących zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w Pruszkowie.

 uchwała_zieleń Powiat.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 09:21:05 | Data modyfikacji: 2016-12-15 09:37:22.
uchwała nr XXV.268.2016

o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.


http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2016/11404/akt.pdf

 Uchwała - zmiana statutu.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-02 10:07:47 | Data modyfikacji: 2016-12-15 09:09:40.
uchwała nr XXV.267.2016

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pn. Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie oraz nadania jej statutu.


http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2016/11403/akt.pdf

 Uchwała o powołaniu SCUW.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-02 10:07:15 | Data modyfikacji: 2016-12-15 09:08:35.
uchwała nr XXV.266.2016

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Pruszków   z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 uchwała XXV.266.16.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:58:43 | Data modyfikacji: 2016-12-02 10:05:04.
uchwała nr XXV.265.2016

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=11387 


 uchwała dotacje -2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:58:30 | Data modyfikacji: 2016-12-19 11:25:21.
uchwała nr XXV.264.2016

w sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 Uchwała Nr - czesne 2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:58:16 | Data modyfikacji: 2016-12-08 11:03:39.
uchwała nr XXV.263.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031.

 uchwała XXV.263.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:57:59 | Data modyfikacji: 2016-12-08 08:30:09.
uchwała nr XXV.262.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

 

 Uchwała Nr XXV.262.16..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:57:45 | Data modyfikacji: 2017-05-15 10:35:13.
uchwała nr XXIV.261.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie.

 uchwała nr XXIV.261.2016 z 27.10.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:33:31 | Data modyfikacji: 2016-11-15 09:37:33.
uchwała nr XXIV.260.2016

w sprawie: programu mieszkaniowego „Lepsze lokum”.

 uchwała Nr XXIV.260.16.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:33:20 | Data modyfikacji: 2016-11-16 12:25:20.
uchwała nr XXIV.259.2016

wsprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp.z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul.Gordziałkowskiego 9.

 Uchwała Apotr - Al.A.K. 46.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:33:07 | Data modyfikacji: 2016-11-03 13:25:01.
uchwała nr XXIV.258.2016

w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych.

 Uchwała Nr XXIV.258.2016.2016-10-27.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:32:53 | Data modyfikacji: 2016-11-10 08:45:57.
uchwała nr XXIV.257.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031.

 uch.XXIV.257.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:32:42 | Data modyfikacji: 2016-11-04 13:09:33.
uchwała nr XXIV.256.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2016 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2660

 Uchwała Nr XXIV.256.2016.2016-10-27.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-11-03 11:43:54 | Data modyfikacji: 2017-03-21 11:01:44.
uchwała nr XXII.255.2016

w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

 uchwała XIII.255.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:29:54 | Data modyfikacji: 2016-10-12 12:48:37.
uchwała nr XXII.254.2016

w sprawie zmiany nazwy części ulicy w Pruszkowie.

 

 

 uchwała 254.16.pdf.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:29:39 | Data modyfikacji: 2016-11-10 08:34:12.
uchwała nr XXII.253.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031.

 uch.XXIII.253.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:29:28 | Data modyfikacji: 2016-10-12 12:49:25.
uchwała nr XXII.252.2016

w sprawie: wprawadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

  http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1997
 Uchwała Nr XXIII.252.2016.2016-09-29.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:28:14 | Data modyfikacji: 2017-03-21 11:03:48.
uchwała nr XXII.251.2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji  Miasta Pruszków.

 Uchwała Rady Miejskiej przystąpienie do sporządzenia GPR.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:27:52 | Data modyfikacji: 2016-10-12 12:44:01.
uchwała nr XXII.250.2016

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszków.

 

 uchwała XXII.250.16.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:27:38 | Data modyfikacji: 2016-11-10 13:22:04.
uchwała nr XXII.249.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej u Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4, stanowiącej część działki ewid.nr 1/2 i 1/29 w obr. 23 opw. 80 m. kw., na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 uchwała 249.16.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:55:33 | Data modyfikacji: 2016-09-19 12:21:02.
uchwała nr XXII.248.2016

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Przemysłowej, dz.ewid.nr 181/1 w obr. 19 o pow. 206m kw., na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 uchwała 248.16.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:55:25 | Data modyfikacji: 2016-09-19 14:10:37.
uchwała nr XXII.247.2016

w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomosci gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. B.Prusa, cz.dz. ewid. nr 485 o pow. 456m kw., na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 uchwała XXII.247.16.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:55:17 | Data modyfikacji: 2016-09-20 11:43:24.
uchwała nr XXII.246.2016

w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Pruszkowskim i gminą Michałowice dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Lipowej w Pruszkowie.


 

 uchwała 246.16.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:55:08 | Data modyfikacji: 2016-09-19 14:14:42.
uchwała nr XXII.245.2016

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.

 uchwała w sprawie regulaminu do publikacji .doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:44:22 | Data modyfikacji: 2017-03-13 15:32:53.
uchwała nr XXII.244.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031.

 uch.XXII.244.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:43:47 | Data modyfikacji: 2016-09-06 12:26:17.
uchwała nr XXII.243.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2659

 Uchwała Nr XXII.243.2016.2016-09-1.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:43:36 | Data modyfikacji: 2017-03-21 11:02:24.
uchwała nr XXII.242.2016

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszków.

 Uchwała Nr XXII.242.16docx.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:43:24 | Data modyfikacji: 2016-09-19 14:17:42.
uchwała nr XXI.241.2016

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie.

 U C H W A Ł A Nr XXI.241.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-07-18 10:45:30 | Data modyfikacji: 2016-09-16 15:45:00.
uchwała nr XXI.240.2016

w sprawie zmiany w składzie osobowym doraźnej komisji do spraw przygotowania warunków do utworzenia rady młodzieżowej i rady seniorów przy Radzie Miejskiej w Pruszkowie.

 uchwała 240.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-07-18 10:45:16 | Data modyfikacji: 2016-08-16 12:57:09.
uchwała nr XXI.239.2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy – Groblowa.

 

 

 uchwala_xxi_239_2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-07-18 10:45:03 | Data modyfikacji: 2016-09-09 09:18:55.
uchwała nr XXI.238.2016

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.

  http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7441

 

 uchwała w sprawie regulaminu.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-07-18 10:44:54 | Data modyfikacji: 2016-08-16 13:12:57.
uchwała nr XXI.237.2016

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa na 2016 r.

 

 

 Uchwała Nr XXI.237.2016.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-07-18 10:44:44 | Data modyfikacji: 2016-11-17 10:10:50.
uchwała nr XXI.236.2016

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.

 Uchwała Nr XXI.236.2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-07-18 10:44:32 | Data modyfikacji: 2016-07-20 10:11:44.
uchwała nr XXI.235.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031.

 uch.XXI.235.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-07-18 10:42:54 | Data modyfikacji: 2016-07-18 10:54:00.
uchwała nr XXI.234.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

 

 

 Uchwała Nr XXI.234.2016.2016-06-30.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-07-18 10:42:39 | Data modyfikacji: 2017-01-12 08:49:15.
uchwała nr XXI.233.2016

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu.

  http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7513

 

 Uchwała w sprawie Statutu MRM - wersja uchwalona w dn. 30.06.2016 r.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-07-18 10:42:23 | Data modyfikacji: 2016-08-16 13:22:52.
uchwała nr XX.232.2016

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2016 roku na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadania „Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6”.

 Uchwała Nr XX.232.16.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-15 14:50:36 | Data modyfikacji: 2016-08-16 13:07:03.
uchwała nr XX.231.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień i umów pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Zarzqdem Województwa Mazowieckiego dotyczących budowy parkingu .,Parkruj i Jedź" przy ul. Waryńskiego - droga wojewódzka nr 760 w Pruszkowie.

 uchwała XXI.231.16.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-15 14:50:18 | Data modyfikacji: 2016-08-23 11:23:34.
uchwała nr XX.230.2016

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5725

 uchwała - przystanki -XX.230.2016 z dnia 09.06 2016r.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-15 14:50:01 | Data modyfikacji: 2016-07-18 12:19:05.
uchwała nr XX.229.2016

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.

 

 ul. Wincenty Jaroszewskiej.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-15 14:49:50 | Data modyfikacji: 2016-09-13 10:58:49.
uchwała nr XX.228.2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7440

 uchwala_XX-228-2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-15 14:49:34 | Data modyfikacji: 2016-08-16 13:21:53.
uchwała nr XX.227.2016

uchylająca uchwałę Nr XIX.199.2016  Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia  2016 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie. 

 XX_227_2016 z 9_06_2016.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-15 14:49:23 | Data modyfikacji: 2016-06-15 14:51:31.
uchwała nr XX.226.2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików-3-go Maja.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7439

 UCHWAŁA XX.226.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-15 14:49:11 | Data modyfikacji: 2016-08-16 13:21:11.
uchwała nr XIX.198.2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa
– Gąsin Przemysłowy – obszar I.

 uchwała XIX_198_2016 z 28_04_2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-15 11:34:43 | Data modyfikacji: 2016-06-15 14:59:00.
uchwała nr XX.225.2016

zmieniająca uchwałę Nr V/30/2003 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Pruszkowa .


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5293

 uchwała XX.225.16.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:24:46 | Data modyfikacji: 2016-06-10 14:44:40.
uchwała nr XX.224.2016

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Pruszkowa na lata 2016 – 2021.

 uchwała XX.224.16.odt

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:24:33 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:33:00.
uchwała nr XX.223.2016

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Pruszkowa na lata 2016 – 2018.

 uchwała XX.223.16.odt

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:24:21 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:31:32.
uchwała nr XX.222.2016

w sprawie przyjęcia oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pruszków za rok 2015.

 ocena zasobów gminy pruszkow.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:23:00 | Data modyfikacji: 2016-07-18 11:36:02.
uchwała nr XX.221.2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowice w 2016 r.

 uchwała 221.16.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:21:51 | Data modyfikacji: 2016-08-31 10:09:54.
uchwała nr XX.220.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031.

 uchwała XX.220.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:21:36 | Data modyfikacji: 2016-06-15 15:16:35.
uchwała nr XX.219.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

 

 

 Uchwała Nr XX.219.2016.2016-06.09.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:21:23 | Data modyfikacji: 2016-10-31 09:06:33.
uchwała nr XX.218.2016

w sprawie: wniesienia udziałów do TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

 Uchwała Nr XX.218.2016- udziały TBS.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:21:07 | Data modyfikacji: 2016-08-16 12:50:50.
uchwała nr XX.217.2016

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 uchwała XX.217.16..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:24:51.
uchwała nr XX.216.2016

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Pruszkowa za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2015 rok.

 uchwała z przyjęcia sprawozdania2015.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:24:22 | Data modyfikacji: 2016-06-13 10:29:46.
uchwała nr XIX.215.2016

w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 uchwała 215.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:20:23 | Data modyfikacji: 2016-05-04 11:21:17.
uchwała nr XIX.214.2016

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 uchwała nr XIX. 214.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:20:12 | Data modyfikacji: 2016-05-04 13:36:32.
uchwała nr XIX.213.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 Uchwała Nr XIX.213.16.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:19:58 | Data modyfikacji: 2016-05-11 10:49:16.
uchwała nr XIX.212.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarciePorozumień Partnerskich w sprawie budowy parkingów Park&Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 Uchwała Nr XIX.212.2016.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:19:42 | Data modyfikacji: 2016-05-11 10:48:01.
uchwała nr XIX.211.2016

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

 uchwała 211.16..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:19:21 | Data modyfikacji: 2016-07-18 12:19:43.
uchwała nr XIX.210.2016

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 uchwała 210.16..odt

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:19:08 | Data modyfikacji: 2016-07-18 12:20:42.
uchwała nr XIX.209.2016

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 uchwała 209.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:18:51 | Data modyfikacji: 2016-09-13 10:49:15.
uchwała nr XIX.208.2016

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XLV/428/2014 z dnia 29.05.2014r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.

 uchwała 208.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:18:39 | Data modyfikacji: 2016-05-05 10:29:55.
uchwała nr XIX.207.2016

 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2016.

 uchwała kredyt 207.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:18:26 | Data modyfikacji: 2016-08-03 11:19:00.
uchwała nr XIX.206.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031.

 uch.XIX.206.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:16:19 | Data modyfikacji: 2016-05-04 11:17:01.
uchwała nr XIX.205.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8672

 Uchwała.XIX.205.2016.2016-04-28.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:16:08 | Data modyfikacji: 2016-10-12 09:47:02.
uchwała nr XIX.204.2016

w sprawie zapewnienia przez Miasto Pruszków warunków do osiedlenia się na terenie Pruszkowa rodziny prześladowanej pochodzącej z Republiki Środkowoafrykańskiej.

 Uchwała Nr 204.16.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:15:56 | Data modyfikacji: 2016-05-04 11:51:46.
uchwała nr XIX.203.2016

w sprawie zapewnienia przez Miasto Pruszków warunków do osiedlenia się na terenie Pruszkowa rodziny , ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy, objętej działaniami wojennymi.

 Uchwała Nr 203.16.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:15:43 | Data modyfikacji: 2016-05-04 11:53:35.
uchwała nr XIX.202.2016

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Cmentarnej, cz. dz. ewid. nr 229/1 w obr. 20 o pow. 30 m², na okres 4 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 Uchwała - kwiecień 2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:15:30 | Data modyfikacji: 2016-05-10 14:31:51.
uchwała nr XIX.201.2016

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.

 

 uchwała XIX.201.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:15:16 | Data modyfikacji: 2016-09-13 10:48:32.
uchwała nr XIX.200.2016

zmieniająca uchwałę Nr IV.24.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Kopernika.

 uchwała 200 dzieląca.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:15:04 | Data modyfikacji: 2016-11-16 12:15:53.
uchwała nr XIX.199.2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie.

XIX-199-2016_mpzp_Ostoja_zał nr 1.pdf

XIX-199-2016_zal nr 2_Ostoja.pdf

XIX-199-2016_zał nr 3_Ostoja.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:14:51 | Data modyfikacji: 2016-05-10 13:37:15.
uchwała nr XIX.198.2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar I.

 

zal.1.pdf

zal nr 2_Gąsin.pdf

zał nr 3_Gąsin.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:14:40 | Data modyfikacji: 2016-07-28 11:29:39.
uchwała nr XIX.197.2016

uchylająca uchwałę Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar I.

 uchwała XIX.197.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:14:28 | Data modyfikacji: 2016-05-10 13:11:52.
uchwała nr XIX.196.2016

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – przy ulicy Partyzantów.

 

 

zał. nr 1 XIX. 196.16.pdf

zał nr 2 XIX.196.2016.pdf

zał. nr 3 do uchwały 196.16.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 10:39:56 | Data modyfikacji: 2016-08-16 13:11:52.
uchwała nr XIX.195.2016

uchylająca uchwałę Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie   z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - obszar Żbików IV.

 uchwała XIX.195.16.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-04 10:39:35 | Data modyfikacji: 2016-05-10 12:50:18.
uchwała nr XVIII.190.2016

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2016r.

 Uchwała.XVIII.190.2016.2016-03-31.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-04-14 11:49:02.
uchwała nr XVIII.188.2016

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

 

 

 Uchwała.XVIII.188.2016.2016-03-31.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-04-14 11:47:49 | Data modyfikacji: 2016-09-22 10:35:11.
uchwała nr XVIII.187.2016

zmieniajaca uchwałę Nr XII.118.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2015r w sprawie okreslenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorzadowych zakładów budżetowych.

 Uchwała.XVIII.187.2016.2016-03-31.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-04-14 11:46:24.
uchwała nr XVIII.192.2016

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa na 2016 r.

 Uchwała_Nr_XVIII_192_2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-04-13 08:45:52.
uchwała nr XVIII.191.2016

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2017 rok na realizację zadania pn. Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 uchwała intencyjna.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-04-12 11:51:04 | Data modyfikacji: 2016-04-12 12:19:23.
uchwała nr XVIII.189.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031.

 Uchwała XVIII.189.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-04-12 09:26:06 | Data modyfikacji: 2016-04-12 12:19:10.
Informacja dot. wyłożenia planów
zagospodarowania

Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III.” oraz „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszków - obszar Żbików IV.” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione są na stronie internetowej – link do strony: http://pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=591

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-04-11 09:45:59 | Data modyfikacji: 2016-06-10 12:47:49.
uchwała nr XVIII.194.2016

zmieniająca Uchwałę Nr VII.58.2015. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw przygotowania warunków do utworzenia rady młodzieżowej i rady seniorów przy Radzie Miejskiej w Pruszkowie.

 U C H W A Ł A Nr XVIII.194.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:43:46 | Data modyfikacji: 2016-04-12 12:18:50.
uchwała nr XVIII.193.2016

w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie.

 uchwała XVIII. 193.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:15:17 | Data modyfikacji: 2016-04-12 12:18:27.
uchwała nr XVIII.186.2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Szmaragdowa.

 uchwała XVIII.186.2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-04-04 10:11:13 | Data modyfikacji: 2016-04-13 09:39:31.
uchwała nr XVII.172.2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Ołówkowa.

 uchwała nr XVII.172.2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-10 09:17:25 | Data modyfikacji: 2016-06-15 15:10:50.
uchwała nr XVII.173.2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego.

 uchwała nr XVII.173.2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-10 09:08:02 | Data modyfikacji: 2016-03-10 09:09:29.
uchwała nr XVII.171.2016

w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sienkiewicza” w Pruszkowie - Obszar III.

 uchwała XVII_171_2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-10 09:05:00.
uchwała nr XVII.170.2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar I.

 uchwał nr XVII.170.2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-09 14:56:55 | Data modyfikacji: 2016-03-09 15:15:00.
uchwała nr XVII.167.2016

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - obszar Żbików IV.

 uchwała XVII.167.2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-09 14:44:25 | Data modyfikacji: 2016-04-06 11:11:30.
uchwała nr XVII.181.2016

w sprawie ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Pruszków na lata 2016 - 2019, z perspektywą do roku 2023 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko".

Program Ochrony Środowiska

Prognoza POŚ

 uchwała XVII.181.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-09 09:08:30 | Data modyfikacji: 2016-03-09 09:42:59.
uchwała nr XVII.177.2016

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Pruszkowa instrumentem płatniczym.

 uchwała XVII.177.2016..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-07 14:04:48.
uchwała nr XVII.180.2016

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 uchwała XVII.180.16.docx.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-07 13:42:19.
uchwała nr XVII.179.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3198

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-07 13:41:15 | Data modyfikacji: 2016-04-07 09:59:07.
uchwała nr XVII.176.2016

w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci.

 http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3196

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-07 13:39:22 | Data modyfikacji: 2016-04-07 09:59:37.
uchwała nr XVII.183.2016

w sprawie: opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Pruszkowa.

 http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3200

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-04 11:35:56 | Data modyfikacji: 2016-12-08 08:43:10.
uchwała nr XVII.182.2016

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Piastów dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar miasta Pruszkowa z obszarem miasta Piastowa.

 uchwała XVII.182.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-04 11:33:21 | Data modyfikacji: 2016-04-07 10:15:15.
uchwała nr XVII.177.2016

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Pruszkowa instrumentem płatniczym.

 Uchwała.XVII.177.2016.2016-02-25.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-04 10:11:13 | Data modyfikacji: 2016-04-07 10:13:36.
uchwała nr XVII.174.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

 

 Uchwała.XVII.174.2016.2016-02-25.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-04 10:10:25 | Data modyfikacji: 2016-09-22 10:37:23.
uchwała nr XVII.184.2016

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

  http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3201

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:58:18 | Data modyfikacji: 2016-12-08 08:46:15.
uchwała nr XVII.175.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016-2031.

 uchwała XVII.175.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:48:18.
uchwała nr XVII.178.2016

 w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Pruszkowa na lata 2016-2022.

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022

 uchwała - strategia.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:43:49 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:27:19.
uchwała nr XVII.185.2016

w sprawie:  podjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Pruszkowie dotyczącego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera       w Pruszkowie Sp. z o.o.

 uchwała XVII.185.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-29 09:08:51 | Data modyfikacji: 2016-04-12 13:14:45.
uchwała nr XVI.166.2016

w sprawie powołania doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydatki na ławnika.

 uchwała nr XVI.166.2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:28:55 | Data modyfikacji: 2016-06-10 12:46:01.
uchwała nr XVI.165.2016

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na nieruchomościach gruntowych, położonych w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego (cz.dz.nr ewid. 79/2 w obr. 23) i przy Al. Jerozolimskich (dz.nr ewid. 422 w obr. 26), na okres 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

 uchwała XVI.165.2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:28:26 | Data modyfikacji: 2016-06-10 12:47:09.
uchwała nr XVI.164.2016

w sprawie przyjęcia Programu „Pruszkowskiej Karty Mieszkańca”.

 uchwała XVI.164.2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:28:12 | Data modyfikacji: 2016-06-10 12:46:43.
uchwała nr XVI.163.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieporozumień i umów pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczących budowy dróg rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich 718 i 760 w Pruszkowie.

 uchwała nr XVI.163.2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:27:58 | Data modyfikacji: 2016-06-10 12:46:30.
uchwała nr XVI.162.2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2016/1941/akt.pdf

 Uchwała Nr XVI.162.2016.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:24:47 | Data modyfikacji: 2016-06-10 12:46:17.
uchwała nr XVI.161.2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1941

 Uchwała nr XVI.161.16 .docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-03 11:38:26 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:27:06.
uchwała nr XVI.160.2016

w sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 uchwała nr XVI.160.16.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-03 11:36:31.
uchwała nr XVI.159.2016

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania..


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2013

 uchwała 159.16 .doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-03 11:34:49 | Data modyfikacji: 2016-03-01 10:27:43.
uchwała nr XVI.158.2016

w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.


http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2016/1939/akt.pdf

 uchwała nr XVI.158.2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:55:14 | Data modyfikacji: 2016-03-11 14:16:08.
uchwała nr XVI.157.2016

w sprawie przyjęcia do realizacji „ Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Pruszków”.

Aktualizacja PGN

baza emisji

Mapa Pruszków PGN

 Uchwała Nr XVI.157.2016.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:52:01 | Data modyfikacji: 2016-02-09 11:19:02.
uchwała nr XVI.156.2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8070

 Uchwała.XVI.156.2016.2016-01-28.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:51:39 | Data modyfikacji: 2016-09-22 10:35:47.
Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:51:39
Data modyfikacji: 2016-09-22 10:35:47
Opublikowane przez: Anna Dąbroś