Uchwała Nr XV.155.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 8 listopada 2012r.

 

U C H W A Ł A    Nr   XV.154.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie na 2016 rok.

Uchwała Nr XV.153.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Pruszkowie dotyczącego budowy drogi wojewódzkiej w Pruszkowie tzw. „Paszkowianki”.

Uchwała Nr XV.152.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Pruszkowie dotyczącego przebudowy drogi 719 w Pruszkowie na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Partyzantów.

 

Uchwała Nr XV.151.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

 

Uchwała Nr XV.150.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie:      wyrażenia zgody na zawarcie porozumień i umów pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczących zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 719   w Pruszkowie.

 

 

Uchwała Nr XV.149.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie:     wyrażenia zgody na zawarcie porozumień i umów pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczących budowy dróg rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej 719  w Pruszkowie.

 

U C H W A Ł A     NR XV.148.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

 

Uchwała Nr XV.147.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031.

Załącznik nr 1      (pobierz)

Załącznik nr 2     (pobierz)

 

UCHWAŁA NR XV.146.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

 

UCHWAŁA NR XV.145.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie:wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

 

Uchwała Nr XV.144.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Pruszkowa na lata 2015–2027.

Załącznik nr 1    (pobierz)

Załącznik nr 2    (pobierz)

UCHWAŁA NR XV.143.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

 

U C H W A Ł A  Nr XIV.142.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 3 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XII.126.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu  Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych .

U C H W A Ł A  Nr XIV.141.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie  budżetu obywatelskiego na 2017 r.

 

Uchwała Nr XIV.140.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie - obszar I.

UCHWAŁA NR XIV.139.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar

 

Uchwała Nr XIV.138.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy – Groblowa.

załącznik nr 1     (pobierz)

 

UCHWAŁA NR XIV.137.2015

MIASTA PRUSZKÓW

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=185

 

UCHWAŁA NR XIV.136.2015

MIASTA PRUSZKÓW

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.

 

Uchwała Nr XIV.135.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia  3 grudnia 2015 r.

w sprawie ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Miasta Pruszków.

 

Uchwała  Nr XIV.134.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego „UTRATA” oraz przyjęcia Statutu Związku.

 

Uchwała Nr XIV.133.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 3 grudnia 2015r. 
w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Pruszkowa na lata 2015–2027.

Załącznik nr 1        (pobierz)

Załącznik nr 2       (pobierz)

 

UCHWAŁA NR XIV.132.2015
RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE
z dnia 3 grudnia 2015 r. 
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

Uchwała Nr   XIII.131.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 19 listopada 2015 roku

  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Pruszków     z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

 

Uchwała nr XIII.130.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=9643

 

 

UCHWAŁA NR XIII.129.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2015/9630/akt.pdf

 

UCHWAŁA NR XIII.128.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie: podatku od środków transportowych.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2015/9627/akt.pdf

 

UCHWAŁA NR XIII.127.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2015/9625/akt.pdf

 

U C H W A Ł A  Nr XII.126.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu  Okręgowego  w Warszawie,Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych .

 

UCHWAŁA  Nr   XII.125.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie skargi na Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Pruszkowie.

 

Uchwała Nr XII.124.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie i nadania jej Statutu.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2015/9683/akt.pdf

 

UCHWAŁA NR XII.123.2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE


z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=9116

 

Uchwała Nr XII.122.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Korczaka.

Załącznik nr 1      (pobierz)

Załącznik nr 2      (pobierz)

 

Uchwała Nr XII.121.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 29.10.2015r

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XII.120.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie:     wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Michałowice i Powiatem Pruszkowskim dotyczącym realizacji projektu   pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków ” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. 

 

Uchwała Nr XII.119.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 29.10.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VIII.66.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Pruszkowie przy u. Bohaterów Warszawy 4, w obr. 23, stanowiących zgodnie z ewidencją gruntów działki ewidencyjne numer: 1/2 i 1/8 o pow. 0,200 ha, z przeznaczeniem na lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej na okres 10 lat i zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 

UCHWAŁA NR XII.118.2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE


z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów.

 

UCHWAŁA NR XII.117.2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE


z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2015r.

 

Uchwała Nr XII.116.2015


Rady Miejskiej w Pruszkowie


z dnia 29 października 2015r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Pruszkowa na lata 2015–2027.

Załącznik nr 1        (pobierz)

Załącznik nr 2       (pobierz)

 

UCHWAŁA NR XII.115.2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE


z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

U C H W A Ł A    Nr   XI. 114 .2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie.

 

Uchwała Nr XI.113.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli stworzenia warunków do osiedlenia się w Pruszkowie  dwóch rodzin uchodźców.

 

Uchwała Nr  XI.112.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zapewnienia przez Miasto Pruszków warunków do osiedlenia się na terenie Pruszkowa rodziny polskiego pochodzenia, ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy, objętej działaniami wojennymi.

 

Uchwała Nr XI. 111 . 2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wycinki drzew rosnących wzdłuż

linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

 

U C H W A Ł A    Nr   XI. 110 .2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

UCHWAŁA  Nr   XI.109.2015 
RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Załącznik nr 1    (pobierz)

Uchwała Nr XI.108.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Pruszkowa na lata 2015–2027.

Załącznik nr 1        (pobierz)

Załącznik nr 2        (pobierz)

U C H W A Ł A    Nr   X.106.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie.

U C H W A Ł A    Nr   X.105.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr IX.80.2015  Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25.06.2015 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XLVI/436/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin - część 1.

U C H W A Ł A    Nr   X.104.2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

  w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie informacji   o kandydatach na ławników.

Uchwała  Nr X.103.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „UTRATA” .

Uchwała Nr X.102.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 27 sierpnia 2015 r.  

w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 


                                                          

Uchwała Nr X.101.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.

 

    

Uchwała Nr  X.100.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2015/7803/akt.pdf

Uchwała Nr X.99.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

Uchwała Nr X.98.2015


Rady Miejskiej w Pruszkowie
z

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Ewy 1 A. cz. dz. ewid. nr 9/ 13, obr. 0024. pow.35 m 2. na okres 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Uchwała Nr X.97.2015


Rady Miejskiej w Pruszkowie


z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  na nieruchomość gruntową położoną w Pruszkowie przy ul. Waryńskiego , dz. ewid. nr 217 w obr. 0016. pow.1.4796ha, na okres 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 

Uchwała Nr X.96.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie:     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji   projektu   pn. Rozbudowa ulicy Przejazdowej w Pruszkowie łączącej węzeł „Pruszków” Autostrady A2 z drogą wojewódzką nr 719oraz z drogami wojewódzkimi nr 701 i nr 718 w ramach tworzonej   tzw. „Południowo-Zachodniej Obwodnicy Miasta Pruszkowa- ETAP II”   w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2016-2020.

Uchwała Nr X.95.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 27 sierpnia 2015 roku 


w sprawie:     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Miastem Pruszków a Miastem Piastów i Gminą Michałowice dotyczącego realizacji projektu   pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków ” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. 


 

UCHWAŁA NR X.94.2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE


z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.

Uchwała Nr X.93.2015


Rady Miejskiej w Pruszkowie


z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Pruszkowa na lata 2015–2027.

Załącznik nr 1    (pobierz)

Załącznik nr 2     (pobierz)

UCHWAŁA NR X.92.2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE


z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

 

Uchwała Nr IX.91.2015  

Rady Miejskiej w Pruszkowie 


z dnia 25 czerwca 2015r. 


 w sprawie: opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6983


Uchwała Nr IX.90.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody  na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej  w Pruszkowie przy ul. Działkowa,  cz. dz. ewid. nr 243/53 w obr. 0018 o pow. 1 805 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 

Uchwała Nr IX.89.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

 z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Cmentarna,  cz. dz. ewid. nr 229/1 w obr. 0020 o pow. 30 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 

Uchwała  Nr IX.88.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Uchwała Nr IX.87.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z referendum ogólnokrajowym.

 

 

Uchwała Nr IX.86.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Pruszków w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią.    

 

UCHWAŁA NR IX.85.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 25.06.2015 r.

w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez  Miasto Pruszków.

                                                                                                             

Uchwała Nr IX.84.2015       

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 czerwca 2015r. 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2015.

Uchwała Nr IX.83.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta

Pruszkowa na lata 2015–2027.

Załącznik nr 1   (pobierz)

Załącznik nr 2     (pobierz)

 

UCHWAŁA NR IX.82.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

 

Uchwała Nr IX.81.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar II.

Załącznik nr 1     (pobierz)

Załącznik nr 2    (pobierz)

Załącznik nr 3     (pobierz)

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7161

 

Uchwałą Nr  IX.80. 2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w

uchwale Rady Miejskiej w Pruszkowie.

                                   

Uchwała Nr IX.79.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25  czerwca  2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa -  Staszica II.

Załącznik nr 1     (pobierz)

Załącznik nr 2   (pobierz)

 

Uchwała Nr IX.78. 2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25  czerwca  2015 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa -  Akacjowa.

Załącznik nr 1    (pobierz)

Załącznik nr 2    (pobierz)

 

Uchwała Nr IX.77. 2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 czerwca  2015 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską.

Załącznik nr 1      (pobierz)

Załącznik nr 2      (pobierz)                                   

 

 

Uchwała Nr IX.76. 2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 czerwca 2015 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin – przy ulicy Kościuszki.

Załącznik nr 1    (pobierz)

Załącznik nr 2    (pobierz)

 

Uchwała Nr IX.75.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 czerwca 2015 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików II etap 2 – Baczyńskiego.

Załącznik nr 1     (pobierz)

Załącznik nr 2    (pobierz)

Uchwała Nr IX.74.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IV.

Załącznik nr 1    (pobierz)

Załącznik nr 2       (pobierz)

                                                    

U C H W A Ł A    Nr   VIII.73.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019.

 

U C H W A Ł A    Nr   VIII.72.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie powołania przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pruszkowie.

Uchwała Nr VIII.71.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28.05.2015 roku

w sprawie: przyjęcia do realizacji .,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy MiastoPruszków".

 

Uchwała Nr VIII.70.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie przyjęcia ,,Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pruszków za rok 2014"

Załącznik nr 1    (pobierz)

 

 

Uchwała Nr VIII.69.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa.  

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5799

 

 

Uchwała Nr VIII/68/2015

Rady  Miejskiej w Pruszkowie

z  dnia  28 maja 2015 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XV/134/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  24 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru  miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy.

 

Załącznik nr 1    (pobierz)

Uchwała nr VII/67/2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28 maja 2015 r. 


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Pruszkowa – obszar Targowa.

Załącznik nr 1    (pobierz)

Załącznik nr 2    (pobierz)

Załącznik nr 3   (pobierz)

UCHWAŁA Nr VIII.66.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych   położonych W Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4, w obr. 23, stanowiących   zgodnie z ewidencją gruntów działki ewidencyjne numer: 1/2 i 1/8 o pow. 0,200 ha, z   przeznaczeniem na lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej na okres 10 lat i   zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Uchwała Nr VIII.65.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28 maja 2015 r.  

w sprawie wyrażenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Bolesława Prusa,  cz. dz. ewid. nr 220 w obr. 0021 o pow. 24 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Uchwała Nr VIII.64.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie: wniesienia udziałów do TBS ,,Zieleń Miejska" Sp. Z o.o.

 

Uchwała Nr VIII.63.2015


Rady Miejskiej w Pruszkowie


z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Pruszkowa na lata 2015–2027. 

Załącznik nr 1    (pobierz)

Załącznik nr 2    (pobierz)

UCHWAŁA NR VIII.62.2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE


z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2015 rok.

  http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7779

U C H W A Ł A    Nr VIII.61.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 28 maja 2015 r.

  w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 

Uchwała Nr VIII.60.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28 maja 2015 r.    

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Pruszkowa za 2014 rok  oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2014 rok.

U C H W A Ł A Nr VII.59.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej do spraw przygotowania warunków do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w mieście Pruszkowie .

 

U C H W A Ł A    Nr    VII.58.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw przygotowania warunków do utworzenia rady młodzieżowej i rady seniorów przy Radzie Miejskiej w Pruszkowie.

UCHWAŁA NR VII.57.2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE


z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4851

UCHWAŁA NR VII.56.2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE


z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.  

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4850

 

UCHWAŁA NR VII.55.2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE


z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4849

 

UCHWAŁA NR VII.54.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4848

 

Uchwała Nr VII.53.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9.

 

Uchwała Nr VII.52.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.   


Uchwała Nr VII/51/2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

 dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4847

 

UCHWAŁA NR VII.50.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2015 r.

Uchwała Nr VII.49.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Pruszkowa na lata 2015–2027.

Załącznik nr 1    (pobierz)

Załącznik nr 2   (pobierz)

UCHWAŁA NR VII.48.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2015 rok.

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7234

                                                                             

Uchwała Nr VI.47.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie    

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie powołania Radnej Anny Markowskiej komisji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

 

UCHWAŁA NR VI.46.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3443

 

Uchwała Nr VI.45.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4143

Uchwała  Nr VI.44.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4846

Uchwała Nr VI.43.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 marca 2015r.

  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4142

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2015/4194/akt.pdf

Uchwała Nr VI.42.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4141

UCHWAŁA    Nr VI.41.2015

RADY   MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia   26   marca 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Pruszkowie przy ul.Przejazdowej, w obr.13, stanowiących zgodnie z ewidencją gruntów działki ewidencyjne numer: 67/3 o pow. 3 1997ha, 67/5 o pow. 5 8590ha, 68/1 o pow. 1 0834ha, 68/2 o pow. 1 9967ha, 69 o pow. 1 8549ha, 70/2 o pow. 1 509ha, 91 o pow. 0 2076ha, 94/1 o pow. 1 0330ha, 95 o pow. 0 04993ha, 97 o pow. 0 4938ha, 122/1 o pow. 0 0532ha z przeznaczeniem na eksploatację i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz użytkowanie terenu w okresie poeksploatacyjnym, na okres 32 lat i zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

UCHWAŁA    Nr VI.40.2015

RADY   MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia   26   marca 2015 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasto Pruszków.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4140mieszkaniowego

                                                                 

Uchwała Nr VI.39.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z  dnia  26 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania zasobami  lokalowymi i mieszkaniowym  zasobem Gminy-Miasto Pruszków na lata 2010-2020.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4139

Uchwała Nr VI.38.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr VI.37.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2015-2027.

Załącznik nr 1     (pobierz)

Załącznik nr 2    (pobierz)

UCHWAŁA NR VI.36.2015


RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE


z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

 

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7233

 

UCHWAŁA Nr V.35.20l5


Rady Miejskiej w Pruszkowie


z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr V.34.2015


Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 lutego  2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I.

Załącznik nr 1   (pobierz)

Załącznik nr 2     (pobierz)

 

Uchwała Nr V.33.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1.

Załącznik nr 1    (pobierz)

Załącznik nr 2   (pobierz)

Uchwała Nr V.32.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 lutego 2015 r .  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska –Brzozowa.

Załącznik nr 1   (pobierz)

Załącznik nr 2    (pobierz)  

 

Uchwała Nr V.31.2015r.

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .http://edziennik.mazowieckie. pl/ActDetails.aspx?year=2015& poz=3347

Uchwala Nr V.30.2015 r.

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z   dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie miasta Pruszkowa   możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

 

Uchwała Nr V.29.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2752

Uchwała Nr V.28.2015

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 2 oraz nadania mu statutu.http://edziennik.mazowieckie. pl/ActDetails.aspx?year=2015& poz=3346

Uchwała Nr V.27.2015r.

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26.02.2015r.

w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 1 oraz nadania mu statutu.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2751

UCHWAŁA    Nr   IV.26.2015

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 29 stycznia 2015 r.


Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-10-21 10:31:26 | Data modyfikacji: 2018-08-07 11:53:06.
Data wprowadzenia: 2016-10-21 10:31:26
Data modyfikacji: 2018-08-07 11:53:06
Opublikowane przez: Anna Dąbroś