> 2018 rok

2018 rok

uchwała XLIV.466.2018

w sprawie przekazania skargi doKomisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa.

 XLIV.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:17:18.
uchwała XLIV.465.2018

w sprawie podziału Miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

 Uchwała 465.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:16:38 | Data modyfikacji: 2018-04-05 12:55:12.
uchwała XLIV.464.2018

w sprawie podziału Miasta Pruszkowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic    i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

 Uchwała okręgi 2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:16:27 | Data modyfikacji: 2018-04-06 15:37:19.
uchwała XLIV.463.2018

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz kryteriów wyboru ofert. http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3607

 Uchwala 2018 - regulamin otwartego konkursu wych. przedszk._doc.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:16:17 | Data modyfikacji: 2018-04-09 15:15:43.
uchwała XLIV.462.2018

 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku.

 uchwała kredyt - 2018._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:16:07 | Data modyfikacji: 2018-03-27 15:24:43.
uchwała XLIV.461.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 uchała XLIV.461.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:15:56 | Data modyfikacji: 2018-03-27 14:55:38.
uchwała XLIV.460.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Uchwała Nr XLVI.460.18..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:15:29 | Data modyfikacji: 2018-03-29 14:51:11.
uchwała XLIII.459.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1.

Załącznik nr 1

 uchwała nr XLIII.459.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-19 13:39:49 | Data modyfikacji: 2018-03-19 13:45:44.
uchwała XLIII.458.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza-Zdziarską-Brzezińskiego.

Zał. do uchwały 458.18.pdf

 1_uchwała nr XLIII.458.2018 z 1.03.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-19 13:24:31 | Data modyfikacji: 2018-03-19 13:36:23.
uchwała XLIII.457.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy w Pruszkowie u zbiegu ulic Parzniewskiej i Południowej.

Zał. do uchwały 457.18.pdf

 1_uchwała nr XLIII.457.2018 z 1.03.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-19 13:24:19 | Data modyfikacji: 2018-03-19 13:37:28.
uchwała XLIII.456.2018

w sprawie lokalizacji pomnika upamiętniająceo odzyskanie niepodległości Polski.

 uchwała 456.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-19 13:24:03 | Data modyfikacji: 2018-03-23 12:23:08.
uchwała XLIII.455.2018

w sprawie:    wyrażenia zgody na zawarcieporozumień pomiędzy Gminą Miastem Pruszków a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty w Pruszkowie.

 uchwała_zieleń Wody.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:19:23 | Data modyfikacji: 2018-03-23 12:23:08.
uchwała XLIII.454.2018

w sprawie ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Miasta Pruszków.

 

 Ujednolicenie nazw ulic.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:17:57 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:44:18.
uchwała XLIII.453.2018

zmieniająca Uchwałę Nr V.28.2015r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.02.2015 r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 2 oraz nadania mu statutu.

 Żłobek nr 2 zmiana statutu II 2018r._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:17:09 | Data modyfikacji: 2018-03-02 15:16:37.
uchwała XLIII.452.2018

zmieniająca uchwałę Nr V.27.2015r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.02.2015 r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 1 oraz nadania mu statutu.

 Żłobek nr 1 zmiana statutu II 2018r._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:16:57 | Data modyfikacji: 2018-03-02 15:15:10.
uchwała XLIII.451.2018

zmieniająca uchwałę Nr IX.85.2015r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25.06.2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 

 Uchwała Nw sprawie określenia odpłatności za żłobki2015r._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:16:41 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:45:03.
uchwała XLIII.450.2018

w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Pruszkowie oraz nadania mu statutu.

 Uchwała utworzenie żłobka nr 3.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:16:27 | Data modyfikacji: 2018-03-02 15:12:50.
uchwała XLIII.449.2018

w sprawie założenia Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pruszkowie.

 uchwała - założenie przedszkola.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:16:12 | Data modyfikacji: 2018-03-05 09:42:06.
uchwała XLIII.448.2018

w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pruszkowie.

 uchwała - założenie szkoły.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:15:58 | Data modyfikacji: 2018-03-02 15:44:43.
uchwała XLIII.447.2018

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2542

 uchwała nieczystości.odt

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:14:34 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:45:34.
uchwała XLIII.446.2018

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2018 r.

 

 program opieki 2018_XLIII_446_2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:14:15 | Data modyfikacji: 2018-04-05 12:56:08.
uchwała XLIII.445.2018

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2541

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:13:53 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:46:16.
uchwała XLIII.444.2018

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2540

 uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:12:44 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:46:53.
uchwała XLIII.443.2018

zmieniająca Uchwałę nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2539

 OPŁATY TARGOWE.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:11:50 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:48:28.
uchwała XLIII.442.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 uch.WPF Nr XLIII.442.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:11:17 | Data modyfikacji: 2018-03-07 08:28:13.
uchwała XLIII.441.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Uchwała Nr XLIII.441.2018.2018-03-1.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:11:00 | Data modyfikacji: 2018-03-08 09:38:54.
uchwała XLII.440.2018

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału "Cenrtum" w Pruszkowie - Obszar I.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2840

 Uchwała.XLII.440.2018.2018-02-01.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:37:35 | Data modyfikacji: 2018-03-20 13:58:18.
uchwała XLII.439.2018

w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Pruszkowie.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1414

załącznik nr 1

 Morska _ zniesienie nazwy części ulicy_.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:37:21 | Data modyfikacji: 2018-02-13 11:11:44.
uchwała XLII.438.2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.

załącznik nr 1

 jana Długosza_ przedłużenie _ulica.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:37:11 | Data modyfikacji: 2018-02-07 13:36:54.
uchwała XLII.437.2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1412

załącznik nr 1

 Wołowskiego _ ulica.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:36:57 | Data modyfikacji: 2018-02-13 11:12:55.
uchwała XLII.436.2018

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1555


 

 Uchwała XLII.436.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:12:12 | Data modyfikacji: 2018-02-27 08:21:28.
uchwała XLII.435.2018

w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.

 Uchwała 435.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:11:57 | Data modyfikacji: 2018-02-05 09:30:30.
uchwała XLII.434.2018

w sprawie zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady naboru, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.

 Uchwała 434. 2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:11:42 | Data modyfikacji: 2018-02-05 09:19:08.
uchwała XLII.433.2018

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1409

 

 
 uchwała 433.2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:11:26 | Data modyfikacji: 2018-02-13 11:14:07.
uchwała XLII.432.2018

w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 Uchwała Nr 432.18- czesne 2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:11:09 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:52:41.
uchwała XLII.431.2018

wsprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp.z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul.Gordziałkowskiego 9.

 Uchwała 431.18..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:10:02 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:33:57.
uchwała XLII.430.2018

w sprawie: wniesienia udziałów do „Centrum Kultury i Sportu” Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie.

 CKIS- Uchwała udziały .doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:09:54 | Data modyfikacji: 2018-02-07 13:32:06.
uchwała XLII.429.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 uch.WPF Nr XLII.429.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:09:41 | Data modyfikacji: 2018-02-07 13:34:33.
uchwała XLII.428.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Uchwała Nr XLII.428.2018.2018-02-1.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:09:32 | Data modyfikacji: 2018-02-13 11:17:39.
Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:09:32
Data modyfikacji: 2018-02-13 11:17:39
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl