Konkursy

Konkursy

Ogłoszenia

W dniu 24 listopada 2015 roku Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał następujące zarządzenia:

  1. Zarządzenie Nr 169/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok w obszarze turystyki na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa.
  2. Zarządzenie Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa, w różnych dyscyplinach sportu.

Powyższe zarządzenia zostały zamieszczone poniżej.

Zarządzenie Nr 169/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe na 2016 rok w obszarze turystyki na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i m

Zarządzenie Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe na 2016 rok w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolen

 

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:42:36 | Data modyfikacji: 2015-11-25 12:30:12.
zasady przyznawania

Zarządzenie Nr 155/2015
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu przekazywania dotacji celowych z budżetu Miasta Pruszkowa na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 3, art. 4, art. 5 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16 oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Ustalam „Zasady przyznawania oraz tryb przekazywania dotacji celowych z budżetu Miasta Pruszkowa na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam wydziałom merytorycznym Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 101/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Pruszków na realizacje zadań własnych gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.


PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

                                                                                                                                            mgr Jan Starzyński

 

 Zał. nr 1 do Zarządzenia.zasady przyznawania dotacji.doc

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2015-10-30 11:29:58 | Data modyfikacji: 2015-10-30 11:31:16.

WYNIKI KONKURSU - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


 W dniu 19 stycznia 2016 roku Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Zarządzenie Nr 4/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 stycznia 2016 r. wraz z informacją o wynikach konkursu, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 Konkurs 2016.Zarządzenie o wynikach.do publikacji.doc

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-01-20 09:03:59 | Data modyfikacji: 2016-01-20 09:54:31.

WYNIKI KONKURSU - projekty służące rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa (sport ligowy, tzw. kwalifikowany)


Informuję, że Prezydent Miasta Pruszkowa w dniu 19 stycznia 2016 roku podpisał Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2016 roku.


Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w załączeniu.


 

 Zarządzenie o wynikach.kwalifikowany.2016.publikacja.doc

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:44:31 | Data modyfikacji: 2016-01-20 09:54:31.
OFERTA - MAŁY GRANT

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie ubiega o się dofinansowanie realizowanego zadania publicznego pod nazwa: „Rajd Szlakiem Naszej Historii”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia tej oferty.
Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, stowarzyszenie stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 14 marca 2016 r. pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 14 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sport@miasto.pruszkow.pl

Scan_mały grant.ZHP.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:22:22 | Data modyfikacji: 2016-01-20 09:54:31.

OFERTA MKS Pruszków – MAŁY GRANT

Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Polnej 23, ubiega się o wsparcie finansowe realizowanego zadania publicznego pod nazwą: „Koszykówka dziewcząt – rozgrywki”.
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia tej oferty.
Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, organizacja stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 28 kwietnia 2016 r. pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sport@miasto.pruszkow.pl

 W załączeniu skan oferty MKS Pruszków.

 scan.oferta.MKS Pruszków.mały_grant.pdf

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-04-20 14:16:19 | Data modyfikacji: 2016-04-20 14:18:13.
OFERTA MAŁY GRANT - MKS Pruszków

Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Polnej 23, ubiega się o dofinansowanie realizowanego zadania publicznego pod nazwą: „Koszykówka dziewcząt – rozgrywki”.
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia tej oferty.
Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, organizacja stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 21 października 2016 r. pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sport@miasto.pruszkow.pl

W załączeniu skan oferty MKS Pruszków

 Scan.oferta2.grant.MKS Pruszków.pdf

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-10-13 14:07:37 | Data modyfikacji: 2016-04-20 14:18:13.
konkursu ofert

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego


                             przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy


                             o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r. polegającego na


                             zapewnieniu czasowej opieki bezdomnym zwierzętom , wolnożyjącym kotom oraz


                           zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską


                           w Pruszkowie , Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwierząt .


 

 Konkurs ofert OSO 2017._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 10:54:29 | Data modyfikacji: 2016-04-20 14:18:13.
Ogłoszenie - sport ligowy

Informuję, że w dniu 21 grudnia Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał Zarządzenie Nr 153/2016 w sprawie ogłoszenia wezwania do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2017 roku.


Wezwanie dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, którzy osiągaj wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportu oraz reprezentują Miasto Pruszków w najwyższych klasach rozgrywek ligowych lub mistrzowskich organizowanych przez polskie związki sportowe.


W załączeniu Zarządzenie Nr 153/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21.12.2016 r.

 Zarzadzenie.kwalifikowany.2017.doc

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-12-21 15:45:33 | Data modyfikacji: 2016-04-20 14:18:13.
Braki Formalne - powierzenie.Świetlica Malichy

Informuję, że Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2016 r. dokonała oceny formalnej oferty złożonej przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla - Ogrodu Malichy w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2017 roku realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W związku z powyższym, podaje się do publicznej wiadomości, że oferta Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla – Ogrodu Malichy dotyczącą zorganizowania inkubatora świetlicy osiedlowej dla mieszkańców dzielnicy Malichy, zawiera błędy formalne, które Oferent może poprawić (uzupełnić) w ciągu trzech dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Jeżeli Oferent nie uzupełni (nie poprawi) błędów formalnych, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
Oferta odrzucona ze względów formalnych nie będzie poddana ocenie merytorycznej.

Ogłoszenie w załączeniu.

 Konkurs 2017.powierzenie.formalne.doc

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 09:10:12 | Data modyfikacji: 2016-04-20 14:18:13.
Błędy formalne w ofertach - turystyka

W związku z Zarządzeniem Nr 137/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań publicznych w obszarze turystyki na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa, podaje się do publicznej wiadomości wykaz ofert zawierających błędy formalne ujawnione podczas oceny ofert dokonanej przez Komisję Konkursową podczas posiedzenia w dniu 3 stycznia 2017 roku.


Ogłoszenie w załączeniu.

 Konkurs 2017.turystyka.do poprawy.formalne.podpis.doc

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:39:07 | Data modyfikacji: 2016-04-20 14:18:13.
Wyniki konkursu ofert - sport ligowy

Informuję, że w dniu 11 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, które będą realizowane w 2017 roku.


Zarzadzenie i wyniki w załączeniu.


 


 

 Zarządzenie o wynikach.kwalifikowany.2017.publikacja.doc

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2017-01-11 14:38:19 | Data modyfikacji: 2016-04-20 14:18:13.
Wyniki otwartego konkursu ofert - sport
młodzieżowy i turystyka

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał Zarzadzenie Nr 13/2017 w sprawie ogłaszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  oraz turystyki.


W załączeniu zarządzenie oraz wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie sportu oraz turystyki.

 Konkurs 2017.Zarządzenie o wynikach.sport i turystyka.publikacja.doc

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:41:05 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:55:59.

Zobacz:
 Konkursy ofert na 2017r. . 
Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:41:05
Data modyfikacji: 2017-01-17 14:55:59
Opublikowane przez: Anna Prachniak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl