> Zaświadczenia

Zaświadczenia

Karta informacyjna WPP-6

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
centrala (22) 735-88-88, fax: (22) 758-66-50

Sprawa

1. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
-
(wzór wniosku - poniżej)   

2. Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
-
(wzór wniosku - poniżej)

3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
-
(wzór wniosku - poniżej)

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

podanie o wydanie zaświadczenia z precyzyjnym określeniem numeru działki 

Miejsce złożenia
wniosku

W Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa- pokój nr 1
lub pocztą: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

Opłaty

17,00zł. - za wydanie zaświadczenia

Czas realizacji
usługi

7 dni od daty złożenia podania

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Pruszkowa
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pokój 68. tel. (22) 735-87-48

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

Uwagi

W przypadku braku planu zagospodarowania dla terenu, na którym znajduje się działka, dokument pkt. 2 wymagany jest przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.

 

1-Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie.doc

2-Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu.doc

3-Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu.doc

 

Opublikowane przez: Marcin Kowal | Data wprowadzenia: 2015-07-01 12:04:09 | Data modyfikacji: 2019-11-13 11:06:18.

Zobacz:
 wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .  wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego .  wydanie decyzji o warunkach zabudowy  .  przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu .  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .  Zaświadczenia  .  Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Zaświadczenie -Rewitalizacja . 
Data wprowadzenia: 2015-07-01 12:04:09
Data modyfikacji: 2019-11-13 11:06:18
Opublikowane przez: Marcin Kowal
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl