> decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Karta informacyjna WPP-5

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
centrala (22) 735-88-88, fax: (22) 758-66-50 

Sprawa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami określonymi we wniosku (Wzór wniosku zamieszczony poniżej).
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (dot. osób prawnych), wydanego nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
4. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
5. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia
wniosku

W Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa- pokój nr 1
lub pocztą: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

Opłaty

107 zł – za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

17 zł – od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

Czas realizacji
usługi

65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Pruszkowa
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pokój 69, tel. (22) 735-87-49.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni (zgodnie z art. 64 §2 kpa). Nieuzupełnienie w podanym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Uzupełnienie wniosku należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa- pokój nr 1 lub pocztą: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

 

Wzór wniosku o wydanie_ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa

 

Opublikowane przez: Marcin Kowal | Data wprowadzenia: 2015-12-29 14:58:22 | Data modyfikacji: 2019-11-13 11:05:22.

Zobacz:
 wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .  wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego .  wydanie decyzji o warunkach zabudowy  .  przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu .  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .  Zaświadczenia  .  Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Zaświadczenie -Rewitalizacja . 
Data wprowadzenia: 2015-12-29 14:58:22
Data modyfikacji: 2019-11-13 11:05:22
Opublikowane przez: Marcin Kowal
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl